ד"ר רבין שושטרי

ד"ר
שושטרי רבין
טלפון: 
דוא"ל: 

פירסומים

פרסומים שפיטים:

1. 'מאגדה להלכה- לגלגוליה של סוגיית מצווה הבאה בעבירה (סוכה כט ע"ב-ל ע"א)'- HUCA, 81 (2010), עמ' יד-מד.

2. 'הילכו שנים יחדיו בלתי אם נועדו- הנוסח התימני למסכת סוכה (בבלי) ויחסו לרמב"ם'- JSIJ, 9 (2010), עמ' 84-45.

3. מ' סבתו ור' שושטרי, 'סוגיות שהוגהו עקב המעבר מלימוד בע"פ ללימוד בכתב'- JSIJ, 10 (2012), עמ' 70-45.

4. 'יחסם ההדדי של העדים התימניים למסכת סוכה בבבלי', אוקימתא, א, עמ' 242-195.

5. 'מיקומו הייחודי של כ"י מינכן 95 במסורת הנוסח של מסכת סוכה', עלי ספר כג, עמ' 35-5.

6. "'שית נקוב היה לתהום'- הברייתא בתלמודים ויחסה לתוספתא", HUCA, 82 (2011), עמ' א-כז.

7. 'האומנם מצטרף סכך פסול לסכך כשר? הגהות קדומות ומאוחרות בתלמוד הבבלי', סידרא כז-כח, עמ' 313-293.

8. 'שני טפסים מן הגניזה לפרק לולב הגזול- לקדמותו של ענף הנוסח המערבי', JSIS, 11 (2013), עמ' 38-1.

9. תגובה למאמרו של אלכס טל 'טבור, חוטם ולב', סידרא כט.

10. 'תרומתה של שאילתא קדומה לחקר בבלי סוכה', גנזי קדם ט, עמ' 206-183.

11. 'מפני מה תקנו זמן בגיטין?-עיון משווה בין הירושלמי לבין הבבלי'', JSIS, 12 (2014) [בדפוס]

12. 'הפרדת הפרשנות מהטקסט-לזיהויין של גרסאות יסוד', מכלול-פרד"ס, א, עמ' 77-57.

13. 'תרומתם של שני טפסים מן הגניזה לזיהוי ענפי הנוסח של פרק יום הכיפורים בבבלי', גנזי קדם, יג, עמ' 170-75.

14. 'שיקולים משפטיים ומוסריים בקניין הגזלה', אוקימתא, ד, עמ' 52-1.

15. 'נתינת כסף הקידושין: עיון בשתי ברייתות וסוגיות התלמודים', מורשת ישראל, 14 (תשע"ז), עמ' 95-67.

פרסומים לא שפיטים

  1. 'חצר המשתמרת לדעתה-גדרי נתינת גט על עבד לאור הבנת מושג זה', מעגלים, ח, עמ' 41-29.
  2. 'תהליך הגירושין לאור מחלוקות ב"ש וב"ה בפרק הזורק', אסיף, ב, עמ' 391-379.

 

קורסים

קורס 02-015-01/02 אישות- 1 שעות שנתיות (סמ' א'/סמ' ב')

קורס 02-365-74 אתיקה רפואית- 1 שעות שנתיות (סמ' א')

קורס 02-366-70 מדינה והלכה- 1 שעות שנתיות (סמ' ב')

תחומי מחקר

נוסח, עריכה ופרשנות של ספרות חז"ל