ספרים

פרסומים פרי עטם של חברי סגל בית הספר ללימודי יסוד ביהדות:

The Social Archaeology of Late Second Temple Judaea

Prof. Eyal Regev

 

Image preview

The Social Archaeology of Late Second Temple Judaea From Purity, Burial, and Art, to Qumran, Herod, and Masada

This book analyzes social ideology and social relationships in late Second Temple Judaea, studying a range of archaeological material and sites to better understand both communal and individual trends in Jerusalem and its environs.

Using several different methodologies, the book brings to light new ideas about social trends such as individualism among Jews and Judeans during the late Second Temple period. It provides in-depth analysis of the social aspects of ritual baths, burial caves, ossuaries, and decorated oil lamps, as well as thorough examinations of the sites of Khirbet Qumran, Herod’s palaces, and Masada during the First Jewish Revolt against Rome.

Social Archaeology of the Late Second Temple Judaea is suitable for students and scholars interested in the history, society, and archaeology of the Jews in the Second Temple period as well as the social background of early Christianity, early Rabbinic Judaism, and Levantine archaeology.

הלב יודע - פירוש חזקוני לתורה בין פרשנות רציונלית לפרשנות רגשית

ד"ר יוסף פריאל

פירוש מגוון ורחב בהיקפו, בסגנונו ובמקוריותו הוריש לנו פרשן המקרא הצרפתי בן המאה הי"ג ר' חזקיה בן מנוח אשר מכנה בהקדמתו את שם החיבור "חזקוני". הפירוש שימש – ומשמש - רבים מלומדי המקרא וחוקריו, אך טרם נחקר ביסודיות ובשיטתיות.

ספר זה מבקש למלא את החלל המחקרי ולעמוד על מאפייני פרשנות חזקוני, מקורותיה, ייחודיותה, עצמאותה ומקוריותה.

לב ליבו של הספר הוא הטענה כי רבים מפירושי חזקוני צבועים בגוונים עזים של פרשנות רגשית – פרשנות המבקשת לעמוד על מחשבותיהם ורצונותיהם של אישי המקרא ונושאת אופי תמים ועממי לצד הבנה מעמיקה של נפש האדם וחייו.

בספר מצויה גם סקירה תמציתית ומאירת עיניים של פרשנות המקרא היימי-ביינמית-ובכלל זאת קובצי פירושים בלתי מוכרים ופירושיהם למקרא של חסידי אשכנז.

Reflections on Judaism and Christianity in Antiquity

ד"ר דן יפה (עורך)

Reflections on Judaism and Christianity in Antiquity

by Dan Jaffé ,Yaakov Teppler Rivkah Nir (editors)

ספר זה הוא קובץ של מאמרים פרי עמלם של חוקרים ישראלים. הוא דן ביהדות חז"ל ובנצרות הקדומה. הנושאים הנידונים בו קשורים להתפתחותן של שתי הדתות והיחסים ביניהן. שאלת הזהות של הנוצרים הראשונים בתוך החברה היהודית תופסת גם מקום מרכזי.

 

  The initiative for this book was born within a study group active under the auspices of the Center for the Study of Relations between Jews, Christians, Muslims, at the Open University of Israel. This framework draws together Israeli scholars engaged in early Christianity and the relationship between Jews and Christians in Late Antiquity and Early Middle Ages, who assign a prominent place to 'the Parting of the Ways' – an issue of focal concern to current research on these topics – as well as to the question where and when came into being the boundary line separating between Judaism and Christianity.  

 

 

The Temple in Early Christianity: Experiencing the Sacred

Eyal Regev

A comprehensive treatment of the early Christian approaches to the Temple and its role in shaping Jewish and Christian identity.
The first scholarly work to trace the Temple throughout the entire New Testament, this study examines Jewish and Christian attitudes toward the Temple in the first century and provides both Jews and Christians with a better understanding of their respective faiths and how they grow out of this ancient institution.
The centrality of the Temple in New Testament writing reveals the authors’ negotiations with the institutional and symbolic center of Judaism as they worked to form their own religion.

2019, Yale University Press; 496 pages

 

הרמב"ם על יסודות האמונה היהודית

דרור ארליך

הספר הנוכחי מבקש להציע הזדמנות להיטיב להכיר את רשימת שלושה-עשר יסודות האמונה של הרמב"ם ולהבין באופן מעמיק יותר את תכניה, כל זאת על ידי עיון שיטתי בטקסט עצמו – הקדמת הרמב"ם לפירושו על הפרק העשירי במסכת סנהדרין במשנה. רשימת שלושה-עשר יסודות האמונה (הידועים בכינוי י"ג העיקרים) היא מהתזות היותר מפורסמות בהגותו של הרמב"ם. ואולם פרסומה של רשימה זו נקנה לה לא מתוך דברי הרמב"ם עצמו אלא מעיבודים מאוחרים שלה ששובצו בסידורי התפילה, עיבודים שהרמב"ם לא כתבם ושאינם תואמים בהכרח את תוכני הרשימה המקורית שחיבר.

אומנם במרוצת הדורות נכתבו ספרים ומאמרים רבים – מחקריים, הגותיים ופרשניים – על רשימת היסודות של הרמב"ם, אבל טרם נכתב חיבור מודרני המתמקד בניתוח טקסטואלי בהיר וקריא של רשימה זו, מתוך גישה מחקרית מובהקת. זו מטרתו העיקרית של ספר זה. כמו כן, בין דפי הספר עולה הצעת קריאה חדשה לרשימת היסודות בכללותה, כלומר: לא מסמך דוגמטי המחייב בשלמותו ובאופן אחיד את כלל הציבור, אלא טקסט רב-ממדי המכוּון לקהלים מגוונים ואף מעביר לעיתים מסרים שונים בענייני האמונה היהודית לסוגי הקוראים השונים.

ספר זה פונה לכל מי שמגלה עניין תרבותי, דתי, פילוסופי או היסטורי בדמותו של הרמב"ם ובהגותו, בסוגיית יסודות האמונה היהודית ובשאלות מרכזיות בפילוסופיה של הדת. לאורך פרקי הספר יוצגו עמדותיו של הרמב"ם, בהיותן מקור השראה לחשיבה עיונית ודתית מעמיקה, לא מתוקף היותן מקור סמכות דתית בלתי מעורערת. הדיון בספר עשוי להיות נקודת מוצא לשיח אישי וחברתי בוגר, מודע, כן ורלוונטי על ערכן של אמונות בכלל ועל אמונות בדת היהודית בפרט.

2019, הוצאת רסלינג, 220 עמודים

 

עולמות נפגשים - המדעים בעולמה של התורה: קובץ מאמרים בתחום התורה והמדע

עורך: אברהם גוטליב

ספר זה הינו אסופת מאמרים ומבוסס על קורס רב-תחומי שניתן במסגרת ביה"ס ללימודי יסוד " עולמות נפגשים: המדעים בעולמה של היהדות". את הקורס הגה יזם ויצר בשנת תשס"ו ד"ר מאיר רפלד ז"ל בהיותו ראש המרכז ללימודי יסוד ביהדות וד"ר אברהם גוטליב הופקד על ניהול וריכוז הקורס.

הקורס פותח צוהר נרחב להבנת היחס המעניין והמרתק שבין שני התחומים: תורה ומדע. התורה שהיא התורה שבכתב בשילוב עם התורה שבעל-פה-הספרות התלמודית- המבארת אותה באופן מעשי-יישומי. התורה שבעל-פה בביאור חז"ל לתורה שבכתב מבררת את המציאות ההלכתית ועונה על השאלה "מה", ואילו המדע מברר את המציאות המדעית ועונה על השאלה "איך ולמה". מכאן מפגש העולמות השווים במטרתם: בירור המציאות. תכליתם שונה במהות המציאות: הלכתית או מדעית. וכיום בעידן הננו-טכנולוגיה, בשיא הפריחה והשגשוג של הקדמה והמודרניזציה, עשויה המציאות המדעית לשפוך אור ולסייע בהבנת המציאות ההלכתית הלכה למעשה.

2018, הוצאה לאור, ביה"ס ללימודי יסוד ביהדות, ע"ש הלנה ופאול שולמן, אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן, 378 עמודים

 

The Hasmoneans: Ideology, Archaeology, Identity

Eyal Regev

The first two chapters discuss the religious practices of the Hasmoneans.
Chapter 1 explores why the Maccabees regarded Hanukkah as a festival of renewal, specifically of those traditions related to the Temple cult.
Chapter 2 examines the manner in which the Hasmoneans used the protection and maintenance of the Jewish Temple to legitimize their rule-and how they worked to place the Temple at the center of the Jewish religion.
Chapters 3-5 deal with different perspectives in the Hellenistic world on the role of government and royal ideologies. Specifically, chapter 3 explores both the Hellenistic and Jewish contexts for Hasmonean government and kingship. Regev shows how the Hasmonean dynasty built up its religious (in contrast to political) authority, suggesting that the Hasmonean state was not a conventionally Hellenistic one, but rather a 'national' monarchy, closer to Macedonian in type. Chapter 4 attempts to decipher the meaning of the symbols and epigraphs on Hasmonean coins, and examines how both Hellenistic symbols and Jewish concepts were employed to reinforce the dynasty's authority and introduce Jewish 'national' ideas into the populace. Chapter 5 then undertakes a comparative social-archaeological analysis of the Hasmonean palaces in Jericho in an effort to gain insight into their royal ideology. The author compares the Hasmonean palaces to other Hellenistic palaces - especially the Herodian palaces.
Finally, the concluding chapter integrates the previous findings into a new understanding of and appreciation for the Hasmoneans' creation of an innovative Jewish corporal identity, one whose echoes we can still hear today.

2013, Vandenhoeck & Ruprecht, 340 Pages

Jewish faith in a changing world

ד"ר רפאל שוח"ט

מאז המפגש הראשון בין היהדות ובים התרבות המערבית במאה השלישית לפני הספירה תהו הוגים יהודיים איך ניתן לגשר בין התפיסות התרבותיות השונות ולהעמיד סינתיזה הגותית. במשך הדורות קמו הוגים נועזים שלא סלדו מאף שאלה קשה. בספר זה הרב ד”ר רפאל שוח”ט מציד בפני את הקורא את הסוגיות המרכזיות שעמדו לפני פילוסופים היהודיים בימי הביניים וגם שואל איך להבין סוגיות אלה היום לאור המחקר הפיסולפי והמדעי של ימינו.

 

Ever since the first encounter between Judaism and the western world in the second century BCE, Jewish thinkers like Maimonides, Gersonides, R. Moses Hayyim Luzzatto, and Rabbi A. I. Kook have grappled with issues of Jewish faith and modernity. The works they published, which comprise Jewish classical philosophy, were products of the highest intellectual caliber, and no question of faith, no matter how embarrassing or heretical, was overlooked. In this book Raphael Shuchat presents the reader with some of the main and timeless issues of Jewish philosophy over the ages and updates them to twenty-first century thinking, making each issue relevant for the modern reader. This book offers a fresh intellectual outlook on the Jewish faith, and contains a timely message for all religionists and thinkers in the twenty-first century. It will be of great use to both students and laymen.

November, 2011, Academic Studies Press, 250 pages

עולם נסתר בממדי הזמן - תורת הגאולה של הגר''א, מקורותיה והשפעתה לדורות

ד"ר רפאל שוח"ט

בפירושו לספר הקבלי ''ספרא דצניעותא'' טען הגר''א מוילנה כי הוא יודע את סוד הגאולה והוא משביע את הקורא ''שלא יגלה זאת''. רבים ניסו להבין את תורת הגאולה של הגר''א, המציגה את הגאולה כתהליך שיש בו עליות ומורדות ותחנות ברורות. ספר זה הוא הניסיון הראשון להבינה באופן יסודי. כיון שהגר''א כתב רק פרשנות לספרות חז''ל, יש צורך ללקט מכל ספריו על מנת להבין את דעתו בנושא זה. ספר זה, פרי מחקר של עשרים שנה, מקיף את כל ספרי הגר''א בדפוס ובכתבי יד, בתורת נגלה ובתורת הנסתר. הספר גם מהווה אבן יסוד בהבנת המשיחיות היהודית הקבלית

עיקר חידושו של הספר הוא פרישת תורת הגאולה של הגר''א לפרטיה. על פי צירוף של מאות מקורות המחבר מראה תורה עקיבה ושלמה. הוא דן במקורות של הגר''א מכתבי האר''י ומר' משה חיים לוצאטו, ואף דן בשאלה איך ראה הגר''א את המשך הדרך אחר זמנו, בהשפעת תורתו הגותו של הרב קוק, וגם מציג השלכות מעניינות להבנת מצבנו בארץ ישראל היום.

מאי 2008, הוצאת בר-אילן, 376 עמודים

פרשה והפטרתה: עיון ביסודות הנהגה

אברהם גוטליב

פרקי התורה וההפטרה כוללים היבטי התנהגות הנמסרים לכל אחד מישראל ומהווים דפוסי חיים, של חיים טובים אשר על האדם לבחור לו, בזכות הבחירה בין הטוב והרע. היבטים אלה, כוללים מסרים, דרכי התנהגות, חשבון נפש ומוסר השכל, אשר נמצאים בטווח יכולתו של האדם.
מחקר זה, המושתת על פרשות התורה והפטרותיה, מהווה מעקב של היבטים חשובים אלה, היכולים להיות בסיס ויסוד להתנהגות חיובית של האדם, כדי שיעניק לו חיים טובים במהלך חייו. האדם בימי חלדו מחפש משמעות. באה התורה ונותנת לו את הדרך ליצירת הכלים ליישום המטרה, וההפטרה מהווה השלמה לכך.

ספר זה, מהווה שילוב מאחד של נתונים, תוך חשיפתו של המעגל הרעיוני-ערכי של חוקי התורה שאודותם פועלים הנביאים תוך ניסיון ליישמם ולשרשם בעם ישראל עמו של ה', כמודל אידיאלי לדרכי התנהגות.
העיון הרב-תחומי האינטר-דיסציפלינארי שלפנינו, מוצג בבהירות רבה ומוסבר בהסבר השווה לכל נפש ופונה לכלל הציבור: לחוקרים, אנשי הוראה, הקהל המשכיל הרחב, ולכל מתעניין.

2008, הוצאה לאור, ראובן מס, 247 עמודים