ד"ר יונתן פיינטוך

דוא"ל
Yonatan.Feintuch@biu.ac.il
תחומי עניין

תלמוד; תלמוד בבלי; ספרות חז"ל; אגדה; מדרש

  קורות חיים
  השכלה:
  תשס"ד – תשס"ח   תואר שלישי Ph.D אוניברסיטת בר-אילן תלמוד  
  תשס"א – תשס"ג תואר שני M.A אוניברסיטת בר-אילן ולימודים בבית מורשה ירושלים תלמוד  
  תשנ"ו – תשנ"ח תואר ראשון-מדעי הרפואה האוניברסיטה העברית בירושלים ביה"ס לרפואה  
  תשמ"ט – תשנ"ה תעודת הוראה+לימודי ישיבה ישיבת הר עציון ומכללת הרצוג    
  מלגות ופרסים:
  תשע"ג

  פרס קרן קולאץ' על הצטיינות בכתיבת מאמר אקדמי בתלמוד

  תש"ע פרס קרן קולאץ' על הצטיינות בכתיבת מאמר אקדמי בתלמוד
  תשס"ה-תשס"ח מלגת הנשיא לדוקטורנטים מצטיינים באוניברסיטת בר אילן
  הוראה:
  תשע"ו-תשפ"א הוראת תלמוד ותושבע"פ באוניברסיטת בר אילן, מכללת הרצוג ובית המדרש הגבוה לנשים במגדל עוז  
  תשע"ה הוראת תלמוד ותושבע"פ באוניברסיטת בר אילן, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, מכללת הרצוג ובית המדרש הגבוה לנשים במגדל עוז  
  תשע"א-תשע"ד

  הוראת תלמוד ותושבע"פ באוניברסיטת בר-אילן, מכללת הרצוג, בית המדרש הגבוה לנשים במגדל עוז ובית מורשה בירושלים (תשע"א-תשע"ב).

   
  תש"ע

  הוראת תלמוד ותושבע"פ באוניברסיטת בר-אילן, מכללת הרצוג, מכללת חמדת הדרום ובית המדרש הגבוה לנשים במגדל עוז.

   
  תשס"ו, תשס"ז, תשס"ט הוראת קורסים בתורה שבעל פה במכללת הרצוג  
  תשס"ד, תשס"ז הוראת תושבע"פ בבית המדרש הגבוה לנשים במגדל עוז  
  תשס"ד-תשס"ה

  הוראת תושבע"פ בבית מורשה בירושלים

   

   

  מחקר

  תלמוד; תלמוד בבלי; ספרות חז"ל; אגדה; מדרש

  קורסים

   

  02-048-01 ספרות חז"ל: היווצרות, אישים, גישות ופולמוסים שנתי  2 שעות שנתיות   לכלל הסטודנטים/יות
  02-998-35 מושגי יסוד מתכונת חדשה שנתי  2 שעות שנתיות מתוקשב מלא  
  02-998-37 מושגי יסוד מתכונת חדשה סמס' א' 1 שעות שנתיות מתוקשב מלא  
   02-998-38  מושגי יסוד מתכונת חדשה סמס' ב' 1 שעות שנתיות מתוקשב מלא  

   

  פרסומים

  רשימת פרסומים:

  פרסומים שפיטים:

  'בין כהנים לחכמים – על אגדה אחת בהקשרה הרחב בבבלי יומא', מחקרי ירושלים בספרות עברית כ"ג (תשע), עמ' 1–14

  'המסגרת הספרותית לבבלי פסחים פרקים א’-ג’ ', נטועים יד (תשסז), עמ' 57–69

  'External Appearance vs. Internal Truth – The Aggada of Herod in Bavli Bava Bathra', AJS Review 35 (2011), 85-104

  ’ ‘Anonymous hasid’ Stories in Halakhic Sugyot in the Babylonian Talmud’, Journal of Jewish Studies 63 (2012), pp. 238-262

  'על נוסח קדום מן הגניזה של אגדה אחת בבבלי ועל שלבי התפתחותה', תרביץ פב (תשעד), עמ' 231­-239.

  ' 'סנינא לכו'– סיפור פגישתם של ריש לקיש ורבה בר בר חנה על הירדן בהקשרו התלמודי הרחב (בבלי יומא ט' ע"א – י' ע"א)', Jewish Studies – An Internet Journal 12 (2013), 23 pp..

  'אגדת רב אדא בר אבא – כפל הקשרים וכפל מסרים לאגדה בסוגיה תלמודית אחת', מחקרי ירושלים בספרות עברית כז (תשעד), עמ' 1­-19.

  'מעשה הצדוקי והקטורת בבבלי יומא – גלגולי נוסח ופרשנות', סידרא כט (תשעד), עמ' 79­-94.

  'הסיפור התלמודי כמשקף תפיסות הלכתיות שונות במקורות מקבילים', שנתון המשפט העברי כח (תשע"ד-תשע"ה), עמ' 203­-227.

  Uncovering Covert Links between Halakha and Aggada in the Babylonian Talmud - The Talmudic Discussion of the Yom Kippur Afflictions (bYoma)’, AJS Review 40 (2016), pp. 17-32.

  'Incense: Judaism', Encyclopedia of the Bible and its Reception vol. 12 (Ed. C. Helmer, S. L. McKenzie, T. Römer, J. Schröter, C. Seow, B. D. Walfish, E. Ziolkowski), Berlin/Boston: Walter de Gruyter, 2016, pp. 1067-1071

  'אסתר ואלכסנדר: עיצוב בבלי לסיפור ארצישראלי', Jewish Studies – An Internet Journal 15 (2019), 16 pp

  ‘Reading Talmudic Stories in Multiple Halakhic Contexts: The Hasid in the graveyard, Rav Ada b. Abba and the lovesick man’, Journal of Jewish Studies 68 (2017), pp. 284-307.

  הוזמן על ידי עורכת הכרך ונמצא בהכנה:

  'Halakha and Aggada in Post-Tannaitic Sources' (co-authored with Jeffrey Rubenstein), in: Hayes, Christine (ed.), The Literature of the Sages (The Literature of the Jewish People in the Period of the Second Temple and the Talmud vol. 3a – new edition), Compendia Rerum Iudaicarum ad Novum Testamentum  

  'סיפור רב כהנא בהקשרו ההלכתי – עיון נוסף בסוגיית הבבלי בבא קמא קיז', דיני ישראל לב (תשע"ח), עמ' 275­-284.

  פרסומים לא שפיטים:

  'ברית מואב וברית הר גריזים והר עיבל: עיון בדברים כ"ז ', מגדים לד (תשסב), עמ' 67–84.

  ' "בימים ההם אין מלך בישראל איש הישר בעיניו יעשה": התאמת כותרות המסגרת לסיפור פילגש בגבעה (שופטים י"ט-כ"א)', מגדים לה (תשסב), עמ' 49–69.

  'הסולם והבאר – עיון בפרשיות יעקב ', מגדים לט (תשסד), עמ' 9–32.

  'שני שעירי יום הכפורים', וביום צום כיפור ייחתמון, אלון שבות תשסה, עמ' 73–90.

  'יהודה ויעקב, אחאב ואחשורוש: הערות על המתודולוגיה של השימוש באלוזיה כאמצעי פרשני ', מגדים מד (תשסו), עמ'  23-9 

  ' נוכרי ושור של נוכרי: על הבדלי גישה בין התלמודים ביחס לגוי', אקדמות יח (תשסז), עמ' 73–84.

  'בין יום הכיפורים לסוכות – בין פנים לחוץ', ובחג הסוכות, קובץ מאמרים לחג הסוכות (בעריכת א' בזק), אלון שבות, תשע"א, עמ' 93­-102.

  ספר:

  פנים אל פנים: שזירת ההלכה והאגדה בתלמוד הבבלי, ירושלים תשע"ט

  הרצאות בכנסים:
  דצמבר 2018

  כנס AJS  למדעי היהדות, בוסטון, ארה"ב

  "The role and status of Aggada in halakhic contexts in the Bavli in light of contemporary Talmudic scholarship"
  נובמבר, 2017

  כנס SBLSBL Annual Conference, Boston, MA

   

   

  "A new reading of the commandment of Orlah (Lev. 19:23) embedded in a Midrashic Story in Leviticus Rabbah, and its parallel in Ecclesiastes Rabbah"
  מאי, 2017

  כנס בינלאומי של המחלקה לתנ"ך, אוניברסיטת בר-אילן

   

   'קריאה מדרשית בקהלת ב וביקרא יט – בעקבות שתי גירסאות של סיפור מדרשי אחד'
  דצמבר, 2016

  כנס AJS  למדעי היהדות, סן-דיאגו, ארה"ב

   

  "A Second Temple Literature Mythology in a Babylonian Talmud Agadda"
  נובמבר, 2015

  SBL Annual Conference, Atlanta, GA

  "Redefining Affliction (inuy) – The Role of the Senses of Taste, Sight and Touch and the Relationship Between them in a Babylonian Talmud Aggadic Midrash"
  דצמבר, 2013

  כנס AJS  למדעי היהדות, בוסטון, ארה"ב

  "The Role and Status of Aggadah in BT Halakhic Sugyot: The Case of The Yom Kippur Afflictions in bYoma"
  אב תשע"ג

  הקונגרס העולמי ה- 16 למדעי היהדות, ירושלים

  'עיון מחודש באגדת רב אדא בר אבא (בבלי ב"ב כב ע"א)– נוסח ופרשנות'
  דצמבר, 2012

  כנס AJS  למדעי היהדות, שיקגו, ארה"ב

  "The Story of the Sadducee and the Ketoret (Incense) in Bavli Yoma – Textual and  Interpretational Reflections"
  דצמבר, 2009

  כנס AJS למדעי היהדות, לוס אנג'לס, ארה"ב

  "The Role of the Formula 'Ma'ase be-hasid ehad' in Halakhic Contexts in the  Babylonian Talmud"
  תשס"ט

  הקונגרס העולמי ה- 15 למדעי היהדות, ירושלים

  'סיפור ר' יניי וירושת הבת – עיון בסיפור בהקשרו בבבלי ובירושלמי'
  דצמבר, 2007

  כנס AJS למדעי היהדות, טורונטו, קנדה

  "Between Priests and Sages, Between Temple Worship and Torah: An analysis of an Aggada and its Wider Context in Bavli Yoma"

   

   

   

  תאריך עדכון אחרון : 12/07/2023