פרופ' יונתן גרוסמן

פרופ' יונתן גרוסמן

קורות חיים

 

2006 תואר שלישי Ph.D אוניברסיטת בר-אילן תנ"ך
1997 תואר שני M.A (מסלול ישיר) האוניברסיטה העברית, ירושלים מחשבת ישראל
1995 תואר ראשון B.A מכללת הרצוג חינוך
נושא עבודת הדוקטורט:

 'כפל משמעות בסיפור המקראי ותרומתו לעיצוב הסיפור.' בהנחיית: פרופ' משה גרסיאל

מלגות ופרסים:
תשע"ה פרס מרצה מצטיין באוניברסיטת בר אילן לשנת תשע"ד
תשס"ד-תשס"ו מלגת ות"ת של המועצה להשכלה גבוהה על שם נתן רוטנשטרייך ז"ל
תשס"ג מלגת הצטיינות לדוקטורנטים של אוניברסיטת בר-אילן
תשנ"ו פרס האוניברסיטה העברית לתלמידי מוסמך מצטיינים
מענקי מחקר:
תש"פ-תשפ"ד ISF הקרן הלאומית למדע

מחקר בנושא "מודעות פרשני ימה"ב לכפל משמעות במקרא"

תשע"ח מענק בית שלום, קיוטו, יפן מחקר בנושא: "סיום מדומה בסיפור המקראי"
תשע"ו מענק בית שלום, קיוטו, יפן מחקר בנושא: "יחס מגילת אסתר לגלות"
תשע"ה מענק בית שלום, קיוטו יפן מחקר בנושא: "קריאה רב משמעית בבראשית א-יא"
תשע"ג-תשע"ד מענק מחקר, קרן איהל מחקר בנושא: "אחרות במגילת רות"
תשע"ג מענק בית שלום, קיוטו יפן

מחקר בנושא "מהגלוי אל המוצפן – עיצוב ומשמעות בסיפור המקראי".

תשע"ב מענק מחקר, מכון מופ"ת מחקר בנושא "היחס לאחר במגילת רות"
תשע"א מענק בית שלום, קיוטו, יפן עבור מחקר בנושא "קריאה גלויה וכתיבה נסתרת"
תפקידים באקדמיה:
2018 ואילך חבר בוועדת הספרים של הוצאת אוניברסיטת בר-אילן
2011 ואילך חבר בוועדת המקצוע של משרד החינוך בלימודי תנ"ך
2009 ואילך חבר במועצה האקדמית העליונה של מכללת הרצוג להכשרת מורים
2005 ואילך מרצה במחלקה לתנ"ך באוניברסיטת בר-אילן
1997 ואילך מרצה בחוג לתנ"ך במכללת הרצוג גוש עציון

 

פרסומים

רשימת פרסומים:

ספרים:

אסתר: מגילת סתרים, ירושלים: הוצאת מגיד, תשע"ג.

רות: גשרים וגבולות, אלון שבות: תבונות, תשע"ו.

גלוי ומוצפן: על כמה מדרכי העיצוב של הסיפור המקראי, ספריית הילל בן חיים – הקיבוץ המאוחד, והוצאת תבונות, תשע"ו.

אברהם: סיפורו של מסע, בני ברק: ידיעות ספרים, תשע"ה.

בראשית: סיפורן של התחלות, ראשון לציון: ידיעות ספרים, ואלון שבות: תבונות, תשע"ז.

יעקב: סיפורה של משפחה, ראשון לציון: ידיעות ספרים, ואלון שבות: תבונות, תשע"ט.

מאמרים בבמות אקדמיות: 

"'כפל קריאה מבני' ביחזקאל ל"ג-מ"ח", בית מקרא מט (תשס"ד), עמ' 194­-224.

"השימוש בלשון דו-משמעית בסיפורי מרמה והטעיה במקרא", תרביץ עג (תשס"ד), עמ' 483­-515.

"Divine Command and Human Initiative: A Literary View on Numbers 25-31", Biblical Interpretation 15 (2007), pp. 54­-79.

"האם יש מבנה ספרותי שלם לספר עמוס?", בתוך: מ' בר-אשר, נ' חכם וי' עופר (עורכים), תשורה לעמוס: אסופת מחקרים בפרשנות המקרא מוגשת לעמוס חכם, אלון שבות תשס"ז, עמ' 341­-364.

"יחסו של אברבנאל להימצאות מבע רב משמעי במקרא – פרספקטיבה ספרותית", בית מקרא נב (תשס"ז), עמ' 126­-138.

"'Gleaning among the Ears' – 'Gathering among the Sheaves': Characterizing the Image of the Supervising Boy (Ruth 2)", JBL 126 (2007), pp. 703–716.

"The Design of the 'Dual Causality' Principle in the Narrative of Absalom's Rebellion", Biblica 88 (2007), pp. 558-566.

"שבירת מטבעות לשון בסיפור המקראי", תרביץ עז (תשס"ח), עמ' 23­-44.

"'אכלו רעים שתו ושכרו דודים' (שה"ש ה 1) – דברי המספר", בית מקרא נג (תשס"ח), עמ' 79­-88.

"'Dynamic Analogies' in the Book of Esther", VT 59 (2009), pp. 394-414.

"מיכיהו בן ימלה ומות אחאב – עריכה מתערבת", עיוני מקרא ופרשנות י (תשע"א), עמ'  157­-178.

"עוד על המבנה הספרותי של סיפור גן עדן (ב 4 – ג 24)", בית מקרא נו (תשע"א), עמ' 5­-39.

"The Vanishing Character in Biblical Narrative: The Role of Hathach in Esther 4", VT 62 (2012), pp. 561-571.

"שוטרי בני ישראל – ממכים למוכים", בתוך: מ' אביעוז, י' שמש וא' עסיס (עורכים), זר רימונים: מחקרים במקרא ובפרשנותו, מוקדשים לפרופ' רימון כשר, אטלנטה 2013, עמ' 1­-19.

"The Story of Joseph's Brothers in Light of the "Therapeutic Narrative" Theory", Biblical Interpretation 21 (2013), pp. 171-195.

"Associative Meanings in the Character Evaluation of Lot’s Daughters", CBQ 76 (2014), pp. 40-57.

"The Structural Paradigm of the Ten Plagues Narrative and the Hardening of Pharaoh's Heart", VT 64 (2014), pp. 588-610.

"Radak's Approach to Ambiguity in the Bible", in: Ed. Robberechts (ed.), Jews in Marseilles, Aix-Marseille Université (forthcoming).

"'Like Arrows in the Hand of the Warrior, So Are Youths': Reading Ishmael’s Expulsion in Genesis 21 in light of Hermann Hesse’s Siddhartha", Hebrew Studies 57 (2016), pp. 73-91.

"הפתעה ויציבות באקספוזיציה של מגילת רות", בית מקרא ס (תשע"ה), עמ' 202­-237.

"The Expulsion of Ishmael Narrative – Boundaries, Structure and Meaning", in: Elizabeth R. Hayes and Karolien Vermeulen (eds.), Doubling and Duplicating in the Book of Genesis: Literary and Stylistic Approaches to the Text, Winona Lake: Eisenbrauns, 2016, pp. 27-37.

"Different Dreams: Two Models of Interpretation for Three Pairs of Dreams (Genesis 37-50)", JBL 135 (2016), pp. 717–732.

Book Review On: "Yael Shemesh, Mourning in the Bible: Coping with Loss in Biblical Literature", AJS Review 40 (2016), pp. 397-399.

"The Double Etymology of Babel in Genesis 11", ZAW 129 (2017), pp. 362-375.

"Who are the Sons of God? – A New Suggestion", Biblica 99 (2018), pp. 1-18.

"יחסה של מגילת אסתר אל הגלות", בתוך: י' קפלן (עורך), ברכות לאברהם, ירושלים: האקדמיה הלאומית למדעים, תשע"ט, עמ' 1­-22.

"Did David Actually Conquer Jerusalem? The Blind, the Lame, and the Ṣinnôr", VT 69 (2019), pp. 46-59.

"The Ambiguity of רחם in Deuteronomy, Second Isaiah and Enȗma Eliš", in: M. Avioz and Y. Shemesh (eds.), Ben Porat Yoseph: Studies in the Bible and its World (AOAT 458), Ugarit Verlag 2019, pp. 253-270.

"The Significance of Frankincense in Grain Offerings", JBL 138 (2019), pp. 285–296.

"עיצוב דמות הגר בבראשית והנמקת ברכת ישמעאל", בית מקרא סג (תשע"ח), עמ' 249­-286.

"מכירת יוסף – מהמקורות אל העיצוב הסופי", עיוני מקרא ופרשנות (ספר יעקב כדורי) (התקבל לפרסום).

"Reading Ruth with Winnicott: Boaz and Naomi as 'Transitional Objects'", in: Stuart W. Halpern (ed.), Gleanings: Interdisciplinary Reflections on Ruth, New York: Yeshiva University Press, 2019, pp. 25-38.

“Jacob’s Struggle at Jabbok – A New Reading”, SJOT 34 (2020), pp. 134-156.

מאמרים בבמות אחרות:

"המסרים שבסיפורי שליחות יוסף לאחיו ושליחות דוד אל אחיו אל המחנה", מגדים כד (תשנ"ה), עמ' 9­–20.

"'וירא את המקום מרחוק' - עקידת יצחק כסיפור רקע לברית האגנות ולסיפורים נוספים", מגדים כה (תשנ"ו), עמ' 79–90.

"'את אשר תידור שלם' – למשמעות מאבק יעקב והמלאך", מגדים כו (תשנ"ו), עמ' 9–26.

"בין משתה לצום במגילת אסתר", בתוך: א' בזק (עורך), הדסה היא אסתר, אלון שבות תשנ"ז, עמ' 73–92.

"בין אברהם ויעקב בסיפורי בראשית", מגדים כז (תשנ"ז), עמ' 9–28.

"משמעות שלוח השעיר לעזאזל במשנת ר' צדוק הכהן מלובלין", סיני קכא (תשנ"ח), עמ' פו-צח.

"שני ספורים כפולים בספר בראשית: פרדת הגר (ט"ז, כ"א) ובשורת לידת יצחק (י"ז, י"ח)", מגדים כט (תשנ"ח), עמ' 9–30.

"תפיסת השפה והאותיות בהגות ר' צדוק הכהן מלובלין", שנה בשנה מ' (תשנ"ט), עמ' 396–436.

"גזרות המן וכרם נבות", מגדים ל (תשנ"ט), עמ' 49–66.

"על החיים לאור המוות בעקבות ר' צדוק הכהן מלובלין", בתוך: ג' קיציס (עורך), מאת לצדיק, ירושלים תש"ס, עמ' 223–244.

"תפיסת האלוהות של ר' צדוק הכהן מלובלין", בתוך: א' בזק (עורך), על דרך האבות, אלון שבות תשס"א, עמ' 457–474.

"מבנה מגילת רות ומשמעותו", בתוך: אל אשר תלכי – עיונים במגילת רות, ירושלים תשס"ב, עמ' 49–63.

"קורבן המנחה", מגדים לו (תשס"ג), עמ' 25–40.

"'וכי אפשר להידבק בשכינה?' – על אפשרות הדבקות בחיים", בתוך: י' אלפסי (עורך), וחי בהם, תשס"ג, עמ' 132–141.

"יום ולילה: על מלכות שמים משתנה – עיון בצדקת הצדיק, תורה ג'", בתוך: ד' עזריאל (עורך), אשרי האיש – פרקי לימוד בחסידות, עתניאל תשס"ג, עמ' 155–166.

"עקדת יצחק וברית סיני", בתוך: י' רוזנסון וב' לאו (עורכים), עקדת יצחק לזרעו – מבט בעין ישראלית, תשס"ג, עמ' 355–364.

"'היום הרת עולם' – לאור 'לידתם' המחודשת של נח ויונה", בתוך: א' בזק (עורך), בראש השנה ייכתבון, אלון שבות תשס"ג, עמ' 41–60.

" 'ולישרי לב שמחה': על 'צדיק' ועל 'ישר' בתורתו של ר' צדוק הכהן מלובלין", בתוך: מ' ליברמן (עורך), שבט ראובן, בני ברק תשס"ד, עמ' 37–49.

"בגדי הבד ביום הכיפורים", מגדים לט (תשס"ד), עמ' 55–70.

"בין רות לגבעונים", אור המזרח מט, א-ב (תשס"ד), עמ' 139–151.

"כבשן האש וגוב האריות (דניאל ג'-ו')", מגדים מא (תשס"ה), עמ' 51–64.

"מכפרת המשכן אל כפרת הגבולין (ויקרא כ"ג, כו-לב)", בתוך: א' בזק (עורך), וביום צום כיפור יחתמון, אלון שבות תשס"ה, עמ' 11–24.

"Feasting and Fasting in Esther", Alei Etzion 14 (2006), pp. 127-148.

"היסוד 'הפראי' והיסוד 'המתורבת' בספר בראשית ובעלילות גלגמש (עיון סטרוקטורליסטי)", בתוך: ללקוט שושנים: לזכרה של שושנה קינד ז"ל, ירושלים תשס"ז, עמ' 349–368.

"על אנלוגיות מקראיות סמויות במדרשי חז"ל", מגדים מו (תשס"ז), עמ' 17­-42.

"צו ה' ויזמה אנושית – 'מבנה העומק' של במדבר כ"ה-ל"א", מגדים נ (תשס"ט), עמ' 61­-78.

"עוד על אנלוגיות מקראיות סמויות במדרשי חז"ל – תגובה להערותיו של שמעון פוגל", מגדים נא (תש"ע), עמ' 109­-118.

השתתפות בכנסים מדעיים והרצאות אורח:
יוני, 2019 NAPH, Boston University, Boston "The Creation Narrative Structure, and the Status of Humanity"
יוני, 2018 NAPH, Amsterdam University, Amsterdam "Joseph Narrative: Editing and Design"
מאי, 2018 NYU, New York "Law and Theology in the Book of Ruth"
אפריל, 2018 YU, New York "Biblical Narrative: Does Literary Reading Solve Everything?"
נובמבר, 2017 Collegio Rabbinico Italiano, Milano "The Tabernacle Lamp – Literary Analysis and Theological Significance"
אוגוסט, 2017 הקונגרס העולמי ה-17 למדעי היהדות, האוניברסיטה העברית בירושלים. "מנחת הסולת ומנחות המעובדות (ויקרא ב)"
יוני, 2017 NAPH, New York University, New York "Paradise Narrative: Diachronic Approach and Synchronic Reading"
מאי, 2017 Collegio Rabbinico Italiano, Milano. "Narrative and Theology in the book of Ruth"
יוני, 2016 NAPH, Brown University, Providence, Rhode Island "Hagar and Ishmael Characters – Genesis 16 vs. Genesis 21"
פברואר 2016 Collegio Rabbinico Italiano (guest lecturer), Rome "Divine Providence and Human Initiative in the Bible"
יולי, 2015 EABS, Cordoba, Spain "'Double Reading' and 'Rereading' in the Biblical Narrative"
פברואר, 2015 Jewish Studies Department (guest lecturer), YU, New York "Is the book of Esther really 'A Life-style for the Diaspora'?"
יולי, 2014 SBL, Vienna, Austria "The Expulsion of Ishmael Narrative - Boundaries, Structure, and Meaning"
יוני, 2014 NAPH, Ben-Gurion University, Beer Sheba "Jordan's Response – Rereading of Psalm 114"
ינואר,2014 New Research in Hebrew Language and Culture, University of the Free State, Bloemfontein, South Africa. "Ambiguity as a Technique of Surprise in the Biblical Narrative"
יולי, 2013 הקונגרס העולמי ה-16 למדעי היהדות, האוניברסיטה העברית בירושלים "יסוד ההפתעה באקספוזיציה של מגילת רות"
יוני, 2012 Graduate School of Jewish Studies, Touro College, New York "The Two Announcements of the Birth of Isaac"
פברואר, 2012 The International Conference for Judaic Studies: The Jewry of Provence, Aix-Marseille Université, Provence "Rabbi David Kimhi's Stance towards the Existence of Ambiguous Expressions in the Bible"
יולי, 2011 Israel and the Nations – Vision and Reality, International Conference in Yeshiva University, New York "A Legal Story Becomes a Moral Story: Ruth's Acceptance as an Israelite in Bethlehem
מאי, 2011 שבעים פנים לתורה: מגוון פניה של פרשנות המקרא היהודית בימי הביניים, אוניברסיטת חיפה "יחסו של רבנו בחיי בן אשר לכפל משמעות במקרא"
אוגוסט, 2009 הקונגרס העולמי ה-15 למדעי היהדות, האוניברסיטה העברית בירושלים "הדמות הנעלמת בסיפור המקראי – תפקידו הספרותי של התך באסתר ד'"
ינואר, 2005 תלמוד תורה: לימוד, פרשנות ומחקר – כנס לזכרה של נחמה ליבוביץ, Yeshiva University, מכון ון-ליר ואוניברסיטת תל אביב, מכון ון ליר ירושלים "החזרה בסיפור המקראי כמצע להטמעת מבע רב משמעי"

 

קורסים

 

01-816-35  סיפורי אברהם: ראשית האומה וראשית האמונה שנתי 2 שעות שנתיות מתוקשב

 

תחומי מחקר

הסיפור המקראי; פרשנות דיאכרונית וסינכרונית; עולם הפולחן: קורבנות וקדושה