Placeholder Image

ד"ר מאיר מוניץ

דוא"ל
meir.mu@gmail.com
  קורות חיים
  השכלה:
  תשס"ט תואר שלישי Ph.D אוניברסיטת בר-אילן פילוסופיה יהודית
  תשס"ג תואר שני M.A (בהצטיינות) אוניברסיטת בר-אילן פילוסופיה יהודית
  תשנ"ט תואר ראשון מכללה ירושלים תנ"ך ומחשבת ישראל
  תשנ"ו מורה בכיר מכללת יעקב הרצוג  
  נושא עבודת הדוקטורט:

  "חוג הראי"ה ועריכת כתביו של הרב קוק".  בהנחיית: פרופ' דב שוורץ

  ניסיון מקצועי:
  תש"ף הוראת שיעורים בפילוסופיה יהודית בלימודי היסוד באוניברסיטת בר־אילן
  תשע"ט-היום מזכיר המערכת של הוצאת בר־אילן
  תשע"ב

  הוראת שיעורים בפילוסופיה יהודית במכינה האקדמית של מכללת אשקלון

  תשס"ה-תשס"ט ראש תוכנית הבוגרות במדרשת נשמת
  תשס"א-תשס"ד ראש המכון הגבוה במדרשת נשמת
  תשס"א-היום עבודה במדרשת נשמת (הוראת מחשבת ישראל)
  תשנ"ט, תשס"ב הוראת שיעורים במחשבת ישראל בישיבת הר עציון
  תשנ"ו-תשנ"ח, תשס"א-תשס"ה הוראת שיעורים במחשבת ישראל בישיבת ההסדר בירוחם
  (תשנ"ג) תשנ"ה-תשע"ט    עבודה במכללת הרצוג:
  תשע"א-תשע"ח הוראת שיעורים בפילוסופיה יהודית במכללה האקדמית הרצוג
  תשנ"ו-תשע"ט מזכיר מערכת על אתר
  תשע"ו-תשע"ז מזכיר מערכת נטועים
  תשנ"ה-תשע"ט, תשנ"ו-תשע"א מזכיר מערכת מגדים
  תשס"ב-תשע"ט ריכוז הוצאת תבונות, עריכה והבאה לדפוס
  תשנ"ז-תשס"א ניהול הוצאת תבונות

   

   

   

  מחקר

  פילוסופיה יהודית; תוך התמקדות בהגות של הראי"ה קוק והגרי"ד סולובייצ'יק

   

  פרסומים
  רשימת פרסומים:
  מאמרים:

  'היסוד הלוגי לאחדות הניגודים של הרב קוק', עלון שבות 143-144 (תשנ"ה), עמ' 112-143.

  'עצמיות וצניעות', בתוך: א' שוורצבוים וע' סדן (עורכים), כתנות אור, ירושלים תש"ס, עמ' 345- 370.

  'עריכת הספר אורות לראי"ה קוק', עלי ספר כ (תשס"ט), עמ' 125-170.

  'עריכת הספר אורות הקודש לראי"ה קוק', עלי ספר כב (תשע"ב), עמ' 67-114.

  'הדרשה שבבסיס הסנגוריה של הרב קוק', בתוך: ש' ברט וי' רקנטי (עורכים), מה אהבתי תורתך, אלון שבות תשע"ד, עמ' ריח-רכו.

  עריכת ספרים וקובצי מאמרים:

  תוך וקליפה בתרבות המערבית, אלון שבות תשנ"ו.

  פרופ' שלום רוזנברג, לא בשמים היא (תורה שבעל פה - מסורת וחידוש), אלון שבות תשנ"ז.

  על דרך האבות (שלושים שנה למכללת יעקב הרצוג - קובץ מאמרים בנושאי תורה וחינוך), אלון שבות תשס"א.

  פרופ' שלום רוזנברג, בעקבות המוסר היהודי, בתהליכי עריכה והדפסה.

  הרב יואל בן־נון, נביאים מול מעצמות, בתהליכי עריכה והדפסה.

   

  תאריך עדכון אחרון : 13/03/2023