נוהל פטור - תואר ראשון

הנחיות להגשת בקשה לפטור מקורסים בלימודי יסוד ביהדות במסגרת התואר הראשון:

כיצד מגישים בקשה לפטור?

הגשת בקשות לפטור והכרה בלימודים קודמים דרך האינ-בר בלבד

יש לגשת בתפריט הימני באינ-בר ל>'בקשות ואישורים'>הגשת בקשה> בקשת פטור/הכרה בלימודים קודמים, לבחור את הבקשה הרלוונטית בהתאם לתואר הנלמד (פטור מלימודי יסוד ביהדות תואר ראשון).

יש לצרף את האישורים הרלבנטיים ומקוריים בלבד (גיליון ציונים, אישור בה"ד 1 בשנים 2010-2008 בלבד, אישור מדרשה (מחוץ לבר-אילן) או אישור ישיבה מקורי). יש להדגיש כי אך ורק לימודי ישיבה בפועל יוכרו לצורך קבלת פטור מלימודי יסוד ביהדות. במקרה של לימודים בישיבת הסדר- יש לצרף אישור הכולל את זמני היציאה לשירות פעיל והחזרה לישיבה.

לתשומת ליבכם, על-פי תקנון המל"ג לימודי תיכון אינם מוכרים לצורך פטור אקדמי.

יש להקפיד על תקינות האישורים הבאים:

אישור ישיבה גבוהה מעל גיל 18: האישור חייב לכלול לוגו של הישיבה, מס' עמותה (אם ישנו), חתימה + חותמת של מוסמך מהישיבה, שם מלא של הסטודנט ומס' תעודת זהות, תקופת לימודים- מחודש ושנה ועד חודש ושנה והיקף שעות שבועיות שנלמדו.

אישור ישיבת הסדר: האישור חייב לכלול לוגו של הישיבה, מס' עמותה (אם ישנו), חתימה + חותמת של מוסמך מהישיבה, שם מלא של הסטודנט ומס' תעודת זהות, תקופת לימודים- מחודש ושנה ועד חודש ושנה, היקף שעות שבועיות שנלמדו וציון תקופת השירות צבאי במהלך לימודי ההסדר. רק לימודי ישיבה בפועל יוכרו. 

אישור מדרשה לבנות (מחוץ לבר-אילן): האישור חייב לכלול לוגו של המדרשה, מס' עמותה (אם ישנו), חתימה + חותמת של מוסמך מהמדרשה, שם מלא של הסטודנטית ומס' תעודת זהות, תקופת לימודים- מחודש ושנה ועד חודש ושנה, הקורסים שנלמדו כולל ציון מספרי והיקף שעות הלימוד השבועיות שנלמדו.

אישור בה"ד 1: בשנים 2010-2008 בלבד! [במסגרתם נלמד קורס "מושגי יסוד ביהדות"].

סטטוס הבקשה:
ניתן לראות ולהתעדכן בסטטוס הבקשה: 'בקשות ואישורים'>רשימת בקשות,  בשדה 'מצב'.

תשובה רשמית תשלח במייל  ע"י מדור סטטוס.

באחריות הסטודנטים לוודא שהם אכן קיבלו מענה (מכתב במייל) על הבקשה לפטור שהוגשה.

***בקשות לפטור יש להגיש במהלך שנת הלימודים הראשונה לתואר בלבד.