Placeholder Image

ד"ר דב הרמן

דוא"ל
dov.herman@biu.ac.il
  קורות חיים
  השכלה:
  1988 תואר שלישי (מסלול ישיר) אוניברסיטת בר-אילן תלמוד
  1987 תואר ראשון אוניברסיטת בר-אילן תלמוד
  נושא עבודת הדוקטורט:

  'חסידים קדמונים – החסידים ומשנתם בתקופת המשנה  והתלמוד'.  בהנחיית: פרופ' דניאל שפרבר

  מלגות ופרסים:
  2011 פרס מרצה מצטיין מטעם אוניברסיטת בר אילן
  1992 - 1993 מלגת פוסט – דוקטורט מקרן וולף לשנים

   

  מחקר

  השתלשלות ההלכה; הלכה ומנהג; תקופת בית שני וספרות המשנה והתלמוד

  קורסים

   

  קורס  02-017-71  אישות -תלמוד הלכה ומנהג שנתי 2 שעות שנתיות   לבוגרי/ות בתי"ס כלליים
  קורס 02-063-35 המשפחה ביהדות שנתי 2 שעות שנתיות מתוקשב  
  קורס 02-099-35 חגי ישראל-תלמוד הלכה ומנהג שנתי 2 שעות שנתיות מתוקשב  
  קורס 02-513-71 הבית היהודי-תלמוד הלכה ומנהג שנתי 2 שעות שנתיות    
  קורס  02-096-37 דיני משפחה לאור המקורות חובות וזכויות בנישואין סמס' ב' 1 שעות שנתיות מתוקשב  
  קורס  02-098-37 חגי ישראל לאור המקורות-המועדים הבתר מקראיים סמס' ב' 1 שעות שנתיות מתוקשב  

   

  פרסומים

  רשימת פרסומים:

  מאמרים בכתבי עת:

  'הרקע ההיסטורי של ההלכות המפליגות בשבח לימוד תורה בלילה', סידרא, ו(תש"ן), עמ' 25 – 39.

  'לימוד תורה והוראתה בתקופת האנרכיה הרומית בארץ ישראל',  אסופות, ד(תש"ן), עמ' לה – מח.

  'על מגמות בפסיקתו של רבי יוחנן בתחום היחסים החברתיים והכלכליים בין יהודים לנכרים', שנתון המשפט העברי, טז – יז(תש"ן – תשנ"א), עמ' רמא – רמח.

  'על מגמות ביחסם של חכמים לגזל הנוכרי', דיני ישראל,   טז(תשנ"א – תשנ"ב), עמ' רמא – רמח.

  'מנהגי תקיעת שופר בראש השנה בתקופת המשנה והתלמוד', אסופות, ט(תשנ"ד), עמ' קלא – קלו.

   'השפעת הנשיאים על עיצוב דפוסי האבלות לתשעה באב',אסופות, ט(תשנ"ד), עמ' קלא – קלו.

  'תקיעת שופר בראש השנה בימי הבית ולאחר החורבן', ספר המכללות, ד' לנדאו (עורך),  ירושלים תש"ס, עמ' 99 – 102.

   'ההלכה בתרגום הארמי למגילת אסתר – תרגום של הדיוטות?', בית מקרא, קעא(תשס"ב), עמ'  336 – 351.

  'מתי נכללה מגילת אסתר בכתבי הקודש?', בית מקרא, קעה (תשס"ד), עמ' 334 – 321.

  'מקורותיו  ההלכתיים של התרגום למגילת רות' סיני, קג(תשמ"ט), עמ' נה- נב.

  'לתולדותיה של בדיקת חמץ לאור הנר', סיני, קו(תש"ן), עמ' נב – סב.

  'על שרידי הלכות עתיקות בתרגום ראשון ובתרגום שני למגילת אסתר', סיני,  קח(תשנ"א), עמ' רסא – רעד.

  'הצנועים ומשנתם בספרות התנאית', סיני, קט(תשנ"ב),  עמ' רנו – רעב.

  '"דביומוהי אישתני עלמא'" על פעלם של רבי יוחנן וחכמי דורו  בתקופת האנרכיה הרומית בארץ ישראל', סיני, קיד(תשנ"ד), עמ' קכ-קל.

  'אבלות תשעה באב בדורות הראשונים לאחר חורבן בית המקדש', מחקרי חג, 11(תש"ס), עמ' 86 – 95.

  'הבדלי הגישות בין חכמי יבנה לוד והגליל ליום תשעה באב והשתקפותם בדיני היום – פרק בתולדות התהוותו של תשעה באב בימי התנאים'  -     H.U.C.A.,53(2002), עמ' א' – כ"ט.

  'לתולדות החופה', והנה רבקה יוצאת – עיונים במדעי היהדות לכבוד רבקה דגן, ירושלים תשע"ז, עמ' 223 – 230.

  '''לא טוב היות האדם לבדו'' -  גיל הנישואין בחברה היהודית מתקופת חז"ל ועד ימינו', סיני, קנא(תשע"ח), עמ' קכ – קלה.

  ספרים ומאמרים שהתקבלו לפרסום:

  'התמורות במעמדו של יום תשעה באב בשלהי תקופת התנאים ובדורות הראשונים של האמוראים בא"י' – אסופות.

  '"דרומאי נהגין חגה צפוראיי נהגין חדשה טיבראי נהגין שבתא חזרין רבנן דטיבריא למינהוג כרבנן דציפורין" הרקע לחלופי המנהגים הקשורים לתשעה באב בתקופת האמוראים בא"י' -אסופות.

  'זמן בדיקת חמץ בתקופת המשנה והתלמוד' – אסופות.

  'השתקפות מנהגי תפילה מקומראן, ספר בן סירא, החסידים הראשונים, בעצוב מבנה תפילת הקבע של תפילת השחר' –אסופות.

  'לתולדות גיבושן והשתלשלותן של הלכות נר חנוכה בימי הבית ובתקופת המשנה והתלמוד' – אסופות.

  'השפעת השיקול המדיני על יחסו של רבי  יהודה הנשיא למועדי בית שני – ביטוי במשנתו ההלכתית והשתקפותו בספרות התנאית' – סיני.

  'תשעה באב בתורתם של רב ושמואל – השתקפות הפולמוס ביחס שבין  גאולה לתשובה בדור הראשון לאמוראי בבל' - סיני

  מאמרים מוכנים שטרם הוגשו לשיפוט בכתבי עת:

  'הלכות חסידים כמקור להלכה קדומה'.

  'התפלגות הנטיות ההלכתיות של התנאים והאמוראים לפי אסכולות והשתקפותן בהלכות תשעה באב בימי המשנה  והתלמוד'.  

  ספרים:

  מעגל מועדי ישראל – על התפתחותם ההיסטורית ועיצובם בהלכה, במנהגים ובפולקלור, הוצאת כרמל ירושלים תשפ"א.

  מעגל חיי היום יום בבית היהודי, הוצאת פרולוג, פארק אפק ראש העין 2005,(356 עמ').

  מעגל החגים והמועדים בבית היהודי, הוצאת פרולוג, פארק אפק ראש העין2004, (316 עמ').

  מעגל החיים בבית היהודי, הוצאת פרולוג, פארק אפק   ראש העין 2004,(303  עמ').

  כל חג ומועד, הוצאת פרולוג, ר"ג 1995, (195 עמ').

  יהדות- מדריך למסורת ולמנהגים בחיי המשפחה, הוצאת פרולוג, ר"ג 1994,   (64 עמ').

  חתונה מורה נבוכים לחתן ולכלה,  הוצאת פרולוג, ר"ג 1994, (64 עמ').

  ספרים שהושלמו לפרסום:

  מעגל החיים: נישואין הורות ומשפחה  בדין העברי ובמשפט הישראלי.

  פרסומים כלליים:

  'אושפיזין בסוכה', השירות הבולאי, סדרת מועדים תשנ"ח.

   'פרוכות', השירות הבולאי, סדרת מועדים תשנ"ט.

   'מתתיהו החשמונאי' השירות הבולאי, סדרת מועדים תשנ"ט.

   'אושפיזין בסוכה' (חלק ב), השירות הבולאי,  סדרת מועדים תשנ"ט.

  'חודשי השנה',  השירות הבולאי, תשס"ב.

  'ברכת כהנים', השירות הבולאי, תשס"ו.

   'משנה' – סדר זרעים, מועד, נשים, השירות הבולאי, תשס"ו.

  'משנה' – סדר נזיקין, קדשים, טהרות, השירות הבולאי, תשס"ו.

  'זכרונות ילדות'  - השירות הבולאי, תשע"ו.

   'פיוט ליום כיפור' – השירות הבולאי, סדרת מועדים תשע"ז.

   'חגי תשרי' – השירות הבולאי, סדרת מועדים תשע"ח.

   

  תאריך עדכון אחרון : 19/07/2022