נוהל פטור - תואר ראשון

הנחיות להגשת בקשה לפטור מקורסים בלימודי יסוד ביהדות במסגרת התואר הראשון:

כיצד מגישים בקשה לפטור?

הגשת בקשות לפטור והכרה בלימודים קודמים דרך האינ-בר בלבד

יש לגשת בתפריט הימני באינ-בר ל>פניות מנהליות>הגשת בקשה> בקשה לפטור/הכרה בלימודים קודמים, לבחור את הבקשה הרלוונטית בהתאם לתואר הנלמד (מלימודי יסוד ביהדות מדור סטטוס).

יש לצרף את האישורים הרלבנטיים ומקוריים בלבד (גיליון ציונים, אישור בה"ד 1 בשנים 2010-2008 בלבד, אישור מדרשה (מחוץ לבר-אילן) או אישור ישיבה מקורי). יש להדגיש כי אך ורק לימודי ישיבה בפועל יוכרו לצורך קבלת פטור מלימודי יסוד ביהדות. במקרה של לימודים בישיבת הסדר- יש לצרף אישור הכולל את זמני היציאה לשירות פעיל והחזרה לישיבה.

סטטוס הבקשה:
ניתן לראות ולהתעדכן בסטטוס הבקשה: פניות מנהליות>רשימת בקשות,  בשדה 'מצב'.

תשובה רשמית תשלח  ע"י מדור סטטוס.

באחריות הסטודנטים לוודא שהם אכן קיבלו מענה (מכתב במייל) על הבקשה לפטור שהוגשה.

***בקשות לפטור יש להגיש במהלך שנת הלימודים הראשונה לתואר בלבד.