ד"ר אהרן (רוני) שויקה

דוא"ל
rshweka@gmail.com
תחומי עניין

ספרות תלמודית ורבנית, ספרות של תקופת הגאונים, תולדות ישראל בימי הביניים, גניזת קהיר, מדעי הרוח הדיגיטליים (Digital Humanities).

  קורות חיים

  השכלה אקדמית

  פוסט דוקטורט, עמית סטאר אוניברסיטת הרווארד המרכז למדעי היהדות 2014/15
  פוסט דוקטורט

  אוניברסיטת אוקספורד

  Oriental Institute, OCHJS 2011
   Ph.D.  תואר שלישי  האוניברסיטה העברית תלמוד 2009
  תואר שני M.A בהצטיינות יתרה האוניברסיטה העברית תלמוד 1999
  תואר ראשון B.Sc. האוניברסיטה העברית מדעי המחשב ותלמוד 1995

  נושא עבודת התזה:

  הפולמוס על תקנת טולדו בירושת הבעל את אשתו, בהנחיית פרופ' ישראל תא-שמע ז"ל ופרופ' יום-טוב עסיס ז"ל

   

  נושא עבודת הדוקטור:

  עיונים בספר הלכות גדולות – נוסח ועריכה, בהנחיית פרופ' רוברט ברודי

   

  מחקר

  ספרות תלמודית ורבנית, ספרות של תקופת הגאונים, תולדות ישראל בימי הביניים, גניזת קהיר, מדעי הרוח הדיגיטליים (Digital Humanities).

  קורסים
  02057-01 הגאונים: העולם היהודי שלאחר התלמוד סמסטר ב' לכלל הסטודנטים/יות 1 ש"ש
  02058-01 אוצרות הגניזה הקהירית סמסטר ב' לכלל הסטודנטים/יות 1 ש"ש
  03158-01 סדנה: על אותו דף גמרא: קריאות תלמודיות בעקבות מאיר אריאל סמסטר ב'   1 ש"ש
  03159-01 סדנה: רוק ישראלי בשיחה עם התלמוד סמסטר ב'   1 ש"ש
  פרסומים

  רשימת פרסומים

  ספרים

  אוצר כתבי-היד התלמודיים, בעריכת יעקב זוסמן, בהשתתפות יואב רוזנטל ואהרן שויקה, א-ג, יד בן צבי, ירושלים תשע"ב.

  שיר חדש – דרשות על יצירות רוק ישראליות, כרמל, ירושלים תשע"א.

  מאמרים

  "ספר 'שאלות ותשובות' ושיטת קידושין למרן", אסופות, ח, ירושלים תשנ"ד, עמ' קפה-רח.

  "כתבי שרגא אברמסון – רשימה ביבליוגרפית", בתוך: לזכרו של שרגא אברמסון – דברים שנאמרו במלאות שלושים למותו, האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, ירושלים תשנ"ז, עמ' 26-76.

  "הפולמוס על תקנת טוליטולה (טולידו) בירושת הבעל את אשתו", תרביץ סח (תשנ"ט), עמ' 87-127.

  "לענין הלכות נדרים ונזיר בספר 'הלכות גדולות'", תרביץ עד (תשס"ה), עמ' 305-312.

  Judith Olszowy-Schlanger and Roni Shweka, “Newly discovered early palimpsest fragments of the Talmud Yerushalmi from the Cairo Genizah”, REJ 172 (2013), pp. 49-81.

  "לוחות האבן, התורה והמצוה", תרביץ פא (תשע"ג) לכבוד יובל השמונים של יעקב זוסמן, עמ' 343-366.

  "'תורה מגילה ניתנה' או 'תורה חתומה ניתנה'?", סידרא ל (תשע"ה), עמ' 179-200.

  "'ובכל יום עושים מחלוקות' – פרשה מתולדות היישוב היהודי בירושלים בראשית המאה ה-13 על פי אגרות ר' יחיאל הצרפתי", ספונות כה (תשע"ז), עמ' 13-55.

  "ספר שאילתות דרב אחאי והדרשה הבבלית הקדומה" סידרא לב (תשע"ז), עמ' 145-202.

  "עיון בשני ניבים בעקבות יהודה עמיחי ועמוס עוז", בתוך: ש' פנחס-כהן (עורך), על יד יחיאל: קובץ מחקרים ומאמרים מוגש ליחיאל קארה עם פרישתו לגמלאות, קרית-אונו תשע"ט, עמ' 157-171.

  "בין לשון הגאונים ללשון התלמוד הבבלי", א' בר-אשר סיגל ואחרים (עורכים), העברית והארמית בימי הביניים: עיונים בלשון ובחכמת הלשון, האקדמיה ללשון העברית, ירושלים תש"ף, עמ' 256-285.

  "טופס שאילתות בכתיבת יד הרב אפרים בן שמריה והמסורת הארץ ישראלית של ספר השאילתות", גנזי קדם טז (תש"ף), עמ' 179-231.

  "חמדה גנוזה: לזכרו של אבי מורי פרופ' יעקב שויקה ז"ל", גנזי קדם יז (תשפ"א), עמ' 9-25.

  "גנזים בכריכות ספרים (בקורת על: שמחה עמנואל (מהדיר), מגנזי אירופה, ב, מקיצי נרדמים, ירושלים תשע"ט)", ציון פז (תשפ"ב), עמ' 131-139.

  • “The Bologna Fragment of Halakhot Gedolot and its Relation to the Italian Textual Tradition of the Book”, M. Perani (ed.), Hidden on the Surface: Medieval Hebrew Manuscripts as Book-Bindings in Italian Archives and Libraries, Brill: Leiden. To appear.

   

  ערכים אנציקלופדיים

  Stillman, Norman (ed.), The Encyclopedia of Jews in the Islamic World, Leiden: Brill, 2010:

  Bustanay ben Kafnay; Yehuday Gaon; Qayyara, Simeon; Amram ben Sheshna Gaon; Samuel ben Hofni Gaon (and his works); Israel ben Samuel Gaon ha-Kohen; Dosa ben Sa`adya Gaon; Joseph Bar Hiyya; Ibn al-Mashita, Daniel; Daniel ben Sa`adya ha-Bavli.

   

  פרסומים במדעי הרוח הדיגיטליים

  L. Wolf, R. Littman, N. Mayer, N. Dershowitz, R. Shweka, and Y. Choueka. Automatically Identifying Join Candidates in the Cairo Genizah. Post ICCV workshop on eHeritage and Digital Art Preservation, 2009.

  אהרן שויקה, יעקב שויקה, ליאור וולף ונחום דרשוביץ, "'וקרב אותם אחד אל אחד' – זיהוי כתיבות יד וצירוף קטעי גניזה באמצעות מחשב", גנזי קדם ז (תשע"א), עמ' 171-208.

  R. Shweka, Y. Choueka, L. Wolf, N. Dershowitz, and M. Zeldin. Automatic Extraction of Catalog Data from Genizah Fragments' Images. Digital Humanities (ADHO). 2011.

  L. Wolf, N. Dershowitz, L. Potikha, T. German, R. Shweka, and Y. Choueka. Automatic Paleographic Exploration of Genizah Manuscripts. Codicology and Palaeography in the Digital Age II, Norderstedt, 2011.

  L. Wolf, R. Littman, N. Mayer, T. German, N. Dershowitz, R. Shweka, and Y. Choueka. Identifying Join Candidates in the Cairo Genizah. International Journal of Computer Vision (IJCV) 94, 2011.

  L. Wolf, N. Dershowitz, L. Potikha, R. Shweka, and Y. Choueka. Computerized Paleography: Tools for Historical Manuscripts. IEEE International Conference on Image Processing (ICIP). 2011.

  L. Wolf, L. Litwak, N. Dershowitz, R. Shweka, and Y. Choueka. Active Clustering of Document Fragments using Information Derived from Both Images and Catalogs. IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV). 2011. 

  R. Shweka, Y. Choueka, L. Wolf, and N. Dershowitz. Automatic Extraction of Catalog Data from Digital Images of Historical Manuscripts. Digital Scholarship in the Humanities (OUP; formerly: Literary and Linguistic Computing) 28, 2013.

  Ben-Shalom, Y. Choueka, N. Dershowitz, R. Shweka, and L. Wolf. Where is my Other Half? Digital Humanities (ADHO). 2014.

  Ben Shalom, A. Ben Shalom, N. Levy, L. Wolf, T. Hazan, N. Dershowitz, Y. Bar, R. Shweka, and Y. Choueka. Congruency-Based Reranking. IEEE Conf. on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). 2014.

  Ben Shalom, N. Levy, L. Wolf, N. Dershowitz, A. Ben Shalom, R. Shweka, Y. Choueka, and T. Hazan. Active Congruency-Based Reranking. Frontiers in Digital Humanities 3, 2016.

  N. Levy, A. Ben-Shalom, I. Ben-Shalom, L. Wolf, N. Dershowitz, R. Shweka, and Y. Choueka. Consolidating the Results of Automatic Search in Large-Scale Digital Collections. S. Brookes, M. Rehbein and P. Stokes (eds.), Digital Palaeography, Routledge: UK. To appear.

  R. Shweka, Friedberg Genizah Project, Textual History of the Bible, vol. 3, Brill: Leiden. To appear.

   

   

   

  תאריך עדכון אחרון : 12/07/2023