Prof. Arik Lawee

Prof.

Research

1) ספרות פרשנות המקרא היהודית בימי הביניים ובקדם העת החדשה

2) מחשבת ישראל בימי הביניים ובקדם העת החדשה

3) יהדות ויהודי ספרד

4) התקבלות פירוש רש"י לתורה

5) כתבי ר' יצחק אברבנאל