ד"ר בועז שפיגל

ד"ר בעז שפיגל

דוא"ל: 

קורות חיים

השכלה:
2000 תואר שלישי   Ph.D אוניברסיטת בר-אילן תלמוד
  תואר שני M.A מסלול ישיר לתואר שלישי
1992 תואר ראשון    B.A. אוניברסיטת בר-אילן תלמוד
נושא עבודת הדוקטורט:

'הדרוש ההלכתי במאות ה-17 וה-18 - דרכיו צורותיו ותכניו.' בהנחיית: פרופ' שלמה זלמן הבלין

מלגות ופרסים:
2018 [תשע"ח] קבלת פרס סגן הרקטור למרצים מצטיינים
2012 [תשע"ב] קבלת פרס למרצים מצטיינים
1997 [תשנ"ז] קבלת פרס לתלמידי מחקר מצטיינים
1993 [תשנ"ג] קבלת פרס הרקטור לתלמידים מצטיינים
1992 [תשנ"ב] קבלת פרס הרקטור לתלמידים מצטיינים
1992 [תשנ"ב] קבלת פרס המחלקה לתלמוד
מענקי מחקר:
2020 [תש"פ]

מענק הצטיינות בהוראה מטעם הרקטור,לחברי סגל במסלול המקביל, לשנת הלימודים תשע"ט

2015 [תשע"ה]

מענק הצטיינות בהוראה מטעם הרקטור,לחברי סגל במסלול המקביל, לשנת הלימודים תשע"ד

1999 [תשנ"ט] מענק מ"קרן שופף" לתלמידי מחקר מצטיינים
ניסיון מקצועי:

מוזמן ומבוקש, להרצות בנושאים תורניים, או להעביר שיעורים בספרות חז"ל ובעולמם של חכמים - במסגרות פרטיות מגוונות: בתי כנסת, בתי ספר, חוגי בית, שבתות עיון, ועוד

מקומות עבודה נוספים:

מכללת אורות ישראל - משנת 2004 (תשס"ה) – התמחות לתואר ראשון; וגם בביה"ס לתואר שני במקרא ובספרות חכמים.

פרסומים

רשימת פרסומים:

מאמרים בכתבי עת:

 'מדוע נענע מלאך המוות את האילנות בפטירת דוד המלך?', שמעתין, 150 (תשס"ג), עמ' 312-286.

 'מדוע 'יוסף מוקר שבי' קנה את הדג?', סיני, קלג (תשס"ד), עמ' מד-סט.

'היין וסעודת הפורים - היבטים הלכתיים וספרותיים בסוגיית הבבלי, מגילה ז ע"ב', בד"ד, 15 (תשס"ד), עמ' 63-43.

 'קנאת הבעל בפרשת הסוטה - גישות שונות בספרות התנאית ופשרן', שנתון המשפט העברי, כג (תשס"ה), עמ' 382-351.

'מהפכו של אחשורוש במשתה השני עם אסתר פן מיוחד של מעורבות שמימית בספרות הרבנית', מגדים, מג (תשס"ה), עמ' 118-87. 

'תפילותיו של אברהם – במקרא, במסורת ובפרשנות', סיני, קלח (תשס"ו), עמ' כח-עא.

'מילתא אגב אורחיה קמ"ל המונח ומאפייניו בסוגיות הבבלי', סידרא, כא (תשס"ו), עמ' 132-113.

 'האם מלאך המוות ממית את החכמים? - לגישתם המיוחדת של הסתמאים',  (2008)79 HUCA,, חלק עברי, עמ' מט-פו.

 'הכיצד לא ידעו אחשורוש והמן שאסתר יהודייה? - מגוון של גישות בספרות הרבנית', מגדים, מט (תשס"ט), עמ' 107-71.

 'האם הראו לרבן גמליאל חלום אמת? - עיונים בבבלי ברכות כח, א', סיני, קמח (תשע"ה), עמ' כט-עב.

'מדוע לא הוזכר הרן בנאומו האחרון של יהושע - הרן בראי הספרות הרבנית', מגדים, נז (תשע"ח), עמ' 66-31.

 'במה זכה עוג "שפלט מדור המבול" - שלוש גישות בספרות הרבנית', סיני, קנ (תשע"ח), עמ' צג-קמב.

'מה שתו המצרים במכת דם? - עיון בספרות המדרשים ובספרות הראשונים', אורשת, ח (תשע"ח), עמ' 227-199.

 'מדוע הופיע אליהו אצל רבי עקיבא ואשתו? – על דרכי ההשגחה הניבטים מן המסופר בבבלי נדרים נ ע"א', סיני, קנג (תש"פ), עמ' ה-נו.

פרקים ו/או מאמרים בתוך ספרים:

'נרבה זכויות כרימון', בתוך: זכויות כרימון סימני ראש השנה מקורות, מאמרים ומחשבות, לזכרו של איל יהושע יברבוים הי"ד, רחובות, תשס"ד, עמ' 144-135.

'מדוע דווקא לערי מקלט היה שילוט "על פרשת דרכים"? בתוך: והנה רבקה יוצאת, עיונים במדעי היהדות לכבוד רבקה דגן, ירושלים, תשע"ז, עמ' 293-283.

פרסומים בבמות נוספות - השייכים לתחום ההוראה והלימודים:

'הוציאה ממסגר נפשי', בתוך: פֶּסַח, פָּסַח ומה שביניהם, זר מאמרים אודות חג הפסח והמגפות בהיסטוריה, בספרות, בפיוט ובהגות, אוניברסיטת בר-אילן, ניסן תש"ף, אפריל 2020, עמ' 45-44.

'מנין ידעה נעמי כי לא ישקוט בעז "כִּי אִם כִּלָּה הַדָּבָר הַיּוֹם", בתוך: מטוב הטנא, אסופת מאמרים לחג השבועות, הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, תשפ"ב 2022, עמ' 58-56.

דף שבועי, אוניברסיטת בר אילן [בשנים: תשנ"ה-תש"פ], לפי הפירוט הבא:

'הפסד מצוה כנגד שכרה', פרשת חוקת, תשנ"ה, מס' 86.

 'אמר רבי יצחק - כיבוד אב?', , פרשת בראשית, תשנ"ו, מס' 102, עמ' 2-1.

 '"החדש הזה לכם" - קידוש החודש וקידוש הלבנה', פרשת שמיני, שבת החודש, תשנ"ז, עמ' 3-1.

 '"הקב"ה ליבא בעי" - נדבת הלב בתרומת המשכן', פרשת תרומה, תשנ"ט, מס' 276, עמ'  6-3.

'שמונה חוטים שבציצית - 'בתר מחשבה אזלינן'', פרשת שלח לך, תשנ"ט, מס' 291, עמ'   6-3.

'"המעביר בניו בין גזרי ים סוף" - על הצורה שבה נקרע הים ומשמעויותיה', פרשת בשלח, תש"ס, מס' 323, עמ' 6-3.

'"חתן שנראה בו נגע" - הכיצד?!', פרשת מצורע ופסח, תש"ס, מס' 336, עמ' 4-1.

'על אמותיהן של כוהנים המספקות מחיה וכסות לגולים לערי מקלט', פרשות מטות-מסעי, תש"ס, מס' 351, עמ' 6-3.

 'מלאכים הנבראים ממצוות במחיצת יעקב אבינו', פרשת ויצא, תשס"א, מס' 370, עמ' 5-1.

 'מדוע לא הזמין בעז אנשים רבים לחתונתו?', פרשת במדבר וחג השבועות, תשס"א, מס' 394, עמ' 9-5.

 'אֵילו של אברהם אבינו', פרשת וירא, תשס"ב, מס' 417, עמ' 7-4.

 'מדוע חשוב בפורים לדעת או שלא לדעת "בין ארור המן לברוך מרדכי"?', פרשת תצוה-שבת זכור, תשס"ב, מס' 433, עמ' 4-3.

 'בקר ויודע ה' את אשר לו', פרשת קרח, תשס"ב, מס' 448, עמ' 3-1.

 'מדוע יעקב פרכס לצאת', פרשת תולדות, תשס"ג, מס' 469, עמ' 4-3.

 'מדוע לא העיר דמא בן נתינה את אביו?', פרשת יתרו, תשס"ג, מס' 480, עמ' 4-2.

 'ביום הכותי כל בכור', פרשת במדבר, תשס"ג, מס' 498, עמ' 3-1.

 'נרבה זכויות כרימון', ראש השנה, תשס"ד, מס' 515, עמ' 6-4.

 'יסוד ההצלה בפורים - התפילה', פרשת תצוה, תשס"ד, מס' 538, עמ' 4-3.

 'הכיצד לא ידעו אחשוורוש והמן שאסתר יהודיה', פרשת צו ופורים, תשס"ה, מס' 593, עמ' 3-1.

 '"רחל מבכה על בניה" על כוחה של תפילה וההיענות לה', פרשת ויחי, תשס"ו, מס' 635, עמ' 4-3.

 'לפשר האמירה "אם מזרע היהודים מרדכי"', פרשת תצוה ופורים, תשס"ו, מס' 643, עמ' 4-2.

 'אשר לא עבדת את ה' אלוקיך בשמחה', פרשת כי תבוא, תשע"ב, מס' 983, עמ' 3-1.

 'ליהודים היתה אורה ושמחה' - על מה?', פרשת תצווה ופורים, תשע"ג, מס' 1006, עמ' 6-4.

 'לא נחתם גזר דינם אלא על הגזל', פרשת נח, תשע"ד, מס' 1037, עמ' 4-2.

 'כיצד יתיישב הכתוב "וַיִּשָּׁאֶר אַךְ נֹחַ וַאֲשֶׁר אִתּוֹ בַּתֵּבָה" - עם דברי חז"ל שגם עוג ניצל מן המבול?', פרשת נח, תשע"ז, מס' 1193, עמ' 4-3.

 'מה שתו המצרים במכת דם?', פרשת וארא, תשע"ח, מס' 1253, עמ' 3-1.

 'מדוע הסתכן אברהם כדי להציל את לוט?', פרשת לך-לך, תשע"ט, מס' 1288, עמ' 2-1.

 'הכיצד לא נכשל אליהו בדברי שקר ובגזל בבואו אל רבי עקיבא ואשתו?', פרשת פינחס, תשע"ט, מס' 1327, עמ' 2-1.

 'על מי אמרו המרגלים "וְשָׁם רָאִינוּ אֶת הַנְּפִילִים"?', פרשת שלח, תש"פ, מס' 1372, עמ' 3-1.

דף "מאורות", מכללת אורות ישראל [בשנים: תשס"ז-תשע"ז], לפי הפירוט הבא:

האם הניסים שנעשו לאבותינו ניכו להם מזכויותיהם'?, פרשת אחרי מות-קדושים, גליון כ"ח, תשס"ז, מסכת אבות, פרק ה משנה ד, מס' 134; ומשם נדפס שוב בספר: אבות ומאורות (עיונים במסכת אבות), אלקנה, תשס"ח, עמ' 203-201.

'שבתי בבית ה' כל ימי חיי" או "לבקר בהיכלו"?, פרשת נשא, גליון ל"ו, תשס"ח, ספר תהלים, פרק כז, מס' 193 ומשם נדפס שוב בספר: מאורות תהלים (עיונים במזמורי תהלים), אלקנה-רחובות, תשע"א, עמ' 81-78.

 'הללויה כי טוב זמרה לאלוקינו', פרשת וישלח, גיליון ח, תשע"ב, מס' 377.

'ברכת הקשת וראייתה', פרשת שמיני, גיליון כ"ו, תשע"ד, מס' 496.

 'ושעירי עזים נעשה ברצון', פרשת משפטים, גיליון י"ח, תשע"ה, מס' 541.

'"ובנחה יאמר שובה ה'" - על נוכחות השכינה בישראל', פרשת וילך, גיליון נ"ג, תשע"ז, מס' 627.

 

קורסים

 

02-008-01  סיפורי בראשית ואחרית בעיני חכמים שנתי 2 שעות שנתיות לכלל הסטודנטים/יות ילמד בזום
02-0373-01  עולם האגדה-סיפורים משלים ומסרים סמס' א' 1 שעות שנתיות לכלל הסטודנטים/יות  
02-0375-01 סדנה: גיבורי על ואמיצים בסיפורי התלמוד סמס' א' 1 שעות שנתיות לכלל הסטודנטים/יות  
02-0376-02 סדנה: מלאכים ושדים בסיפורי התלמוד סמס' ב'  1 שעות שנתיות לכלל הסטודנטים/יות  
02-0472-71 מנהגי השבת ושולחנה סמס' ב' 1 שעות שנתיות לבוגרי/רות בתי"ס כלליים  
02-0472-72 מנהגי השבת ושולחנה סמס' ב' 1 שעות שנתיות לבוגרי/רות בתי"ס כלליים  
02-0471-71 מראש השנה ועד פורים סמס' א' 1 שעות שנתיות לבוגרי/רות בתי"ס כלליים הקורס ילמד בזום
02-0471-72  מראש השנה ועד פורים סמס' א' 1 שעות שנתיות לבוגרי/רות בתי"ס כלליים הקורס ילמד בזום
02-0474-71  מליל הסדר לליל שבועות סמס' ב' 1 שעות שנתיות לבוגרי/רות בתי"ס כלליים  
 02-0474-72 מליל הסדר לליל שבועות סמס' ב' 1 שעות שנתיות לבוגרי/רות בתי"ס כלליים  
02-0499-01 תובנות וערכים מעולמם של חכמים שנתי 2 שעות שנתיות לכלל הסטודנטים/יות  
02-0499-02  תובנות וערכים מעולמם של חכמים שנתי 2 שעות שנתיות לכלל הסטודנטים/יות הקורס ילמד בזום
 02-1374-01 מלאכים וגיבורי על בסיפורי התלמוד סמס' א' 1 שעות שנתיות לכלל הסטודנטים/יות  

 

תחומי מחקר

ספרות תלמודית ומדרשית; ספרות רבנית ; ספרות הדרוש