תואר ראשון - סטודנטים שהתקבלו ולומדים החל משנה"ל תשע"ו וסטודנטים ותיקים

הנחיות בית הספר ללימודי יסוד ביהדות לסטודנטים לתואר ראשון 

מעודכן ל-07/2017

בהתאם למגמות היסוד של אוניברסיטת בר-אילן כפי שהוגדרו עם כינונה, מחייבת האוניברסיטה את כל תלמידיה לרכוש בד בבד עם ההתמחות במקצועות השונים, גם התמצאות בתנ"ך, בתורה שבע"פ, במחשבה יהודית ובדברי ימי ישראל.

כל הסטודנטים אשר המקצוע הראשי או המשני שלהם הוא לא מאחד ממקצועות היהדות: תלמוד, תנ"ך, מחשבת ישראל (פילוסופיה יהודית) ותולדות ישראל, חייבים סך הכל  7 קורסים בלימודי יסוד ביהדות במשך כל התואר. כל קורס בן 2 שעות שנתיות או 4 שעות סמסטריאליות, סה"כ 14 ש"ש.

* את 7 הקורסים יש לקחת לפי הפירוט הבא קורס אחד בתנ"ך, קורס אחד בתלמוד, קורס אחד במחשבת ישראל (פילוסופיה יהודית) או תולדות ישראל, ועוד 4 קורסים נוספים לבחירה מתוך ארבעת הנושאים הנ"ל: תנ"ך, תלמוד, מחשבת ישראל (פילוסופיה יהודית) או תולדות ישראל. 

קורסי יסוד ביהדות מחולקים ל-4 תחומים: תנ"ך- קוד 01, תלמוד- קוד 02, מחשבת ישראל- קוד 03, תולדות ישראל- קוד 04. (קוד משמע שתי ספרות ראשונות של הקורס). לתשומת ליבכם רק קורסים בעלי קוד זה ייחשבו לקורסים של חובות היהדות בלימודי יסוד!

לא יוכרו קורסים שלא נלמדו במסגרת לימודי יסוד ביהדות, אלא אם כן הקורסים הוגדרו מראש כקורסי יסוד ביהדות (למען הסר ספק, יש לפנות למזכירות בית הספר ללימודי יסוד ביהדות למידע לגבי קורסים אלו).

  • סטודנטים הלומדים משפטים חייבים ב- 3 קורסים ביהדות: קורס אחד בתנ"ך וקורס אחד במחשבת ישראל (פילוסופיה יהודית) או בתולדות ישראל. ועוד קורס נוסף לבחירה (לא תלמוד).
  • סטודנטים אשר לומדים בחוג המשולב למדעי היהדות מורחב פטורים מלימודי יסוד ביהדות.

סטודנטים שהתקבלו ולומדים החל משנה"ל תשע"ו - אינם חייבים בבחינה במושגי יסוד ביהדות וכפופים לתקנון החלוקה החדשה של הקורסים-נא לשים לב כי היקף השעות זהה לתקנון הקודם.

סטודנטים ותיקים -  חייבים בבחינה במושגי יסוד ביהדות וכפופים לתקנון החלוקה החדשה של הקורסים.

חלוקת הקורסים לתלמידי תואר ראשון:

 

 

תנ"ך

קוד 01

תלמוד

קוד 02

מחשבת ישראל (פילוסופיה יהודית) 
קוד 03
או
תולדות ישראל
קוד 04

לבחירה מתוך 4 תחומים: 

 [תנ"ך, תלמוד, מחשבת ישראל (פילוסופיה יהודית) ותולדות ישראל]

 

*ש"ש

ש"ש

ש"ש

ש"ש

סטודנטים וסטודנטיות

[שאינם מתמחים ביהדות]

2

2

2

8

                                     * ש"ש = שעות שנתיות

סטודנטים וסטודנטיות המתמחים ביהדות במקצועות הבאים:

 

 

תנ"ך

קוד 01

תלמוד

קוד 02

מחשבת ישראל (פילוסופיה יהודית) 
קוד 03
או
תולדות ישראל
קוד 04

לבחירה מתוך 4 תחומים:  [תנ"ך, תלמוד, מחשבת ישראל (פילוסופיה יהודית) ותולדות ישראל]

  *ש"ש ש"ש ש"ש ש"ש

בתנ"ך

-

2

2

6 [לא בתנ"ך]

בתלמוד/תושבע"פ

2

-

2

2 [לא תלמוד]

במחשבת ישראל (פילוסופיה יהודית)

2

2

-

8 [לא במחשבת ישראל (פילוסופיה יהודית)]

בתולדות ישראל

לימודי א"י

אומנות יהודית

 

 

2

 

 

2

 

 

-

 

 

 

8 (לא בתולדות ישראל)

בלשון עברית

2*

*    מהם קורס אחד במבוא לספרות המקראית.

2**

**  מהם קורס אחד במבוא לתורה שבעל-פה ולספרותה.

2

8

סטודנטים בפקולטה למשפטים

2

-

2

2 (לא תלמוד)

סטודנטים בעלי תואר ראשון הלומדים בתוכנית הסבה לעבודה סוציאלית

2

2

2

----

החוג הרב תחומי במדעי היהדות (מורחב) פטורים מלימודי יסוד ביהדות. הסטודנטים לוקחים את הקורסים במסגרת החוג הרב תחומי

 

 

 

-------

 

 

 

                                     * ש"ש = שעות שנתיות

סטודנטים בעלי תואר ב.א מאוניברסיטה אחרת, אשר נרשמו לאוניברסיטת בר-אילן לקבלת תואר ב.א נוסף במקצוע אחד בלבד:

 

 

 

 

 

תנ"ך

קוד 01

תלמוד

קוד 02

מחשבת ישראל (פילוסופיה יהודית)]
קוד 03

או תולדות ישראל
קוד 04

לבחירה מתוך 4 תחומים 

(תנ"ך, תלמוד, מחשבת ישראל (פילוסופיה יהודית) ותולדות ישראל)

 

*ש"ש

ש"ש

ש"ש

ש"ש

לקבלת תואר במקצוע משני בלבד  -יחויב ב-4 ש"ש

 (2 ש"ש בתנ"ך+ 2 ש"ש בתלמוד).

 

2

2

-----

-----

לקבלת תואר במקצוע ראשי בלבד – יחויב  ב 7 ש"ש  

(2 ש"ש בתנ"ך + 2 ש"ש בתלמוד + 2 ש"ש בפילוסופיה יהודית או בתולדות ישראל + 1 ש"ש לבחירה מארבעת התחומים).

 

2

2

2

1

                                       * ש"ש = שעות שנתיות

לימודי תעודה

סטודנטים שאינם בוגרי בר-אילן הבאים ללמוד לימודי תעודה בלבד (מתורגמנות, תעודת הוראה, וכו')

 

4 ש"ש מ- 2 תחומים שונים.

(אחד הקורסים חייב להיות בתנ"ך או בתלמוד והקורס הנוסף יכול להיות מתוך ה-4 תחומים בלימודי יסוד ביהדות).

תעודת חשבונאות
סטודנטים שאינם בוגרי / מוסמך מבר אילן

חייבים בקורס יסוד ביהדות בהיקף של 2 ש"ש.

 

תעודת חשבונאות
סטודנטים בוגרי בר-אילן
אינם חייבים בקורסי יסוד ביהדות.

סטודנטים שאינם בוגרי בר-אילן שלמדו במסגרת לימודי תעודה גדולה (תעודה בעיתונאות ותקשורת) קורסים ביהדות בבר-אילן בהיקף של 4 ש"ש, ומאוחר יותר נרשמו ללימודי תעודה נוספת או לתואר שני – פטורים מקורסי יסוד ביהדות.

סטודנטים בוגרי בר-אילן בתואר ראשון הלומדים תעודת הוראה פטורים מלימודי יסוד ביהדות .

 

                                            * ש"ש = שעות שנתיות

הערות לגבי הדרישות בלימודי יסוד ביהדות:

קורסי יסוד ביהדות מחולקים ל-4 תחומים: תנ"ך- קוד 01, תלמוד- קוד 02, מחשבת ישראל- קוד 03, תולדות ישראל- קוד 04. (קוד משמע שתי ספרות ראשונות של הקורס). 

לתשומת ליבכם רק קורסים בעלי קוד זה ייחשבו לקורסים של חובות היהדות בלימודי יסוד!

לא יוכרו קורסים שלא נלמדו במסגרת לימודי יסוד ביהדות, אלא אם כן הקורסים הוגדרו מראש כקורסי יסוד ביהדות (למען הסר ספק, יש לפנות למזכירות בית הספר ללימודי יסוד ביהדות למידע לגבי קורסים אלו).

1. סטודנטים המתמחים ביהדות אשר זכאים לפטור לפי הטבלה הנ"ל חייבים להשלים קורסים במסגרת מחלקות ההתמחות, כדי להגיע למכסת השעות המינימלית של 64 ש"ש כנדרש.

2. התמחות ביהדות - פירושה: סטודנטים הלומדים במקצוע ראשי או משני אחד מהמקצועות הבאים: תנ"ך, תלמוד (או תושבע"פ לבנות), תולדות ישראל, פילוסופיה יהודית, אומנות יהודית, לשון עברית, לימודי ארץ-ישראל, ספרות עברית והיסטוריה מורחב (הכולל תולדות ישראל). חוג משולב במדעי היהדות.

3. סטודנטים בתכנית מלאה חייבים לקחת לפחות 4 ש"ש בלימודי יסוד ביהדות במשך שנה"ל האקדמית (וזאת עד לסיום מכסת השעות). אין הסטודנטים רשאים להירשם ליותר מ -6 ש"ש בשנת לימודים אחת.

4. נוסף לקורסים הנ"ל חייב/ת כל סטודנט/ית הלומד לתואר ראשון:

להבחן בבחינת בקיאות במושגי יסוד ביהדות. בבחינה זו חייבים גם בעלי תואר ראשון מאוניברסיטה אחרת. את פרוט החומר הביבליוגרפי ניתן להוריד מהאתר של ביה"ס ללימודי יסוד ביהדות.

פטורים מהבחינה במושגי יסוד ביהדות: סטודנטים/יות אשר למדו במכון הגבוה לתורה או במדרשה לבנות לימודים הפוטרים מכל לימודי יסוד. או סטודנטים שאינם יהודים שלמדו 14 ש"ש לימודים כלליים במקום לימודי יסוד ביהדות.

וכן פטורים מהבחינה במושגי יסוד ביהדות תלמידי שנה א' החדשים לתואר ראשון שיחלו את לימודיהם בשנה"ל תשע"ו.
לגבי הסטודנטים הותיקים התקנון הקודם, בעניין הבחינה במושגי יסוד ביהדות, יישאר בעינו.

סטודנטים/יות אשר למדו לימודים חלקיים במדרשה או במכון והשלימו לימודי יסוד בביה"ס חייבים בבחינה זו.

5. הלימוד בקורסים בלימודי יסוד מבוסס על מקורות נבחרים הנידונים בהרצאה. חובה על כל סטודנט להצטייד בחומר הנדרש ע"י המרצה (תנ"ך שלם, חוברות לימוד וכד').

6. חובה להשתתף בכל ההרצאות. היעדרות מעל 3 פעמים במשך השנה תגרום להוצאה מן הקורס, ושלילת הזכות לגשת לבחינה.

7. הקורסים בתנ"ך ובתלמוד מחולקים לקבוצות לפי נושאים המזוהים ע"י מספר אחיד. הסטודנטים אינם רשאים להירשם במרוצת שנות לימודיהם באוניברסיטה ליותר מקורס אחד מכל קבוצת נושאים. האוניברסיטה לא תכיר, אף בדיעבד, בכפילות קורסים הבאה מקבוצה אחת אף אם נושאי המשנה אינם זהים (הציון האחרון הוא הקובע ורק הוא יכנס לממוצע ציוניו של הסטודנט). לדוגמא: במידה שנלמד בעבר קורס שמספרו 01-002-17, אין להרשם לקורס שמספרו 01-002-20, אף אם מספר הקבוצה אינו זהה וגם נושא הקורס שונה.

8. ביה"ס ללימודי יסוד ביהדות מקיים קורסים מתוקשבים באמצעות האינטרנט, וכן קורסים המבוססים על לימוד עצמי מודרך. סטודנטים לתואר ראשון יוכלו ללמוד עד שני קורסים במתכונת זו במהלך התואר ורק אחד בשנה, וזאת החל משנה ב' ומעלה. המסיימים את לימודיהם בשנתיים ופטורים מ-4 ש"ש יוכלו לקחת קורס אחד מהנ"ל במשך לימודיהם לתואר. 

9. על כל הסטודנטים והסטודנטיות להופיע להרצאות בלימודי יסוד ביהדות בלבוש הולם.

10. סטודנטים לא יהודים פטורים מלימודי יסוד ביהדות, אך חייבים במקום זאת בלימודים כלליים בהיקף של 14 ש"ש.
יש לפנות ע"י טופס פניה למדור תל"מ ולבקש להמיר את אשכול יהדות באשכול קורסים כלליים.  

11. סטודנטים אשר למדו בישיבות ההסדר, בישיבות גבוהות, במדרשות, במכללות או במכינות המוכרות ע"י האוניברסיטה, רשאים להגיש בקשות לפטור חלקי או מלא מלימודי יסוד ביהדות. (את הבקשה יש להפנות למדור סטטוס).
יש להדגיש כי אך ורק לימודי ישיבה בפועל יוכרו לצורך קבלת פטור מלימודי יסוד ביהדות.  במקרה של לימודים בישיבת הסדר - יש לצרף אישור הכולל את זמני היציאה לשירות פעיל והחזרה לישיבה.

סטודנטים כנ"ל שיקבלו פטור מלא מהקורסים בלימודי יסוד ביהדות יהיו פטורים גם מהבחינה במושגי יסוד ביהדות.

הנחיות הגשת פטור:

הגשת בקשות לפטור והכרה בלימודים קודמים דרך האינ-בר בלבד
כל פניה בדרכים אחרות, תעכב באופן משמעותי את הטיפול בפנייתכם.

יש לגשת בתפריט הימני באינ-בר ל>פניות מנהליות>הגשת בקשה> בקשה לפטור/הכרה בלימודים קודמים, לבחור את הבקשה הרלוונטית בהתאם לתואר הנלמד (מלימודי יסוד מדור סטטוס).

יש לצרף את האישורים הרלבנטיים ומקוריים בלבד (גיליון ציונים, אישור בה"ד 1 בשנים  2010-2008 בלבד, אישור מדרשה (מחוץ לבר-אילן) או אישור ישיבה מקורי). יש להדגיש כי אך ורק לימודי ישיבה בפועל יוכרו לצורך קבלת פטור מלימודי יסוד ביהדות. במקרה של לימודים בישיבת הסדר- יש לצרף אישור הכולל את זמני היציאה לשירות פעיל והחזרה לישיבה.

סטטוס הבקשה:
ניתן לראות ולהתעדכן בסטטוס הבקשה: פניות מנהליות>רשימת בקשות,  בשדה 'מצב'.

תשובה רשמית תשלח באמצעות הדואר האלקטרוני על ידי מדור סטטוס.

***בקשות לפטור יש להגיש במהלך שנת הלימודים הראשונה לתואר בלבד

 

ייעוד הקורסים והרישום אליהם:

הקורסים בתלמוד מותאמים לרמת הידיעות ביהדות של המשתתפים בהם. לצורך כך מוינו הקורסים השונים, והסטודנטים חייבים להירשם לקורס המתאים להם לפי המיון שנקבע. סטודנטים אשר יירשמו לקורס שאינו מתאים לסווג שלהם יוצאו מן הקורס במרוצת שנת הלימודים והאחריות תחול עליהם.