תואר שלישי

תואר שלישי

הנחיות לתלמידי תואר שלישי בלימודי יסוד ביהדות:

 1. סטודנט שלמד לאחד מהתארים בלבד (ראשון או שני) באוניברסיטת בר-אילן חייב ב- 2* שעות שנתיות בלימודי יסוד ביהדות.
 2. סטודנט שלא למד באוניברסיטת בר-אילן לאף אחד מהתארים חייב ב-4 שעות שנתיות בלימודי יסוד ביהדות (כאשר 2 ש"ש חייב להיות בתנ"ך או בתלמוד).
 3. סטודנט שלמד לשני תארים (בוגר ומוסמך) באוניברסיטת בר-אילן ובמסגרות אלו השלים את הדרישות בלימודי יסוד ביהדות, פטור מלימודי יסוד ביהדות.
 4. תלמידים המתמחים בתואר שלישי בלבד במקצועות היהדות (תנ"ך, תלמןד או מחשבת ישראל) יהיו  פטורים מלימודי יסוד ביהדות. 
 5. סטודנטים מוסמכים במשפטים בתוכניות מרוכזות (תכנית לימודים קבועה על ידי המחלקה למשפטים אשר אינם מחויבים בלימודי יסוד ביהדות), במידה וילמדו תואר שלישי במשפטים- יהיו חייבים בלימודי יסוד ביהדות בהתאם לתקנון: בוגרי בר אילן- ילמדו בת.שלישי 2 ש"ש ביהדות, אינם בוגרי בר אילן- ילמדו בת.שלישי 4 ש"ש ביהדות (לא ניתן יהיה ללמוד קורס דיני משפחה / דיני אישות מכיוון שתכנים אלו נלמדו בקורסים של הפקולטה למשפטים).
 6. סטודנטים שסיימו תואר שלישי בבר אילן והשלימו את חובותיהם בלימודי יסוד ביהדות במסגרת זו, באם ילמדו תואר שלישי נוסף, אינם יהיו מחוייבים בלימודי יסוד ביהדות נוספים. 
 7. סטודנטים הלומדים במסלול הישיר-

 ת.שלישי מסלול ישיר (מסלול פסיכולוגיה) יוצא דופן:

 • מקבלים זכאות לתואר שני ולכן במסגרת לימודי התואר השני- מי שבוגר בר אילן מחויב ב-2 ש"ש בלימודי יסוד ביהדות, מי שאינו בוגר בר אילן מחויב ב-4 ש"ש בלימודי יסוד.
 • מקבלים זכאות לתואר שלישי ולכן במסגרת התואר השלישי - מי שבוגר בר אילן + מוסמך (מילא את חובות היהדות במסגרת התואר השני)- לא יצטרך עוד לימודי יסוד. מי שאינו בוגר בר אילן + מוסמך (מילא את חובות היהדות במסגרת התואר השני)-יהיה חייב ב-2 ש"ש בלימודי יסוד ביהדות.

ת.שלישי מסלול ישיר (שאר המחלקות למעט פסיכולוגיה):

 • מקבלים זכאות רק לתואר שלישי ולכן- מי שבוגר בר אילן מחויב ב-2 ש"ש בלימודי יסוד ביהדות. מי שאינו בוגר בר אילן מחויב ב-4 ש"ש בלימודי יסוד.

תלמידים שלמדו במסגרת לימודיהם הקודמים קורסים ביהדות/ לימודי יהדות מובהקים במוסד אקדמי אחר בהיקף החובות שחלים על תלמידי בר-אילן, יוכלו להגיש בקשה לוועדה לתואר שלישי ע"ג טופס פניה ולבקש פטור מקורס ביהדות.

הנחיות לקבלת פטור-

סטודנט שצבר היקף שעות שנתיות (נקודות זכות) בהיקף זהה לבוגרי בר אילן במקצועות יהדות מובהקים (תנ"ך/ תלמוד) וזאת על סמך לימודיו הקודמים, רשאי להגיש בקשה לפטור.

 1. יש להגיש טופס בקשה לפטור המצ"ב  למלא רק את העמוד הראשון ואת העמוד השני להשאיר ריק.
 2. יש לצרף אישורים מתאימים אודות נימוקי הבקשה (אישורי מדרשה / גיליון ציונים/ אישור ישיבה המכיל שם + ת.ז + היקף שנות לימוד מחודש ושנה עד חודש ושנה והיקף שעות שבועיות שנלמדו). יש להדגיש כי אך ורק לימודי ישיבה בפועל יוכרו לצורך קבלת פטור מלימודי יסוד ביהדות.  במקרה של לימודים בישיבת הסדר - יש לצרף אישור הכולל את זמני היציאה לשירות פעיל והחזרה לישיבה.
 3. את הבקשה יש לשלוח במייל ללימודי יסוד ביהדות – yesod@biu.ac.il

***בקשות לפטור ניתן יהיה להגיש במהלך שנת הלימודים הראשונה לתואר בלבד.

***תשובה רשמית תשלח בדואר על ידי הוועדה לתואר שלישי .

* ש"ש = שעות שנתיות