נוהל פטור-תעודת הוראה

הנחיות להגשת בקשה לפטור מקורסים בלימודי יסוד ביהדות במסגרת תעודת הוראה:

סטודנטים בוגרי בר-אילן תואר ראשון, פטורים מלימודי יסוד ביהדות במסגרת תעודת הוראה. הפטור הינו אוטומטי אין צורך להגיש בקשה לפטור.

כיצד מגישים בקשה לפטור?

הגשת בקשות לפטור והכרה בלימודים קודמים דרך האינ-בר בלבד

יש לגשת בתפריט הימני באינ-בר ל>'בקשות ואישורים'>הגשת בקשה> בקשת פטור/הכרה בלימודים קודמים, לבחור את הבקשה הרלוונטית בהתאם לתואר הנלמד (פטור מלימודי יסוד ביהדות )

יש לצרף את האישורים הרלבנטיים ומקוריים בלבד [גיליון ציונים, אישור בה"ד 1 בשנים 2010-2008 בלבד, אישור מדרשה (מחוץ לבר-אילן) או אישור ישיבה מקורי].
יש להדגיש כי אך ורק לימודי ישיבה בפועל יוכרו לצורך קבלת פטור מלימודי יסוד ביהדות. במקרה של לימודים בישיבת הסדר- יש לצרף אישור הכולל את זמני היציאה לשירות פעיל והחזרה לישיבה.

לתשומת ליבכם, על-פי תקנון המל"ג לימודי תיכון אינם מוכרים לצורך פטור אקדמי.

סטטוס הבקשה:
ניתן לראות ולהתעדכן בסטטוס הבקשה: פניות מנהליות>רשימת בקשות, בשדה 'מצב'.

תשובה רשמית תשלח באמצעות הדואר האלקטרוני על ידי מדור סטטוס.

באחריות הסטודנטים לוודא שהם אכן קיבלו מענה (מכתב במייל) על הבקשה לפטור שהוגשה.

***בקשות לפטור יש להגיש במהלך שנת הלימודים הראשונה לתואר בלבד

בכל הבהרה ניתן לפנות למזכירות ביה"ס ללימודי יסוד ביהדות באמצעות הדוא"ל: yesod@biu.ac.il