ד"ר רבין שושטרי

ד"ר רבין שושטרי

קורות חיים

השכלה:

תש"ע תואר שלישי Ph.D אוניברסיטת בר-אילן תלמוד
תשס"ג-תשס"ה תואר שני M.A אוניברסיטת בר-אילן תלמוד
תש"ס-תשס"א תעודת הוראה-מורה בכיר מכללת ליפשיץ תושב"ע
תש"ס-תשס"א תואר ראשון B.A האוניברסיטה הפתוחה מדעי הרוח והחברה

השכלה תורנית:

תשנ"ו-תשנ"ח הסמכה לרבנות  היכל שלמה
תש"ן-תשנ"ט ישיבה גבוהה קדומים
נושא עבודת הדוקטורט:

 'מסורות הנוסח של מסכת סוכה בבבלי'. בהנחיית: ד"ר מרדכי סבתו

מלגות ופרסים:
תשע"ב פרס קולאץ' למחקר מצטיין בתלמוד- המחלקה לתלמוד אוניברסיטת בר-אילן
2010-2006 מלגת הנשיא לדוקטורנטים מצטיינים אוניברסיטת בר אילן

 

ניסיון מקצועי:

תשנ"ג-תשנ"ד מלמד בתלמוד תורה קדומים
תשס"ב ר"מ בישיבה התיכונית קריית הרצוג בבני ברק
תשס"ו-תשפ"א ר"מ בישיבת הקיבוץ הדתי  'מעלה גלבוע'
תשס"ט-תשפ"א מרצה ביה"ס ללימודי יסוד ביהדות- אוניברסיטת בר- אילן
תשס"ט-תש"ע מרצה המכללה האקדמית, אשקלון
תשע"ג-תשע"ז מרצה התוכנית לתואר שני בתושב"ע , מכללת ירושלים
תשע"ז-תשע"ח מרצה מכללת אוהלו

 

פרסומים

רשימת פרסומים:

פרסומים שפיטים:

"מאגדה להלכה- לגלגוליה של סוגיית מצווה הבאה בעבירה (סוכה כט ע"ב-ל ע"א)", HUCA, 81 (2010), עמ' יד-מד.

"הילכו שנים יחדיו בלתי אם נועדו- הנוסח התימני למסכת סוכה (בבלי) ויחסו לרמב"ם", JSIJ, 9 (2010), עמ' 84-45.

"'שית נקוב היה לתהום'- הברייתא בתלמודים ויחסה לתוספתא", HUCA, 83-82 (2012-2011), עמ' א-כז.

מ' סבתו ור' שושטרי, "סוגיות שהוגהו עקב המעבר מלימוד בע"פ ללימוד בכתב", JSIJ, 10 (2012), עמ' 70-45.

"שני טפסים מן הגניזה לפרק לולב הגזול- לקדמותו של ענף הנוסח המערבי", JSIS, 11 (2012), עמ' 38-1.

"יחסם ההדדי של העדים התימניים למסכת סוכה בבבלי", אוקימתא, א (תשע"ג), עמ' 242-195.

"מיקומו הייחודי של כ"י מינכן 95 במסורת הנוסח של מסכת סוכה", עלי ספר כג (תשע"ג), עמ' 35-5.

"האומנם מצטרף סכך פסול לסכך כשר? הגהות קדומות ומאוחרות בתלמוד הבבלי", סידרא כז-כח (תשע"ג), עמ' 313-293.

"תרומתה של מסורת התלמוד בשאילתא מן הגניזה לחקר עריכת בבלי סוכה", גנזי קדם, ט (תשע"ג), עמ' 206-183.

"תגובה למאמרו של אלכס טל 'טבור, חוטם ולב'", סידרא, כט (תשע"ד), עמ' 191-189.

"הפרדת הפרשנות מהטקסט-לזיהויין של גרסאות יסוד", מכלול: סדרת כנס פרד"ס, א (תשע"ו), עמ' 77-57.

"שיקולים משפטיים ומוסריים בקניין הגזלה", אוקימתא, ד (תשע"ו), עמ' 52-1.

"תרומתם של שני טפסים מן הגניזה לזיהוי ענפי הנוסח של פרק יום הכיפורים בבבלי", גנזי קדם, יג (תשע"ז), עמ' 170-75.

"נתינת כסף הקידושין: עיון בשתי ברייתות וסוגיות התלמודים", מורשת ישראל, 14 (תשע"ז), עמ' 95-67.

"מפני מה תקנו זמן בגיטין?-עיון משווה בין הירושלמי לבין הבבלי'', JSIS, 16 (2019), עמ' 1-20.

"גדרי נזק הבור לאור סוגיית המפקיר נזקיו בירושלמי ובבבלי", דיני ישראל לג (תש"ף), עמ' 366-323.

"משנת 'כותל חצר שנפל' ופרשנותה בתוספתא ובתלמודים", מורשת ישראל, 18 (2020), עמ' 234-213.

"מצוות השופר בגופו או בקולו", סידרא [בדפוס].

"עריכתה ומגמתה של סוגיית הפתיחה לפרק שניים אוחזין", נטועים [בדפוס].

ביקורת ספרים בכתבי עת:

"סקירה על ספרו של מ' סבתו, 'בבלי סנהדרין-פרק שלישי- מהדורה, פירוש ועיון משווה במקבילות", נטועים, כא (תש"ף), עמ' 140-129.

פרסומים לא שפיטים:

'חצר המשתמרת לדעתה-גדרי נתינת גט על עבד לאור הבנת מושג זה', מעגלים, ח, עמ' 41-29.

'תהליך הגירושין לאור מחלוקות ב"ש וב"ה בפרק הזורק', אסיף, ב, עמ' 391-379.

'וידוי בערב יום הכפורים: מסורת הברייתא בתוספתא ובתלמודים' בתוך: והנה רבקה יוצאת: עיונים במדעי היהדות לכבוד רבקה דגן, ירושלים תשע"ז, עמ' 121-116.

''וזו מן הסוגיות המתחלפות שיש בתלמוד'- לפשר הסוגיות המוחלפות בדין ידיים שאין מוכיחות', מעגלים [בדפוס].

'בנייה חד צדדית של כותל- גלגוליה של הלכה תנאית', אסיף, ז [בדפוס].

 

קורסים

 

02-038-01 נישואים אזרחיים – מעמדם ההלכתי, פתרונות לסרבנות גט ועגינות סמס' א' 1 שעות שנתיות   לכלל הסטודנטים/יות  
02-038-02 נישואים אזרחיים – מעמדם ההלכתי, פתרונות לסרבנות גט ועגינות סמס' ב' 1 שעות שנתיות   לכלל הסטודנטים/יות  
02-042-01 סדנה במעשי חכמים מתקופת חז"ל סמס' א' 1 שעות שנתיות   לכלל הסטודנטים/יות  
02-042-02 סדנה במעשי חכמים מתקופת חז"ל סמס' א' 1 שעות שנתיות   לכלל הסטודנטים/יות  
02-062-35 מעשי חכמים מתקופת חז"ל שנתי 2 שעות שנתיות     מתוקשב
02-602-01 אתיקה רפואית בהלכה סמס' ב' 1 שעות שנתיות   לכלל הסטודנטים/יות  
02-603-01 בעיות לאומיות במדינת ישראל בראי ההלכה סמס' ב' 1 שעות שנתיות   לכלל הסטודנטים/יות  

 

תחומי מחקר

ספרות חז"ל- נוסח; עריכה ופרשנות על דרך המחקר