נוהל פטור-תואר שני

***שימו לב, סטודנטים שיחלו לימודיהם בשנת תשפ"ד, רשאים להגיש בקשה לפטור החל מאוגוסט 2023.

הנחיות להגשת בקשה לפטור מקורסים בלימודי יסוד ביהדות במסגרת התואר השני:

 1. בקשה לפטור מלימודי יסוד ביהדות ניתן להגיש רק לאחר הקבלה לאוניברסיטה , ובמהלך השנה הראשונה ללימודים.

 2. לתשומת ליבכם, על-פי תקנון המל"ג לימודי תיכון אינם מוכרים לצורך פטור אקדמי.

 3. רשאים להגיש בקשה לפטור סטודנטים שצברו היקף שעות שנתיות (נקודות זכות) בהיקף זהה לבוגרי בר-אילן (סטודנטים שסיימו בבר-אילן תואר ראשון) במקצועות יהדות מובהקים (תנ"ך/תלמוד) וזאת על סמך לימודיהם הקודמים.

 4. להדגיש, בוגרי ישיבות הסדר/ישיבות גבוהות שקיבלו בתואר הראשון פטור מלימודי יסוד, הפטור אינו גורף גם לתארים מתקדמים. יש לבדוק זכאות לפטור באמצעות נוהל הגשת בקשה לפטור בתארים מתקדמים (תואר שני/ שלישי).

 5. לא יינתן פטור מלימודי יסוד ביהדות לתואר שני על סמך קורס או שניים שנלמדו בלימודים קודמים, אלא "היקף זהה לבוגרי בר-אילן"

 6. סטודנטים בוגרי בר-אילן שלהם קורס עודף בלימודי יסוד ביהדות (בקודים 01/02/03/04) או לימודי מדרשה/מג"ל מהתואר הראשון עליהם להגיש בקשה להכרה בקורס כחלק מחובות לימודי יסוד במסגרת התואר השני (יש לצרף אישור ממשרד הרשם או מדרשה לבנות או מג"ל על כך שהקורס/ים עודפים לתואר ולא שימשו לצרכים אקדמיים אחרים' אין לצרף דוח 'מאזן לימודים').
   
 7. בוגר תואר ראשון מבר-אילן מקבל על-סמך לימודי היסוד שהשלים בתואר הראשון פטור אוטומטי בהיקף 2 ש"ש מתוך 4 ש"ש בהן חייבים במסגרת התואר השני, לפיכך אין צורך להגיש בקשה לפטור במערכת.
   
 8. סטודנטים שלמדו קורסי יסוד ביהדות (בקודים 01/02/03/04) במסגרת 'שמיעה חופשית', עליהם להגיש בקשה להכרה בקורסים אלו כחלק מחובות לימודי יסוד ביהדות  במסגרת התואר השני, וזאת בתנאי שהקורסים לא שימשו לצרכים אקדמיים אחרים.
 9. לפטור ישנן השלכות כספיות על שכר הלימוד לאותה שנה אקדמית בה הוא ניתן. לבירורים יש לפנות ישירות למדור שכר לימוד, וזאת בטרם הגשת הבקשה לפטור במערכת האינ-בר.

   

יש להקפיד על תקינות האישורים הבאים:

אישור ישיבה גבוהה מעל גיל 18: האישור חייב לכלול לוגו של הישיבה, מס' עמותה (אם ישנו), חתימה + חותמת של מוסמך מהישיבה, שם מלא של הסטודנט ומס' תעודת זהות, תקופת לימודים- מחודש ושנה ועד חודש ושנה והיקף שעות שבועיות שנלמדו. הפטור ינתן על סמך לימודים בישיבות מוכרות בלבד.

אישור ישיבת הסדר: האישור חייב לכלול לוגו של הישיבה, מס' עמותה (אם ישנו), חתימה + חותמת של מוסמך מהישיבה, שם מלא של הסטודנט ומס' תעודת זהות, תקופת לימודים- מחודש ושנה ועד חודש ושנה, היקף שעות שבועיות שנלמדו וציון תקופת השירות צבאי במהלך לימודי ההסדר. רק לימודי ישיבה בפועל יוכרו. הפטור ינתן על סמך לימודים בישיבות מוכרות בלבד.

אישור מדרשה לבנות (מחוץ לבר-אילן): האישור חייב לכלול לוגו של המדרשה, מס' עמותה (אם ישנו), חתימה + חותמת של מוסמך מהמדרשה, שם מלא של הסטודנטית ומס' תעודת זהות, תקופת לימודים- מחודש ושנה ועד חודש ושנה, הקורסים שנלמדו כולל ציון מספרי והיקף שעות הלימוד השבועיות שנלמדו. הפטור ינתן על סמך לימודים במדרשות מוכרות בלבד ובהיקפים הקבועים בתקנון בלבד.

אישור בה"ד 1: בשנים 2010-2008 בלבד! [במסגרתם נלמד קורס "מושגי יסוד ביהדות"].

גיליון ציונים ממוסד אקדמי: האישור חייב לכלול לוגו של המוסד, חתימה + חותמת המוסד, שם מלא של הסטודנט ומס' תעודת זהות, תקופת לימודים ופירוט הקורסים שנלמדו כולל ציון  מספרי בתחומי היהדות המובהקים (תנ"ך/ תלמוד). לא ילקחו בחשבון עבודות סמינריון וציון עובר.  

קורסים "עודפים" לתואר ראשון: במידה וקיימים קורסים "עודפים" לתואר ראשון שנלמדו בלימודי יסוד ביהדות (קודים 01,02,03,04) או שנלמדו במדרשה בבר-אילן ולא הוצאו לרשימת הקורסים עודפים בגיליון ציונים, יש לצרף אישור ממשרד הרשם בבר-אילן שאכן קורסים אלו עודפים (ניתן לקבל במייל ממשרד הרשם).

הסטודנטים הנ"ל יהיו פטורים מקורס אחד מלימודי יסוד ביהדות או בפטור מלא.

יטופלו רק בקשות לפטור שצורפו להן אישורים תקינים לפי ההנחיות שפורטו לעיל. 
על הסטודנט/ית חלה האחריות לפעול על פי הנהלים להגשת בקשה לפטור.
לכל שאלה בנושא זה ניתן לפנות אלינו במייל-
yesod@biu.ac.il ואנו נשמח לסייע. 

רק לאחר שכל האישורים תקינים, ניתן להגיש בקשה לפטור.

כיצד מגישים בקשה לפטור?

הגשת בקשות לפטור/הכרה בלימודים קודמים דרך האינ-בר בלבד
כל פניה בדרכים אחרות, תעכב באופן משמעותי את הטיפול בפנייתכם.

יש לגשת בתפריט הימני באינ-בר ל>'בקשות ואישורים'>הגשת בקשה> בקשת פטור/הכרה בלימודים קודמים, לבחור את הבקשה הרלוונטית בהתאם לתואר הנלמד (פטור מלימודי יסוד ביהדות תואר שני).

סטטוס הבקשה:
ניתן לראות ולהתעדכן בסטטוס הבקשה: 'בקשות ואישורים'>רשימת בקשות, בשדה 'מצב'.

תשובה רשמית תשלח באמצעות הדואר האלקטרוני על ידי ביה"ס ללימודי יסוד ביהדות.

באחריות הסטודנטים לוודא שהם אכן קיבלו מענה (מכתב במייל) על הבקשה לפטור שהוגשה.

ערעורים על בקשות לפטור

ערעורים על בקשות לפטור ניתן להגיש במועדים הבאים בלבד:

ערעורים על בקשות שהוגשו במהלך תקופת הרישום לסמסטר א' יוגשו במהלך חודשים דצמבר-ינואר

ערעורים על בקשות שהוגשו במהלך תקופת הרישום לסמסטר ב' יוגשו במהלך חודש מאי

ערעורים יש להגיש על-ידי פתיחת בקשה חדשה במערכת האינ-בר בלבד.

סטודנטים שמעוניינים להגיש ערעור באמצעות פגישה פרונטלית, עליהם לתאם מועד באמצעות המייל: yesod@biu.ac.il

 

בקשה לביטול פטור

הגשת בקשה לביטול פטור מקורס מלימודי יסוד ביהדות, יש להגיש באמצעות המייל yesod@biu.ac.il

בתאריכים שלהלן בלבד:

בקשות לביטול פטור שניתן במהלך תקופת הרישום לסמסטר א' יוגשו במהלך חודשים דצמבר-ינואר

בקשות לביטול פטור שניתן במהלך תקופת הרישום לסמסטר ב' יוגשו במהלך חודש מאי