Placeholder Image

ד"ר חזוניאל טויטו

דוא"ל
hazonid@gmail.com
  קורות חיים
  השכלה:
  תשס"ד  (סיום) תואר שלישי Ph.D אוניברסיטת בר-אילן תנ"ך
  תשנ"ג (סיום) תואר שני M.A אוניברסיטת בר-אילן תנ"ך
  תשמ"ט (סיום) תואר ראשון B.A אוניברסיטת בר-אילן תנ"ך
  נושא עבודת הדוקטורט :

  'מנחת יהודה של ר' יהודה בן אליעזר ההדרת חלקים מהפירוש ותאור שיטתו הפרשנית  על רקע מפעלם של בעלי התוספות.'

   

  קורסים

   

  01-056-01 קונפליקטים ותובנות בממלכת ישראל שנתי 2 שעות שנתיות
  01-058-01  'נשים מצילות' בסיפור המקראי שנתי 2 שעות שנתיות

   

  פרסומים

  רשימת פרסומים:

  ספרים:

  2004 מנחת יהודה לר' יהודה בן אלעזר – פירוש לספר בראשית, מהדורה ביקורתית, - הוצאת מוסד הרב קוק, תשע"ב, 400 עמוד.

  (הספר כולל ההדרה מדעית של הפירוש על פי כתבי-יד ודפוסים ראשונים, כולל מבוא מפורט [180 עמוד], העוסק בתיאור שיטתו הפרשנית על רקע מפעלם של בעלי התוספות)

  2012

  מנחת יהודה לר' יהודה בן אלעזר – פירוש לספרי שמות-ויקרא, מהדורה ביקורתית, - הוצאת מוסד הרב קוק, תשע"ב, 400 עמוד.

  (הספר יכלול ההדרה מדעית של הפירוש על פי כתבי-יד ודפוסים ראשונים, כולל מבוא קצר [כ-100 עמוד], העוסק בתיאור שיטתו הפרשנית על רקע מפעלם של בעלי התוספות)

  מאמרים:

  "שבטי גד ראובן וחצי המנשה, בקשה (במדבר לב) ומימושה (יהושע כב) – ניתוח ספרותי", תלפיות תשנ"ה

  "הטעם להטעמה", שמעתין (126), תשנ"ו

  "ההטעמה הכפולה של בראשית ל"ה כב, בית מקרא (קמח), תשרי – כסלו, תשנ"ז

  "עוד למלאכת הכינוי לבראשית כד", שמעתין (128), תשנ"ז

  "סיפור הולדת שמואל על רקע יעקב ונשותיו, תלפיות תשנ"ז.

  "לשאלת מימוש הקריאה בתורה של בראשית ל,ה כב (מילואים למאמר: ההטעמה הכפולה לבראשית ל"ה כב), בית מקרא (קנג) טבת – אדר, תשנ"ח.

  "על הפיוט 'עת שערי רצון' – ניתוח ספרותי", תלפיות תשנ"ח.

  "הרכוש – כנסיון נוסף במסכת סיפורי אברהם" תלפיות תש"ס.

  "קווים לדרכו של הריב"א בפירושו לתורה" בתוך: עיוני מקרא ופרשנות ח- מנחות ידידות והוקרה לאלעזר טויטו, תשס"ח, עמ' 605-589.

  על פיסוק הטעמים שבמקרא בפירוש חזקוני לתורה", שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום יח, תשס"ח, עמ' 223-210.

  "סמלים ומשמעותם" אתרוג – כתב עת לענייני חינוך, יהדות וחברה, אפריל 2005

  "פרידת יעקב ועשיו על רקע פרידת אברהם מלוט", "אורשת" ג תשע"א

  "עוד על פרשנות פסיכולוגית ופולמוסית בפירושיהם של בעלי התוספות לתורה", "סיני", תשע"א

   

   

  תאריך עדכון אחרון : 09/12/2021