Q&A School for Basic Jewish Studies (Hebrew)

ב"ה

סטודנטים יקרים,

להלן מקבץ שאלות נפוצות בביה"ס ללימודי יסוד ביהדות והתשובות עליהן. במידה ויש לכם שאלה שאינה מופיעה בקובץ שלהלן, נשמח אם תשלחו לנו אותה לכתובת המייל של המחלקה  yesod@biu.ac.il ואנו נענה עליה בהקדם.                                                  

שעות קבלה: 

ימים א', ג' ה' בין השעות 10:00 -12:00 באמצעות פלטפורמת 'הדלת הפתוחה'

שימו  לב ! חובה על הסטודנטים לספור את נקודות הזכות שנלמדו במסגרת לימודי יסוד ביהדות, ולוודא כי עמדו בדרישות לימודי היסוד בהתאם לתואר הנלמד על ידם.

קורסים בלימודי יסוד ביהדות

קורסי יסוד ביהדות מחולקים ל-4 תחומים: תנ"ך- קוד 01, תלמוד- קוד 02, מחשבת ישראל- קוד 03, תולדות ישראל- קוד 04. (קוד משמע שתי ספרות ראשונות של הקורס)

לתשומת ליבכם רק קורסים בעלי קוד זה ייחשבו לקורסים של חובות היהדות בלימודי יסוד.

האם קורסי יסוד ביהדות נחשבים לקורסים כלליים?                                                                             

הקורסים בלימודי יסוד לא נחשבים לקורסים כלליים.     

פרטים בנושא הקורסים הכללים וכן רשימת הקורסים מופיעה ב: אוניברסיטת בר אילן/ סטודנטים/ קטלוג הקורסים/ ספר מערכת השעות/ מידע כללי/ אשכול "לימודים כלליים".

מהו קורס מתוקשב?

קורס מתוקשב באינטרנט הוא קורס מודל בו הסטודנט מקבל קוד וסיסמה אישיים ורק כך הוא יכול להיכנס לאתר הקורס המתוקשב אליו הוא רשום. במהלך שנה"ל על הסטודנט לקחת חלק פעיל בקורס ולהשתתף בדיונים המתקיימים על גבי הרשת ולהגיש מטלות. בסוף השנה מתקיים מבחן בקמפוס האוניברסיטה. במהלך השנה מתקיימים 2 מפגשים פרונטאליים עם המרצה. דף הנחיות מפורט לגבי מועדי המפגשים הפרונטאליים יפורסם בסוף תקופת השינויים של סמסטר א' (במהלך החודש הראשון שלאחר תחילת שנה"ל) באתר ביה"ס ללימודי יסוד ביהדות.

המטלות הן חלק אינטגראלי מהציון בקורס. ללא הגשת המטלות, הסטודנט לא יוכל להיבחן בקורס.

ההשתתפות במפגשים הפרונטאליים אינה בגדר חובה, אולם יש בה תועלת רבה לסטודנטים.                       

הרישום לקורסים אלה הוא כמו לכל קורס אחר דרך מערכת אינ-בר.    

איך ניתן לקבל מועד מיוחד בבחינה בקורס?

מועדים מיוחדים בבחינות ביה"ס ללימודי יסוד ביהדות הינם באחריות מדור סטטוס לתלמידי תואר ראשון, וביה"ס ללימודים מתקדמים עבור תלמידי התארים המתקדמים. כל סטודנט המעוניין לממש את זכאותו לבחינה במועד מיוחד, מוזמן לפנות למדור סטטוס/ ביה"ס ללימודים מתקדמים דרך מדור שמ"ע או דרך אתר בר אילן. יש להדגיש כי במידה שהסטודנט יקבל אישור להיבחן בשנה העוקבת או מאוחר יותר, על הסטודנט מוטלת החובה להשלים את החומר שילמד בשנה שבה ייבחן.

מהו ציון עובר בקורסים של לימודי יסוד ביהדות?       

ציון עובר בקורסי לימודי יסוד ביהדות הינו 60 ומעלה.

מכמה שיעורים מותר להיעדר במהלך השנה?   

בקורס שנתי: ניתן להיעדר מ- 3 שיעורים במהלך השנה. בקורסים הפרונטאליים קיימת נוכחות חובה בשיעורים. סטודנט הנעדר מעבר ל- 3 שיעורים, לא יהיה רשאי לגשת לבחינה וציונו יהיה פ.נ. (פרש נכשל).                                                                                                                                      

בקורס סמסטריאלי: ניתן להיעדר עד ל- 2 שיעורים בלבד, מעבר לכך לא יהיה רשאי לגשת לבחינה וציונו יהיה פ.נ. (פרש נכשל).      

איך מחושבים הלימודים במדרשה לבנות בבר אילן?

קורסי המדרשה לבנות שווים לחצי מהניקוד של קורסי לימודי יסוד ביהדות. כלומר כל קורס שנתי בהיקף 2 ש"ש במדרשה לבנות שווה 1 ש"ש. כל קורס סמסטריאלי במדרשה שווה 0.5 ש"ש בלימודי יסוד ביהדות. סטודנטית הלומדת תכנית מלאה (בהיקף 28 ש"ש) במדרשה לבנות, פטורה מבחינת מושגי יסוד ביהדות. לעומת זאת, סטודנטית הבוחרת לשלב בין קורסי יסוד לקורסים של המדרשה לבנות אינה פטורה מבחינת מושגי יסוד ביהדות. בתום הלימודים במדרשה לבנות, שולחת מזכירות המדרשה אישור על היקף השעות הנלמד  למשרד הרשם על מנת שיוכל לחשב את הנק"ז שנלמדו בתואר.

החל משנה"ל תשע"ז תוכנית מלאה  במדרשה = 20 ש"ש.

איך מחושבים הלימודים במג"ל-מכון גבוה לתורה?

סטודנט הלומד תכנית מלאה במג"ל בתואר ראשון (בהיקף 14 ש"ש במשך שנה) מקבל פטור מ- 7 נק"ז בלימודי יסוד ביהדות. סטודנט הלומד שנתיים מלאות במג"ל, מקבל פטור מלא מלימודי יסוד ביהדות וכן מבחינת מושגי יסוד ביהדות. בתום הלימודים במג"ל, שולחת מזכירות המג"ל אישור על היקף השעות הנלמד  למשרד הרשם על מנת שיוכל לחשב את נק"ז שנלמדו בתואר. אין צורך למלא טופס בקשה לפטור אלא הערוץ הנו ישיר בין המג"ל למשרד הרשם.

החל משנה"ל תשע"ז תוכנית מלאה  במג"ל = 10ש"ש.

סטודנט הלומד שנתיים מלאות במג"ל (20 ש"ש בסה"כ) מקבל פטור מלא מלימודי יסוד ביהדות.

הקורס מלא, אפשר לרשום אותי? או לחילופין מדור שמ"ע הפנו אותי למזכירות ביה"ס ללימודי יסוד ביהדות כי אמרו שמזכירות ביה"ס תוכל לרשום לקורסים מלאים.

לא ניתן לרשום לקורסים מלאים.

מה כן אפשר לעשות? בכל יום רישום, נפתחות מכסות חדשות לקורסים, ופעמים רבות סטודנטים מפנים מקום בקורסים מלאים ועוברים לקורסים אחרים. משום כך יש  להיכנס בכל יום רישום מספר פעמים למערכת אינבר כאשר חלון הזמן פתוח על מנת לבדוק האם התפנה מקום בקורס המבוקש.

נרשמתי במערכת אינבר לקורס שיש עליו הערה: "לשנה ג' בלבד" ואני אינני סטודנט שנה ג', האם יש לבטל את הקורס?

הערה זו מיועדת לצרכים פנימיים בלבד של ביה"ס ללימודי יסוד ביהדות. אם הצלחת להירשם לקורס, אין צורך לבטל אותו בגלל הערה זו.

אני סטודנט בפקולטה למשפטים- האם אני רשאי לבחור בקורס בתלמוד אישות – תלמוד הלכה ומנהג?

סטודנטים למשפטים לומדים קורס זהה במסגרת לימודי המשפטים ולכן אינם יכולים לחזור עליו בלימודי יסוד ביהדות.

היכן מתפרסמת מערכת השעות לקורסים?

באתר של בר-אילן בתוך מערכת שעות

קורסים  מתוקשבים (אינטרנט): יתפרסם באתר של מנהל הסטודנטים

האם סטודנט שאינו יהודי חייב בלימודי יסוד ביהדות?

סטודנטים לא-יהודים פטורים מלימודי יסוד ביהדות, אך חייבים במקום זאת בלימודים כלליים באותו היקף שעות. 

מהי חלוקת הקורסים ומספר ש"ש (=שעות שנתיות) ע"פ התחומים (תנ"ך, תלמוד, מחשבת ישראל ותולדות ישראל) הנדרשת בתואר הראשון?

סטודנטים שהתקבלו החל משנה"ל תשע"ז ואילך:

2 ש"ש בתנ"ך, 2 ש"ש בתלמוד, 2 ש"ש במחשבת ישראל או תולדות ישראל וכן 4 ש"ש לבחירה מתוך ארבעת התחומים (סה"כ 10 ש"ש).

http://yesod.biu.ac.il/node/1105

תקנון הלימודים בלימודי יסוד ביהדות לתואר שני:

בוגר/ת בר-אילן - נדרש ללמוד בלימודי יסוד ביהדות בהיקף 2 ש"ש מכל תחום שיבחר, בתנאי שהקורס לא נלמד בתואר הראשון (לא ניתן להירשם לקורס בעל אותו נושא ו/או לאותן 5 ספרות זהות של קורס שנלמד בעבר).

אינו/ה בוגר/ת בר אילן - חייב בלימודי יסוד ביהדות בהיקף 4 ש"ש (כאשר 2 ש"ש מתוך 4 ש"ש צריך להיות בתנ"ך או בתלמוד).

סטודנטים שיתקבלו וילמדו לתואר שני באחד ממקצועות היהדות המובהקים (תנ"ך, תלמוד, מחשבת ישראל) יהיו חייבים בהיקף 2 ש"ש שיילמד במחלקה אחרת מזו שבה הם יתמחו לתואר שני.

להלן תקנון תכנית הלימודים לתואר שני בלימודי יסוד ביהדות- http://yesod.biu.ac.il/node/32

תקנון הלימודים בלימודי יסוד ביהדות לתואר שלישי:

סטודנט בוגר ומוסמך (שלמד תואר ראשון ושני) באוניברסיטת בר-אילן - פטור מלימודי יסוד ביהדות.

סטודנט שלמד בבר-אילן רק לאחד מהתארים בוגר או מוסמך- יהיה חייב בלימודי יסוד ביהדות בהיקף 2 ש"ש.

סטודנט שאינו בוגר ואינו מוסמך מבר אילן - יחויב בקורסי יסוד ביהדות בהיקף 4 ש"ש. (כאשר 2 ש"ש צריך להיות בתנ"ך או בתלמוד בהיקף 2 ש"ש).

סטודנטים המתמחים בתואר שלישי בלבד במקצועות היהדות המובהקים (תנ"ך, תלמוד ומחשבת ישראל) פטורים מלימודי יסוד ביהדות.

להלן תקנון תכנית הלימודים לתואר שלישי בלימודי יסוד ביהדות:

http://yesod.biu.ac.il/node/33

תקנון הלימודים בלימודי יסוד ביהדות לתעודת הוראה:

סטודנט שהינו בוגר בר אילן - אינו מחויב בלימודי יסוד ביהדות

סטודנט שאינו בוגר בר אילן - מחויב בלימודי יסוד ביהדות בהיקף 4 ש"ש (סה"כ שני קורסים שנתיים כאשר אחד הקורסים חייב להיות בתנ"ך או בתלמוד).

להלן תקנון תכנית הלימודים לתעודת הוראה בלימודי יסוד ביהדות:

http://yesod.biu.ac.il/node/1029

האם ישנה הבחנה בין בוגרי בתי ספר כלליים לבוגרי בתי ספר דתיים וישיבות?

ההבחנה היא אך ורק במסגרת הקורסים בתלמוד. ישנה התאמה בין ידיעות הסטודנט לבין תכני הקורס. על הסטודנט מוטלת האחריות להירשם לקורסים המתאימים לתיכון שלמד בו –כללי/דתי. בעת פתיחת הקורס תיעשה בדיקה של ביה"ס ללימודי יסוד ביהדות. סטודנט אשר אינו משתייך לקבוצה אליה נרשם, יאלץ לעזוב את הקורס.

איך ניתן לקבל פטור מקורסי יסוד ביהדות?

***בקשות לפטור יש להגיש במהלך שנת הלימודים הראשונה לתואר בלבד (ראשון, שני ושלישי)

תואר ראשון:

סטודנט שהתקבל לתואר ראשון בבר - אילן יוכל לבקש פטור מקורסי יסוד ביהדות.

ניתן לקבל פטור על סמך:

 1. לימודים אקדמאיים במוסדות להשכלה גבוהה מוכרים (בציון מספרי בלבד ורק הרצאות).
 2. אישור על בה"ד 1 (קורס קצינים- על פי ההסכם מול בה"ד 1 יוכרו אישורים רק למי שסיים בשנים 2010-2008 כולל)
 3. מכינה קדם צבאית.
 4. גברים- לימודי ישיבה גבוהה (יש לצרף אישור ישיבה מקורי הכולל שם + ת.ז+ טווח שנות לימוד (מחודש ושנה ועד חודש ושנה) + היקף שעות שבועיות שנלמדו).
 5. נשים- לימודי מדרשה (במתכונת מלאה ומשנה ומעלה).
 6. לימודים קודמים אשר בגינם התקבל פטור בלימודי יסוד לא יוכלו לשמש לפטור נוסף.

את הבקשה לפטור יש להפנות למדור סטטוס. 

הנחיות הגשה:

הגשת בקשות לפטור והכרה בלימודים קודמים דרך האינ-בר בלבד
כל פניה בדרכים אחרות, תעכב באופן משמעותי את הטיפול בפנייתכם.

יש לגשת בתפריט הימני באינ-בר ל>פניות מנהליות>הגשת בקשה> בקשה לפטור/הכרה בלימודים קודמים, לבחור את הבקשה הרלוונטית בהתאם לתואר הנלמד (מלימודי יסוד ביהדות מדור סטטוס).

סטטוס בקשה
ניתן לראות ולהתעדכן בסטטוס הבקשה: פניות מנהליות>רשימת בקשות,  בשדה 'מצב'.

תואר שני:

סטודנט שהתקבל לתואר שני בבר-אילן יוכל לבקש פטור מקורסי יסוד ביהדות.

ניתן לקבל פטור על סמך:

 1. לימודים אקדמאיים במוסדות להשכלה גבוהה  מוכרים (בציון מספרי בלבד ורק הרצאות).
 2. מכינה קדם צבאית (בהיקף של 2.5 שנים מלאות בתכנית מלאה).
 3. גברים- לימודי ישיבה גבוהה (יש לצרף אישור ישיבה מקורי הכולל שם + ת.ז+ טווח שנות לימוד (מחודש ושנה ועד חודש ושנה) + היקף שעות שבועיות שנלמדו).
 4. נשים- לימודי מדרשה (במתכונת מלאה ומשנה ומעלה).
 5. קורסים עודפים מתארים קודמים שנלמדו בלימודי יסוד.
 6. לימודים קודמים אשר בגינם התקבל פטור בלימודי יסוד לא יוכלו לשמש לפטור נוסף.

הסטודנט צריך לצבור בלימודיו הקודמים היקף לימודים בלימודי יהדות מובהקים (תנ"ך או תלמוד) זהה לבוגר בר-אילן.

הנחיות הגשה:

הגשת בקשות לפטור והכרה בלימודים קודמים דרך האינ-בר בלבד
כל פניה בדרכים אחרות, תעכב באופן משמעותי את הטיפול בפנייתכם.
יש לגשת בתפריט הימני באינ-בר ל>פניות מנהליות>הגשת בקשה> בקשה לפטור/הכרה בלימודים קודמים, לבחור את הבקשה הרלוונטית בהתאם לתואר הנלמד (מלימודי יסוד ביהדות תואר שני).

סטטוס בקשה:
ניתן לראות ולהתעדכן בסטטוס הבקשה: פניות מנהליות>רשימת בקשות, בשדה 'מצב'.

חובות לימודי יסוד ביהדות תואר שני:

https://graduate-school.biu.ac.il/node/1287

תקנון הוועדה לתואר שני:

https://graduate-school.biu.ac.il/meyda

תואר שלישי:

סטודנט שהתקבל לתואר שלישי בבר אילן יוכל לבקש פטור מקורסי יסוד ביהדות.

ניתן לקבל פטור על סמך:

 1. לימודים אקדמאיים במוסדות להשכלה גבוהה  מוכרים (בציון מספרי בלבד ורק הרצאות).
 2. אישור על בה"ד 1 (קורס קצינים- על פי ההסכם מול בה"ד 1 יוכרו אישורים רק למי שסיים בשנים 2010-2008כולל).
 3. מכינה קדם צבאית.
 4. גברים- לימודי ישיבה גבוהה (יש לצרף אישור ישיבה מקורי הכולל שם + ת.ז+ טווח שנות לימוד (מחודש ושנה ועד חודש ושנה) + היקף שעות שבועיות שנלמדו).
 5. נשים- לימודי מדרשה (במתכונת מלאה ומשנה ומעלה).
 6. קורסים עודפים מתארים קודמים שנלמדו בלימודי יסוד.
 7. לימודים קודמים אשר בגינם התקבל פטור בלימודי יסוד לא יוכלו לשמש לפטור נוסף.

הסטודנט צריך לצבור בלימודיו הקודמים היקף לימודים בלימודי יהדות מובהקים (תנ"ך או תלמוד) זהה לבוגר בר-אילן.

הנחיות הגשה:

הגשת בקשות לפטור והכרה בלימודים קודמים דרך האינ-בר בלבד

כל פניה בדרכים אחרות, תעכב באופן משמעותי את הטיפול בפנייתכם.

יש לגשת בתפריט הימני באינ-בר ל>פניות מנהליות>הגשת בקשה> בקשה לפטור/הכרה בלימודים קודמים, לבחור את הבקשה הרלוונטית בהתאם לתואר הנלמד (מלימודי יסוד ביהדות תואר שלישי).

סטטוס בקשה:
ניתן לראות ולהתעדכן בסטטוס הבקשה: פניות מנהליות>רשימת בקשות,  בשדה 'מצב'.

חובות לימודי יסוד ביהדות תואר שלישי:

https://graduate-school.biu.ac.il/node/1304

תקנון הוועדה לתואר שלישי:

https://graduate-school.biu.ac.il/meyda

תעודת הוראה:

סטודנט שהתקבל לתעודת הוראה בבר אילן יוכל לבקש פטור מקורסי יסוד ביהדות.

ניתן לקבל פטור על סמך:

 1. לימודים אקדמאיים במוסדות להשכלה גבוהה מוכרים (בציון מספרי בלבד ורק הרצאות).
 2. אישור על בה"ד 1 (קורס קצינים- על פי ההסכם מול בה"ד 1 יוכרו אישורים רק למי שסיים בשנים 2010-2008 כולל).
 3. מכינה קדם צבאית.
 4. גברים- לימודי ישיבה גבוהה (יש לצרף אישור ישיבה מקורי הכולל שם + ת.ז+ טווח שנות לימוד (מחודש ושנה ועד חודש ושנה) + היקף שעות שבועיות שנלמדו).
 5. נשים- לימודי מדרשה (במתכונת מלאה ומשנה ומעלה).
הנחיות הגשה: 

הגשת בקשות לפטור והכרה בלימודים קודמים דרך האינ-בר בלבד
כל פניה בדרכים אחרות, תעכב באופן משמעותי את הטיפול בפנייתכם.

יש לגשת בתפריט הימני באינ-בר ל>פניות מנהליות>הגשת בקשה> בקשה לפטור/הכרה בלימודים קודמים, לבחור את הבקשה הרלוונטית בהתאם לתואר הנלמד (מלימודי יסוד ביהדות מדור סטטוס).

סטטוס בקשה:
ניתן לראות ולהתעדכן בסטטוס הבקשה: פניות מנהליות>רשימת בקשות,  בשדה 'מצב'.

מצ"ב תקנון מדור סטטוס:

https://stuad.biu.ac.il/mador/status

*** כל בקשה לפטור תידון באופן פרטני וההחלטה נתונה לשיקול דעת של ראש ביה"ס ללימודי יסוד ביהדות.

היכן אני רואה את הפטור שקיבלתי בלימודי יסוד ביהדות?

סטודנט לתואר ראשון| מכתב רשמי אודות ההחלטה בעניין בקשתך לפטור יישלח באמצעות הדואר האלקטרוני על ידי מדור סטטוס.

סטודנט לתואר שני| מכתב רשמי אודות ההחלטה בעניין בקשתך לפטור יישלח באמצעות הדואר האלקטרוני על ידי ביה"ס ללימודי יסוד ביהדות. 

סטודנט לתואר שלישי| מכתב רשמי אודות ההחלטה בעניין בקשתך לפטור יישלח באמצעות הדואר האלקטרוני על ידי ביה"ס ללימודי יסוד ביהדות.

לא ניתן לראות את הפטור במערכת האינ-בר.

האם ניתן להגיש ערעורים על בקשות לפטור (תארים מתקדמים תואר שני ותואר שלישי)?

ערעורים על בקשות לפטור ניתן להגיש במועדים הבאים בלבד:

ערעורים על בקשות שהוגשו במהלך תקופת הרישום לסמסטר א' יוגשו במהלך חודשים דצמבר-ינואר

ערעורים על בקשות שהוגשו במהלך תקופת הרישום לסמסטר ב' יוגשו במהלך חודש מאי

ערעורים יש להגיש על-ידי פתיחת בקשה חדשה במערכת האינ-בר בלבד.

אם קבלתי פטור מX- שעות, באיזה נושא עלי לקחת קורסי יהדות?

במידה ולא צוין במפורש מאיזה נושא קיבלת פטור הרי שבאפשרותך לבחור קורסים מכל אחד מארבעת האשכולות של לימודי יסוד ביהדות (תנ"ך/תלמוד/מחשבת ישראל/תולדות ישראל).

אם ברצוני ללמוד קורסים בלימודי יסוד ביהדות שלא לצורך לימודים אקדמאיים (במסגרת "שומע חופשי")?

ראשית, עליך לעיין ברשימת הקורסים ולבדוק אם יש קורס שמעניין אותך ואליו אתה מעוניין להירשם.

ההרשמה לשמיעה חופשית נעשית באמצעות רכישת ערכת הרשמה בחנות הספרים "אקדמון" שבאוניברסיטה, מילוי טופס ההרשמה, חתימת יועץ המחלקה על הקורסים בטופס (המח' ללימודי יסוד ביהדות), תשלום בבנק ומסירת הטופס למשרד לקבלת תלמידים.

בעת פתיחת שנת הלימודים ישנו מועד רישום למאחרים ורק בו ניתן לבחון את האפשרות של רישום על בסיס מקום פנוי.