פרופ' מרדכי סבתו

פרופ' מרדכי סבתו

קורות חיים

השכלה:
תשנ"ז תואר שלישי Ph.D האוניברסיטה העברית, ירושלים  
תשנ"א תואר שני M.A האוניברסיטה העברית, ירושלים  
תשמ"ז תואר ראשון B.A האוניברסיטה העברית, ירושלים  
תשל"ד-תשמ"ב לימודים תורניים ישיבת הר עציון

 

נושא עבודת התזה:

'כתב יד תימני למסכת סנהדרין פרק שלישי ומקומו במסורת הנוסח'. בהנחיית: פרופ' דוד רוזנטל

נושא עבודת הדוקטורט:

'כתב יד תימני למסכת סנהדרין (בבלי) ומקומו במסורת הנוסח'.בהנחיית: פרופ' דוד רוזנטל

 
 
ניסיון מקצועי:
תשס"ב ואילך מחלקה לתלמוד אוניברסיטת בר אילן
תש"ס-תשע"ט מרצה לתנ"ך ולתורה שבעל פה מכון תורני לנשים
תשמ"ח-תשנ"ו מרצה במכינה לתלמוד האוניברסיטה העברית
תשמ"ד-תשס"ב מרצה למקרא ולתורה שבע"פ מכללת יעקב הרצוג
 
פרסים:
תשנ"ח פרס אורבך
תשנ"ז פרס ברונפמן
תשנ"ו פרס ורבורג
תשנ"ה פרס רוזנטל
מענקי מחקר:
1.10.2020- 30.9.2023 הקרן הלאומית למדע (ISF)  
1.10.2017 -30.9.2020 הקרן הלאומית למדע (ISF)  
1.10.2012 -30.9.2014 הקרן הלאומית למדע (ISF)  
 1998-1997 קרן זיכרון לתרבות יהודית, מענק מחקר על שם אפרים אורבך  

 

פרסומים

רשימת פרסומים:

בית דין של בוררים, בתוך: ספר היובל לרב מרדכי ברויאר, עורך: משה בר-אשר, ירושלים תשנ"ב, עמ' 463-485.

למילון התלמודי פרג, תרביץ, סה (תשנ"ו), עמ' 509-513.

'דרך כרמים' לבירור נוסחה ופירושה של דרשה אחת בבבלי סנהדרין, תרביץ, סז (תשנ"ח), עמ' 153-166.

מסורות הנוסח של בבלי סנהדרין - כתבי יד וענפי נוסח, בתוך: סוגיות במחקר התלמוד - קובץ לזכרו של פרופ' א"א אורבך, האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, ירושלים תשס"א, עמ' 80-99.

'המקיף את חברו משלש רוחותיו' (בבא בתרא ד ע"ב - ה ע"א): לבירור היחס שבין ביקורת הנוסח לשאלות עריכה בחקר התלמוד הבבלי, תרביץ, ע (תשס"א), עמ' 189-212.

'למה אמרו שתי שורות במרתף', סידרא, יט (תשס"ד), עמ' 101-116.

על שיטתו הפרשנית של הרב ברויאר, בתוך: 'שיטת הבחינות' של הרב ברויאר: קובץ מאמרים ותגובות, עורך: י' עופר, אלון שבות תשס"ה, עמ' 360-369.

'פרשת ראש חודש כיצד קורין אותה'?, תרביץ, עד (תשס"ה), עמ' 169-205.

על מוקדם ומאוחר בעדי הנוסח של התלמוד הבבלי, סידרא, כא (תשס"ו), עמ' 145-153.

ברכת חתנים וברכת אבלים (יחד עם מנחם כץ), כנישתא – מחקרים על בית הכנסת ועולמו, 3 (תשס"ז), עמ' קנה-קפו.

דמותו של עלי, מסכת, ו (תשס"ז), עמ' 119-139.

קריאת שמע של ר' ישמעאל ושל ר' אלעזר בן עזריה וההכרעה כבית הלל, סידרא,  כב (תשס"ז), עמ' 41-55.

שינוי סדר פסוקים בפירוש רמב"ן לתורה, בתוך: תשורה לעמוס, אסופת מחקרים בפרשנות המקרא מוגשת לעמוס חכם, עורכים: משה בר-אשר ואחרים, אלון שבות תשס"ז, עמ' 147-212.

מינוי מלך ובניית בית הבחירה – עיון מחודש, תרביץ, עו (תשס"ז),עמ' 353-384.

פסולי עדות, סידרא , כג (תשס"ח), עמ' 5-30.

'האסטו' ו'אגיסטון' הילכו שניהם יחדו? לשוננו עג (תשע"א), עמ' 459-478.

עיון במשנת מגילה ד, א לאור מגמת עריכתה של המסכת, סידרא כו (תשע"א), עמ' 117-139.

סוגיות שהוגהו עקב המעבר מלימוד על פה ללימוד מן הכתב (יחד עם רבין שושטרי), JSIJ 10 ,(2012), עמ' 1-26.

משלוח המנות של ר' יהודה נשיאה, בתוך: כתבור בהרים – ספר היובל לכבוד יוסף תבורי, עורכים ארנון עצמון, צור שפיר, אלון שבות תשע"ג, עמ' 215-234.

על שיקולי הכרעת נוסח וקביעת היחס בין מקורות מקבילים, סידרא כז-כח (תשע"ג), עמ' 353-357.

"עדות מיוחדת" בדיני ממונות – האם הכשירו חכמים גם עדות מצטברת? סידרא כז-כח (תשע"ג), עמ' 175-209.

'אלו הן הקרובין' – עיון מחודש ברשימות הקרובים הפסולים לעדות, דיני ישראל כט (תשע"ג) עמ' 71-123.

בית ארבעת קבין: לבירור חשבונה של משנה אחת במסכת בבא בתרא בידי מפרשיה (עם פרופ' שוויקה), סידרא כט (תשע"ד) 127-147.

נקדימון וההגמון: סיפור על תפילה וביטחון, סידרא לא (תשע"ו), עמ' 95–111.

לשילובן של דרשות 'מכאן אמרו' במדרשי ההלכה, תרביץ פד (תשע"ז), עמ' 397–416.

Herod's Ascent to the Throne – Two approaches to contending with evil, JSQ 24 (2017), pp. 218-233.

קובץ חדש-ישן של תשובות הגאונים ותשובות הרי"ף (עם שמחה עמנואל), עלי ספר כח (תשע"ח), עמ'  31-47. 

Is the Term "Savar" in the Babylonian Talmud Ever Used to Indicate an  Opinion that Is Not Ultimately Rejected?, RRJ 23 (2020), pp. 183-206

ספרים:

מ' סבתו, כתב יד תימני למסכת סנהדרין (בבלי) ומקומו במסורת הנוסח, ירושלים תשנ"ח.

מ' סבתו, תלמוד בבלי, מסכת סנהדרין, פרק שלישי: מהדורה, פירוש ועיון משווה במקבילות, ירושלים תשע"ח.

פרסומים בבמות לא שפיטות המקובלות בתחום:

הכוהנים הלווים ומעשה העגל, מגדים, ב (תשמ"ז), עמ' 23–31.

איגרת רחום (עזרא ד', ו-כד), מגדים, ה (תשמ"ח), עמ' 25–31.

סיפור השונמית, מגדים, טו (תשנ"ב), עמ' 45–52.

פירוש רשב"ם לתורה, מחניים, 3 (תשנ"ג), 110–125.

על נוסח פירוש רמב"ן לתורה, מגדים, כג (תשנ"ה), עמ' 71–81.

'קבורה מן התורה מניין', נטועים, ד (תשנ"ח), עמ' 69–77.

גזרה ובחירה בסיפור מותו של אחאב, בתוך: על דרך האבות: שלשים שנה למכללת יעקב הרצוג - קובץ מאמרים בנושאי תורה וחינוך, עורך: אמנון בזק ואחרים, אלון שבות, תשס"א, עמ' 397–417.

הוספות הרמב"ן לפירושו לתורה, מגדים, מב (תשס"ה), עמ' 61–124.

"וכי ידיו של משה עושות מלחמה"?, מגדים, נ (תשס"ט), עמ' 39–59.

הרצאות בכנסים מדעיים:
1-5.7.2019 SBL International Conference, Rome 'The Rabbinic Concept of Altar Refuge in Light of the Character of Joab'
6.2019 הכנס השנתי של אוניברסיטת בר אילן 'השפעת הירושלמי על עריכה משנית של סוגיית בבלי'
27.1.2019 ערב עיון לכבוד הוצאת ספרי על מסכת סנהדרין, אוניברסיטת בר אילן בשיתוף מת"ן, ירושלים 'דברי תגובה'
23-26.7.2018 Jewish Law Association 20th International Conference, Moscow 'Concerning the Change Introduced by Rabbi Akiva in the List of Relatives who are Disqualified to Give Testimony'
15-19.7.2018 The XIth Congress of the European Association for Jewish Studies, Krakow

'The King's Obligation to Write a Torah Scroll: One Book or Two?'

25-27.6.2018 NAHP – 2018 International Conference on Hebrew Language, Literature and culture, University of Amsterdam 'מלך לא דן ולא דנין אותו – לייחודה של תפיסת הבבלי'
8.2017 הקונגרס העולמי השבעה עשר למדעי היהדות, האוניברסיטה העברית בירושלים 'האם השתמר בתלמוד המונח 'סבר' המתקיים?'
7.2014 בקונגרס למדעי היהדות באוניברסיטת בר אילן, 'בואי הרוח' 'סיפור הורדוס (בבלי ב"ב ד ע"ב – ה ע"א): כיצד נלחמים ברוע?'
7.2013 האם דרשות 'מכאן אמרו' הן גופים זרים במדרשי ההלכה? 'הקונגרס העולמי הששה עשר למדעי היהדות, האוניברסיטה העברית בירושלים'
18.6.12 הכנס השנתי של אוניברסיטת בר אילן – המחלקה לתלמוד 'סוגיית הפתיחה של פרק 'זה בורר''
31.12.09 ערב עיון לכבוד פרופ' דוד רוזנטל, האוניברסיטה העברית בירושלים 'סוגיות שהוגהו עקב המעבר מלימוד על פה ללימוד מן הכתב'
8.2009 הקונגרס העולמי החמישה עשר למדעי היהדות, האוניברסיטה העברית בירושלים 'קשייה של משנת מגילה ד,א כמפתח לחשיפת מגמת עריכתה של המסכת'
שבט תשס"ז ערב לכבוד הוצאת ספריהם של ד"ר יהונתן יעקבס והרב אמנון בזק, מכללת הרצוג, אלון שבות 'בשתיים תתחתן בי היום' (שמ"א, יח כ"א)
טבת תשס"ו הכנס הבינלאומי במלאת 100 שנה להולדתה של נחמה ליבוביץ במכון ון ליר בשיתוף עם ישיבה אוניברסיטה ניו יורק ואוניברסיטת תל אביב 'סדר הדיבורים בפירושו של רמב"ן לתורה'
קיץ תשס"ה הקונגרס העולמי הארבעה-עשר למדעי היהדות, האוניברסיטה העברית בירושלים 'פסולי עדות'
קיץ תשס"ד הכנס השנתי של המחלקה לתלמוד באוניברסיטת בר אילן 'פרשת ראש חודש כיצד קורין אותה'
קיץ תשס"א הקונגרס העולמי השלשה-עשר למדעי היהדות, האוניברסיטה העברית בירושלים 'למה אמרו שתי שורות במרתף – לבירור רקעה של מחלוקת בית שמאי ובית הלל'
שבט תש"ס בערב לזכרו של פרופ' י"נ אפשטיין, האוניברסיטה העברית בירושלים 'על היחס שבין ביקורת הנוסח לשאלות עריכה בחקר התלמוד הבבלי'
אייר תשנ"ט ערב הוקרה לכבודו של הרב ברויאר לרגל הופעת ספרו 'פרקי בראשית' וזכייתו בפרס ישראל, מכון תורני לנשים ומכללת יעקב הרצוג, ירושלים 'על שיטתו הפרשנית של הרב ברויאר'
קיץ תשנ"ז הקונגרס העולמי השנים-עשר למדעי היהדות, האוניברסיטה העברית בירושלים 'דרך כרמים – לבירור נוסחה ופירושה של דרשה אחת בבבלי סנהדרין'
כסלו תשנ"ז ביום עיון לציון חמש שנים לפטירתו של אפרים א' אורבך, האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים 'בבלי סנהדרין – כתבי יד וענפי נוסח'
שבט תשנ"ה ערב לזכרו של פרופ' א"ש רוזנטל, האוניברסיטה העברית בירושלים 'מסורות הנוסח של בבלי סנהדרין'

 

קורסים

 

02-010-01 קריאה במדרשה בראשית רבה סמס' ב' 1 שעות שנתיות לכלל הסטודנטים/יות

 

תחומי מחקר

ספרות האמוראים – תלמוד בבלי וירושלמי; ספרות התנאים; מדרשי אגדה