תואר שני

תואר שני

הנחיות לתלמידי התואר השני בלימודי יסוד ביהדות:

 1. חלוקת הקורסים בלימודי יסוד: תנ"ך- קוד 01, תלמוד- קוד 02, מחשבת ישראל- קוד 03, תולדות ישראל- קוד 04. (קוד משמע שתי ספרות ראשונות של הקורס). 

 2. תלמידים שלמדו לתואר ראשון באוניברסיטת בר-אילן חייבים ב- 4  נק"ז (2 ש"ש*) מכל ארבעת התחומים בלימודי יסוד ביהדות. חובה זו חלה גם על סטודנטים אשר היו פטורים מלימודי יסוד לתואר ראשון (כגון בוגרי ישיבות הסדר).

 3. תלמידים אשר לא למדו תואר ראשון באוניברסיטת בר-אילן יהיו חייבים ב- 8 נק"ז (4 ש"ש) בלימודי יסוד ביהדות  עד תום לימודי התואר השני [4 נק"ז  (2 ש"ש) חייבים להיות בתנ"ך או בתלמוד].

 4. ניתן ללמוד קורסים מתוקשבים- עד 4 נק"ז (2 ש"ש) בשנה א' ועד 8 נק"ז (4 ש"ש )בשנה ב'. יש לשים לב לחלוקת התחומים. 

 5. יש לעמוד במבחן בקורסי יסוד ביהדות ולקבל ציון מספרי עובר.

 6. תלמידים שהשלימו את חובתם בלימודי יסוד ביהדות במסגרת לימודי התואר השני, במידה וילמדו תואר שני נוסף- לא יהיו מחויבים בלימודי יסוד ביהדות במסגרת התואר השני הנוסף (למעט תלמידים שלמדו תואר שני במשפטים בתכנית המרוכזת ולא למדו לימודי יסוד ביהדות במסגרת לימודי התכנית). 

 7. תלמידים שיתקבלו וילמדו לתואר שני בתנ"ך, בתלמוד או במחשבת ישראל יהיו חייבים בקורס אחד בלבד בהיקף 4 נק"ז (2 ש"ש) שילמד במחלקה אחרת מזו שבהם יתמחו לתואר השני.

 8. סטודנטים במשפטים הלומדים בתוכניות מרוכזות (תכנית לימודים קבועה על ידי המחלקה למשפטים)- אינם מחויבים בלימודי יסוד ביהדות. ניתן לברר מהן התוכניות המרוכזות המזכות בפטור מיהדות מול מזכירות המחלקה למשפטים. לפיכך, במסגרת לימודי תואר שני נוסף יהיו מחויבים בלימודי יסוד ביהדות (לא ניתן יהיה ללמוד קורס דיני משפחה / דיני אישות מכיוון שתכנים אלו נלמדו בקורסים של הפקולטה למשפטים).

 9. תלמידי הפקולטה למשפטים אינם רשאים לבחור בקורס בתלמוד אישות – תלמוד הלכה ומנהג, מאחר ולמדו קורס דומה בפקולטה למשפטים.

 10. תלמידי תואר שני הלומדים במכון הגבוה לתורה בהיקף נדרש של תכנית מלאה במשך שנה, או במדרשה לבנות בהיקף של 16 נק"ז (8 ש"ש) בשנה, יהיו פטורים מלימודי היסוד ביהדות. 

 11. סטודנט שאינו בוגר בר אילן ולומד תואר שני + תעודת הוראה מחויב במסגרת תואר שני ב- 8 נק"ז (4 ש"ש)- [4 נק"ז (2 ש"ש )חייב להיות מתנ"ך או מתלמוד] ו-4 נק"ז (2 ש"ש) במסגרת תעודת הוראה. ובסה"כ 12 נק"ז (6 ש"ש)

 12. סטודנט שאינו בוגר בר אילן + למד תעודת הוראה בבר אילן ובמסגרת זו השלים 4 ש"ש (8 נק"ז) בלימודי יסוד ביהדות. במידה וילמד תואר שני, יהיה מחויב ב-2 ש"ש (4 נק"ז) בלימודי יסוד ביהדות בתואר השני.

 13. סטודנט שאינו בוגר בר אילן וסיים תואר שלישי בבר אילן במסגרת זו השלים 8 נק"ז (4 ש"ש) בלימודי יסוד ביהדות. באם ילמד תואר שני בבר אילן, יהיה חייב ב-4 נק"ז (2 ש"ש) בלימודי יסוד ביהדות במסגרת לימודי התואר השני.  בסה"כ 12 נק"ז  ( 6 ש"ש )בלימודי היהדות  בתארים המתקדמים.

 14. תלמידים לא-יהודים פטורים מלימודי יסוד ביהדות, אך חייבים במקום זאת בלימודים כלליים באותו היקף שעות.

התלמידים הנ"ל יהיו פטורים מקורס אחד מתוך השניים או בפטור מלא במקרים הבאים:

הנחיות לקבלת פטור-

ניתן להגיש בקשה לפטור מיהדות רק סטודנטים שהתקבלו לאוניברסיטה וערכו מערכת שעות. בנוסף, סטודנט שצבר היקף שעות שנתיות (נקודות זכות) בהיקף זהה לבוגרי בר אילן במקצועות יהדות מובהקים (תנ"ך/תלמוד) וזאת על סמך לימודיו הקודמים, רשאי להגיש בקשה לפטור.

 1. יש להגיש טופס בקשה לפטור הנמצא באתר הבית שלנו- הוועדה לתואר שני- טופס בקשה לפטור. יש למלא סעיפים א', ב' (לסמן רק יסוד ביהדות) ו-ג'. יש למלא את הטופס ולשלוח רק כקבצי pdf או word. לא יתקבלו קבצי תמונה.

 2. יש לצרף אישורים מתאימים אודות נימוקי הבקשה (אישורי מדרשה  / גיליון ציונים עם חתימה וחותמת המוסד / אישור ישיבה המכיל שם + ת.ז + היקף שנות לימוד מחודש ושנה עד חודש ושנה והיקף שעות שבועיות שנלמדו). אם מדובר על ישיבת הסדר, יש להופיע באישור זמני שהות מדוייקים בשירות צבאי פעיל. יש להגיש את טופס הבקשה לפטור + האישורים הנדרשים ישירות לביה"ס ללימודי יסוד ביהדות בשעות קבלת קהל או באמצעות כתובת המייל yesod@biu.ac.il או בתיבת הדואר מחוץ למשרדנו במשך כל שעות היממה. יש להדגיש כי אך ורק לימודי ישיבה בפועל יוכרו לצורך קבלת פטור מלימודי יסוד ביהדות.  במקרה של לימודים בישיבת הסדר - יש לצרף אישור הכולל את זמני היציאה לשירות פעיל והחזרה לישיבה.

***בקשות לפטור ניתן יהיה להגיש במהלך שנת הלימודים הראשונה לתואר בלבד (טופס בקשה לפטור + המסמכים  התקינים המעידים על לימודי היהדות). יש להגיש הכל כמקשה אחת אלינו באחת הדרכים שפורטו.

תשובה רשמית תשלח בדואר על ידי הוועדה לתואר שני .

 

* ש"ש = שעות שנתיות

נק"ז=נקודות זכות