ד"ר בעז שפיגל

ד"ר
שפיגל בעז
טלפון: 

פירסומים

מאמרים בכתבי עת מדעיים שפיטים

         1. 'היין וסעודת הפורים - היבטים הלכתיים וספרותיים בסוגיית הבבלי, מגילה ז ע"ב', בד"ד, 15 (תשס"ד), עמ' 63-43.

2. 'קנאת הבעל בפרשת הסוטה - גישות שונות בספרות התנאית ופשרן', שנתון המשפט העברי, כג (תשס"ה), עמ' 382-351.

3. 'מהפכו של אחשורוש במשתה השני עם אסתר פן מיוחד של מעורבות שמימית בספרות הרבנית', מגדים, מג (תשס"ה), עמ' 118-87. 

4. 'מילתא אגב אורחיה קמ"ל המונח ומאפייניו בסוגיות הבבלי', סידרא, כא (תשס"ו), עמ' 132-113.

5. 'האם מלאך המוות ממית את החכמים? – לגישתם המיוחדת של הסתמאים',     (2008)79 HUCA,, חלק עברי, עמ' מט-פו.

6. 'הכיצד לא ידעו אחשורוש והמן שאסתר יהודייה? – מגוון של גישות בספרות הרבנית', מגדים, מט (תשס"ט), עמ' 107-71.

7. 'מדוע לא הוזכר הרן בנאומו האחרון של יהושע - הרן בראי הספרות הרבנית', מגדים, נז (תשע"ח), עמ' 66-31.

8. 'מה שתו המצרים במכת דם? - עיון בספרות המדרשים ובספרות הראשונים', התקבל לפרסום לכתב העת "אורשת", ח' (19 עמ').

 

***

 

פרקים ו/או מאמרים בתוך ספרים לא שפיטים

  1. 'נרבה זכויות כרימון', בתוך: זכויות כרימון סימני ראש השנה מקורות, מאמרים ומחשבות, לזכרו של איל יהושע יברבוים הי"ד, רחובות, תשס"ד, עמ' 144-135.
  2. 'מדוע דווקא לערי מקלט היה שילוט "על פרשת דרכים"? בתוך: והנה רבקה יוצאת, עיונים במדעי היהדות לכבוד רבקה דגן, ירושלים, תשע"ז, עמ' 293-283.

 

***

 

מאמרים לא שפיטים בכתבי עת

1. 'מדוע נענע מלאך המוות את האילנות בפטירת דוד המלך?', שמעתין, 150 (תשס"ג), עמ' 312-286.

2. 'מדוע 'יוסף מוקר שבי' קנה את הדג?', סיני, קלג (תשס"ד), עמ' מד-סט.

3. 'תפילותיו של אברהם – במקרא, במסורת ובפרשנות', סיני, קלח (תשס"ו), עמ' כח-עא.

4. 'האם הראו לרבן גמליאל חלום אמת? - עיונים בבבלי ברכות כח, א', סיני, קמח (תשע"ה), עמ' כט-עב.

5. 'במה זכה עוג "שפלט מדור המבול" - שלוש גישות בספרות הרבנית', התקבל לפרסום לכתב העת סיני (49 עמ').

 

 

***

 

פרסומים בבמות נוספות - השייכים לתחום ההוראה והלימודים:

דף שבועי, אוניברסיטת בר אילן [בשנים: תשנ"ה-תשע"ח], לפי הפירוט הבא:

1]. 'הפסד מצוה כנגד שכרה', פרשת חוקת, תשנ"ה, מס' 86.

2]. 'אמר רבי יצחק - כיבוד אב?', , פרשת בראשית, תשנ"ו, מס' 102, עמ' 2-1.

3]. '"החדש הזה לכם" - קידוש החודש וקידוש הלבנה', פרשת שמיני, שבת החודש, תשנ"ז, עמ' 3-1.

4]. '"הקב"ה ליבא בעי" - נדבת הלב בתרומת המשכן', פרשת תרומה, תשנ"ט, מס' 276, עמ'  6-3.

5]. 'שמונה חוטים שבציצית - 'בתר מחשבה אזלינן'', פרשת שלח לך, תשנ"ט, מס' 291, עמ'   6-3.

6]. '"המעביר בניו בין גזרי ים סוף" - על הצורה שבה נקרע הים ומשמעויותיה', פרשת בשלח, תש"ס, מס' 323, עמ' 6-3.

7]. '"חתן שנראה בו נגע" - הכיצד?!', פרשת מצורע ופסח, תש"ס, מס' 336, עמ' 4-1.

8]. 'על אמותיהן של כוהנים המספקות מחיה וכסות לגולים לערי מקלט', פרשות מטות-מסעי, תש"ס, מס' 351, עמ' 6-3.

9] 'מלאכים הנבראים ממצוות במחיצת יעקב אבינו', פרשת ויצא, תשס"א, מס' 370, עמ' 5-1.

10] 'מדוע לא הזמין בעז אנשים רבים לחתונתו?', פרשת במדבר וחג השבועות, תשס"א, מס' 394, עמ' 9-5.

11] 'אֵילו של אברהם אבינו', פרשת וירא, תשס"ב, מס' 417, עמ' 7-4.

12] 'מדוע חשוב בפורים לדעת או שלא לדעת "בין ארור המן לברוך מרדכי"?', פרשת תצוה-שבת זכור, תשס"ב, מס' 433, עמ' 4-3.

13] 'בקר ויודע ה' את אשר לו', פרשת קרח, תשס"ב, מס' 448, עמ' 3-1.

14] 'מדוע יעקב פרכס לצאת', פרשת תולדות, תשס"ג, מס' 469, עמ' 4-3.

15] 'מדוע לא העיר דמא בן נתינה את אביו?', פרשת יתרו, תשס"ג, מס' 480, עמ' 4-2.

16] 'ביום הכותי כל בכור', פרשת במדבר, תשס"ג, מס' 498, עמ' 3-1.

17] 'נרבה זכויות כרימון', ראש השנה, תשס"ד, מס' 515, עמ' 6-4.

18] 'יסוד ההצלה בפורים - התפילה', פרשת תצוה, תשס"ד, מס' 538, עמ' 4-3.

19] 'הכיצד לא ידעו אחשוורוש והמן שאסתר יהודיה', פרשת צו ופורים, תשס"ה, מס' 593, עמ' 3-1.

20] '"רחל מבכה על בניה" על כוחה של תפילה וההיענות לה', פרשת ויחי, תשס"ו, מס' 635, עמ' 4-3.

21] 'לפשר האמירה "אם מזרע היהודים מרדכי"', פרשת תצוה ופורים, תשס"ו, מס' 643, עמ' 4-2.

22] 'אשר לא עבדת את ה' אלוקיך בשמחה', פרשת כי תבוא, תשע"ב, מס' 983, עמ' 3-1.

23]  'ליהודים היתה אורה ושמחה' - על מה?', פרשת תצווה ופורים, תשע"ג, מס' 1006, עמ' 6-4.

24] 'לא נחתם גזר דינם אלא על הגזל', פרשת נח, תשע"ד, מס' 1037, עמ' 4-2.

25] 'כיצד יתיישב הכתוב "וַיִּשָּׁאֶר אַךְ נֹחַ וַאֲשֶׁר אִתּוֹ בַּתֵּבָה" - עם דברי חז"ל שגם עוג ניצל מן המבול?', פרשת נח, תשע"ז, מס' 1193, עמ' 4-3.

26] 'מה שתו המצרים במכת דם?', פרשת וארא, תשע"ח, מס' 1253, עמ' 3-1.

 

דף "מאורות", מכללת אורות ישראל [בשנים: תשס"ז-תשע"ז], לפי הפירוט הבא:

1] 'האם הניסים שנעשו לאבותינו ניכו להם מזכויותיהם'?, פרשת אחרי מות-קדושים, גליון כ"ח, תשס"ז, מסכת אבות, פרק ה משנה ד, מס' 134; ומשם נדפס שוב בספר: אבות ומאורות (עיונים במסכת אבות), אלקנה, תשס"ח, עמ' 203-201.

2] 'שבתי בבית ה' כל ימי חיי" או "לבקר בהיכלו"?, פרשת נשא, גליון ל"ו, תשס"ח, ספר תהלים, פרק כז, מס' 193 ומשם נדפס שוב בספר: מאורות תהלים (עיונים במזמורי תהלים), אלקנה-רחובות, תשע"א, עמ' 81-78.

3] 'הללויה כי טוב זמרה לאלוקינו', פרשת וישלח, גיליון ח, תשע"ב, מס' 377.

4] 'ברכת הקשת וראייתה', פרשת שמיני, גיליון כ"ו, תשע"ד, מס' 496.

5] 'ושעירי עזים נעשה ברצון', פרשת משפטים, גיליון י"ח, תשע"ה, מס' 541.

6] '"ובנחה יאמר שובה ה'" - על נוכחות השכינה בישראל', פרשת וילך, גיליון נ"ג, תשע"ז, מס' 627.

קורסים

קורס 02-373-01 אגדה- מבוא ומבחר טקסטים 1 שעה שנתית (לכלל הסטודנטים)

קורס 02-373-02 אגדה- מבוא ומבחר טקסטים 1 שעה שנתית (לכלל הסטודנטים)

קורס 02-374-01 מלאכים וגיבורי על בסיפורי התלמוד 1 שעה שנתית (לכלל הסטודנטים)

קורס 02-374-02 מלאכים וגיבורי על בסיפורי התלמוד 1 שעה שנתית (לכלל הסטודנטים)

קורס 02-471-71 חגים וזמנים- א' (סתיו-חורף) 1 שעה שנתית (לבוגרי בתי"ס כלליים)

קורס 02-471-72 חגים וזמנים- א' (סתיו-חורף) 1 שעה שנתית (לבוגרי בתי"ס כלליים)

קורס 02-472-72 מנהגי השבת ושולחנה 1 שעה שנתית (לבוגרי בתי"ס כלליים)

קורס 02-472-73 מנהגי השבת ושולחנה 1 שעה שנתית (לבוגרי בתי"ס כלליים)

קורס 02-474-71 חגים וזמנים- ב' (אביב-קיץ) 1 שעה שנתית (לבוגרי בתי"ס כלליים)

קורס 02-474-72 חגים וזמנים- ב' (אביב-קיץ) 1 שעה שנתית (לבוגרי בתי"ס כלליים)

קורס 02-499-01 עולמם של חכמים 2 שעות שנתיות (לכלל הסטודנטים)

קורס 02-499-02 עולמם של חכמים 2 שעות שנתיות (לכלל הסטודנטים)

קורס 02-499-03 עולמם של חכמים 2 שעות שנתיות (לכלל הסטודנטים)