תואר שני

תואר שני

הנחיות בית הספר ללימודי יסוד ביהדות לסטודנטים לתואר שני:

1.קורסי יסוד ביהדות מחולקים ל-4 תחומים: תנ"ך- קוד 01, תלמוד- קוד 02, מחשבת ישראל- קוד 03, תולדות ישראל- קוד 04. (קוד משמע שתי ספרות ראשונות של הקורס). 

לתשומת ליבכם רק קורסים בעלי קוד זה ייחשבו לקורסים של חובות היהדות בלימודי יסוד!

לא יוכרו קורסים שלא נלמדו במסגרת לימודי יסוד ביהדות, אלא אם כן הקורסים הוגדרו מראש כקורסי יסוד ביהדות (למען הסר ספק, יש לפנות למזכירות בית הספר ללימודי יסוד ביהדות למידע לגבי קורסים אלו).

2. סטודנטים שלמדו לתואר ראשון באוניברסיטת בר-אילן חייבים ב- 2 ש"ש* (ש"ש=שעות שנתיות) מכל ארבעת התחומים בלימודי יסוד ביהדות. חובה זו חלה גם על סטודנטים אשר היו פטורים מלימודי יסוד לתואר ראשון (כגון בוגרי ישיבות הסדר).

3. סטודנטים אשר לא למדו תואר ראשון באוניברסיטת בר-אילן יהיו חייבים ב- 4 ש"ש בלימודי יסוד ביהדות  עד תום לימודי התואר השני ( 2 ש"ש מתוכן חייבות להיות בתנ"ך או בתלמוד).

4. ניתן ללמוד קורסים מתוקשבים- עד 2 ש"ש בשנה א' ועד 4 ש"ש בשנה ב'. יש לשים לב לחלוקת התחומים. לרשימת הקורסים המתוקשבים הקליקו כאן.

5. יש לעמוד במבחן בקורסי יסוד ביהדות ולקבל ציון מספרי עובר.

6. סטודנטים שלמדו תואר שני במשפטים בתכנית המרוכזת ובמסגרת זו לא למדו לימודי יסוד ביהדות (רק קודים של קורסי יסוד ביהדות המתחילים בספרות: 01,02,03,04), במידה וילמדו תואר שני נוסף באוניברסיטת בר-אילן יהיו חייבים בלימודי יסוד ביהדות בהיקף הנדרש על פי התקנון.

7. סטודנטים שהשלימו את חובתם בלימודי יסוד ביהדות במסגרת לימודי התואר השני (רק קודים של קורסי יסוד ביהדות המתחילים בספרות: 01,02,03,04), במידה וילמדו תואר שני נוסף- לא יהיו חייבים בלימודי יסוד ביהדות במסגרת התואר השני הנוסף ואין צורך בהגשת בקשת פטור.

8. סטודנטים שסיימו תואר שני בבר-אילן ולא למדו קורסי יסוד ביהדות (קודים 01,02,03,04) וזאת על פי תכנית הלימודים שנקבעה להם בזמנו, במידה וילמדו תואר שני נוסף- יהיו חייבים בלימודי יסוד ביהדות על פי התקנון.

9. סטודנטים שיתקבלו וילמדו לתואר שני בתנ"ך, בתלמוד או במחשבת ישראל יהיו חייבים בקורס אחד בלבד בהיקף 2 ש"ש שילמד במחלקה אחרת מזו שבהם יתמחו לתואר השני.

10. סטודנטים במשפטים הלומדים בתוכניות מרוכזות (תכנית לימודים קבועה על ידי המחלקה למשפטים)- אינם חייבים בלימודי יסוד ביהדות. ניתן לברר מהן התוכניות המרוכזות המזכות בפטור מיהדות מול מזכירות המחלקה למשפטים. לפיכך, במסגרת לימודי תואר שני נוסף יהיו חייבים בלימודי יסוד ביהדות (לא ניתן יהיה ללמוד קורס דיני משפחה / דיני אישות מכיוון שתכנים אלו נלמדו בקורסים של הפקולטה למשפטים).

11. סטודנטים בפקולטה למשפטים אינם רשאים לבחור בקורס בתלמוד אישות – תלמוד הלכה ומנהג, מאחר ולמדו קורס דומה בפקולטה למשפטים.

12. סטודנטים בתואר שני הלומדים במכון הגבוה לתורה בהיקף נדרש של תכנית מלאה במשך שנה, או במדרשה לבנות בהיקף של 8 ש"ש בשנה, יהיו פטורים מלימודי היסוד ביהדות. 

13. סטודנטים שאינם בוגרי בר אילן ולומדים תואר שני + תעודת הוראה מחויבים במסגרת תואר שני ב- 4 ש"ש (2 ש"ש מתוכן חייבות להיות מתנ"ך או מתלמוד) ו-2 ש"ש נוספים במסגרת תעודת הוראה (סה"כ כולל של 6 ש"ש).

14. סטודנטים שאינם בוגרי בר- אילן + למדו תעודת הוראה בבר-אילן ובמסגרת זו השלימו 4 ש"ש בלימודי יסוד ביהדות. במידה וילמדו תואר שני, יהיו חייבים ב-2 ש"ש בלימודי יסוד ביהדות בתואר השני.

15. סטודנטים שאינם בוגרי בר-אילן וסיימו תואר שלישי בבר-אילן במסגרת זו השלימו 4 ש"ש בלימודי יסוד ביהדות. באם ילמדו תואר שני בבר-אילן, יהיו חייבים ב-2 ש"ש בלימודי יסוד ביהדות במסגרת לימודי התואר השני.  בסה"כ 6 ש"ש בלימודי היהדות  בתארים המתקדמים.

16. תלמידים לא-יהודים פטורים מלימודי יסוד ביהדות, אך חייבים במקום זאת בלימודים כלליים באותו היקף שעות. יש לפנות ע"י טופס פניה למדור תל"מ ולבקש להמיר את אשכול יהדות באשכול קורסים כלליים.  

הנחיות לקבלת פטור מקורסים בלימודי יסוד ביהדות:

  • ניתן להגיש בקשה לפטור מלימודי יסוד ביהדות רק סטודנטים שהתקבלו לאוניברסיטה + ערכו מערכת שעות, ועד תום שנה ראשונה ללימודים.

  • רשאים להגיש בקשה לפטור סטודנטים שצברו היקף שעות שנתיות (נקודות זכות) בהיקף זהה לבוגרי בר-אילן (סטודנטים שסיימו בבר-אילן תואר ראשון) במקצועות יהדות מובהקים (תנ"ך/תלמוד) וזאת על סמך לימודיהם הקודמים.

  • לא יינתן פטור מלימודי יסוד ביהדות לתואר שני על סמך קורס או שניים שנלמדו בלימודים קודמים, אלא "היקף זהה לבוגרי בר-אילן"

יש להקפיד על תקינות האישורים הבאים:

אישור ישיבה גבוהה מעל גיל 18: האישור חייב לכלול לוגו של הישיבה, חתימה + חותמת של מוסמך מהישיבה, שם מלא של הסטודנט ומס' תעודת זהות, תקופת לימודים- מחודש ושנה ועד חודש ושנה והיקף שעות שבועיות שנלמדו.

אישור ישיבת הסדר: האישור חייב לכלול לוגו של הישיבה, חתימה + חותמת של מוסמך מהישיבה, שם מלא של הסטודנט ומס' תעודת זהות, תקופת לימודים- מחודש ושנה ועד חודש ושנה, היקף שעות שבועיות שנלמדו וצין תקופת שירות צבאי במהלך לימודי ההסדר. רק לימודי ישיבה בפועל יוכרו. 

אישור מדרשה לבנות (מחוץ לבר-אילן): האישור חייב לכלול לוגו של המדרשה, חתימה + חותמת של מוסמך מהמדרשה, שם מלא של הסטודנטית ומס' תעודת זהות, תקופת לימודים- מחודש ושנה ועד חודש והקורסים שנלמדו כולל ציון מספרי והיקף שעות לימוד שבועיות שנלמדו.

אישור בה"ד 1: בשנים 2010-2008 בלבד!.

גיליון ציונים ממוסד אקדמי: האישור חייב לכלול לוגו של המוסד, חתימה + חותמת המוסד, שם מלא של הסטודנט ומס' תעודת זהות, תקופת לימודים ופירוט הקורסים שנלמדו כולל ציון  מספרי בתחומי היהדות המובהקים (תנ"ך/ תלמוד). לא ילקחו בחשבון עבודות סמינריון וציון עובר.  

קורסים "עודפים" לתואר ראשון: במידה וקיימים קורסים "עודפים" לתואר ראשון שנלמדו בלימודי יסוד ביהדות (קודים 01,02,03,04) או שנלמדו במדרשה בבר-אילן ולא הוצאו לרשימת הקורסים עודפים בגיליון ציונים, יש לצרף אישור ממשרד הרשם בבר-אילן שאכן קורסים אלו עודפים (ניתן לקבל במייל ממשרד הרשם).

הסטודנטים הנ"ל יהיו פטורים מקורס אחד מתוך השניים או בפטור מלא.

אישורים שלא יהיו תקינים ויצורפו לפנייה לפטור מלימודי יסוד בתארים מתקדמים, הבקשה לא תבדק ולא תועבר לדיון בוועדת הפטורים.
חלה האחריות על הסטודנט/ית לפעול על פי הנהלים להגשת בקשה לפטור.
לכל שאלה בנושא זה ניתן לפנות אלינו במייל-
yesod@biu.ac.il ואנו נשמח לסייע. 

רק לאחר שכל האישורים תקינים, ניתן להגיש בקשה לפטור באמצעות:

כיצד מגישים בקשה לפטור?

הגשת בקשות לפטור והכרה בלימודים קודמים דרך האינ-בר בלבד
יש להגיש בקשה לפטור/הכרה בלימודים קודמים דרך האינ-בר.
כל פניה בדרכים אחרות, תעכב באופן משמעותי את הטיפול בפנייתכם.
יש לגשת בתפריט הימני באינ-בר ל>פניות מנהליות>הגשת בקשה> בקשה לפטור/הכרה בלימודים קודמים, לבחור את הבקשה הרלוונטית בהתאם לתואר הנלמד (מלימודי יסוד ביהדות בתארים מתקדמים).

סטטוס הבקשה:
ניתן לראות ולהתעדכן בסטטוס הבקשה: פניות מנהליות>רשימת בקשות, בשדה 'מצב'.

תשובה רשמית תשלח בדואר על ידי הוועדה לתואר שני.

***בקשות לפטור יש להגיש במהלך שנת הלימודים הראשונה לתואר בלבד

* ש"ש = שעות שנתיות