ד"ר גלעד ששון

דוא"ל
gilad.sasoon@biu.ac.il
תחומי עניין

מדרש אגדה; מחשבת חז"ל     

  קורות חיים
  השכלה:
  תשס"ד תואר שלישי Ph.D אוניברסיטת בר אילן תלמוד
  תשס"א תואר שני M.A אוניברסיטת בר אילן תלמוד
  תשנ"ח תואר ראשון B.A מכללת צפת היסטוריה של המזה"ת
  נושא עבודת התזה:

  "'פוקדי עוון אבות'" – יחסם של חז"ל לחטאי האבות". בהנחיית: פרופ' חננאל מאק.

  נושא עבודת הדוקטורט: 

  "'מלך והדיוט' – יחסם של חז"ל לשלמה המלך". בהנחיית: פרופ' חננאל מאק.

  מלגות ופרסים:
  תשע"ב (2012) פרס על מאמר מצטיין קרן ע"ש שמואל וסנדר קולאץ' מטעם המחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר-אילן
  תשס"ב-תשס"ה (2005-2002) מלגה ע"ש נפתלי גינתון המחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר-אילן
  תש"ס (2000) מלגת לימודים מרכז נפתל, המחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר-אילן
  תשנ"ט-תשס"א (2001-1999) מלגות אימוץ לסטודנטים מצטיינים אוניברסיטת בר אילן

   

  תעסוקה אקדמית :
  תשס"ה – תשפ"א עמית הוראה אוניברסיטת בר אילן המחלקה לתלמוד
  תש"ע-תשפ"א מרצה בכיר המכללה האקדמית לחינוך אוהלו-חוג יהדות
  תשס"ה – תשע"ה מרצה מן החוץ המכללה האקדמית צפת – לימודי יסוד ביהדות
  תשע"ב – תשע"ז מרצה מן החוץ המכללה האקדמית כנרת – לימודי יסוד ביהדות

   

  מחקר

  מדרש אגדה; מחשבת חז"ל     

  פרסומים

  רשימת פרסומים:

  מאמרים שפיטים:

  "דרשות חז"ל על הספקנות התיאולוגית של קהלת – דחייה או אימוץ?", בתוך א' שנאן וי"י יובל (עורכים), דברי חכמים וחידותם: פרשנות התנ"ך בספרות חז"ל וימי הביניים, ספר יובל לכבוד חננאל מאק, ירושלים תשע"ט, עמ' 434-407.

  "'ארבעה מלכים מה שתבע זה לא תבע זה' תיאולוגיה והיסטוריוסופיה בדרשת זבדי בן לוי", סידרא, ל (תשע"ו), עמ' 245-221.

  "רעיון הענישה הקיבוצית כקו מוביל בעריכת סוגיית חטא עכן שבבבלי סנהדרין", JSIJ, 13 (2015), עמ' 30-1.

  "שאלת הענישה הקיבוצית בדרשות אמוראי ארץ-ישראל שבבראשית רבה פרשה מט", סידרא, כט (תשע"ד), עמ' 177-161.

  "הסיפור המקראי המורחב על אביגיל המונעת מדוד לבוא בדמים", מחקרי ירושלים בספרות עברית, כו (תשע"ג), עמ' 40-21.

  "'א-להים ניצב בעדת א-ל" – השראת השכינה על ידי הקהל המתפלל, אוקימתא, א (תשע"ג), עמ' 91-71.

  "נוכחות השכינה במקדש שני; בין חכמי בבל לחכמי ארץ ישראל", מדעי היהדות, 48 (תשע"ב), עמ' 71-49.

  "גישות אפולוגטיות ביחס לסיפור המקראי המורחב על דוד ואביגיל בתשובות הרדב"ז והרלב"ח", פעמים, 130 (2012), עמ' 60-29.

  "סיפור נפילת דוד בשבי ישבי בנוב שבבבלי סנהדרין – תרומתם של המקורות, העריכה, המבנה והעלילה למסר הרעיוני", JSIJ, 9 (2010), עמ' 26-1.

  "'משלי ושיר השירים וקהלת גנוזים היו' - לבטיהם של התנאים והאמוראים ביחס לספריו של שלמה המלך", בתוך: ל' מקובצקי נ' דוידוביץ וא' ברתנא (עורכים), חוכמת חיים ושירת חיים, אריאל תשס"ט, עמ' 216-205.

  "'ביקש שלמה להכניס את הארון לבית קדשי הקדשים' מעשה העריכה של אגדה ארץ-ישראלית בתלמוד הבבלי", בתוך: ב"י שוורץ, א' מלמד וא' שמש (עורכים), איגוד – מבחר מאמרים במדעי היהדות, כרך א, ירושלים תשס"ח, עמ' 337-329.

  "'בשעה שנשא שלמה את בת פרעה' – העתקת נקודת השבר מסוף מלכות שלמה לראשיתה בדרשות חז"ל", בית מקרא, נג (תשס"ח), עמ' 164-145.

  "בעקבות המסורת על שלמה המגיקן בספרות חז"ל", JSIJ, 6 (2007), עמ' 53-37.

  "'אי לך ארץ שמלכך נער' – השגות חז"ל על משפט שלמה", בית מקרא, מט (תשס"ד), עמ' 200-191.

  מאמרים לא שפיטים:

  "'לא נשאר בהם עד אחד' כיצד הגיע פרעה לנינוה העיר הגדולה?", דף שבועי 1255, פרשת בשלח (תשע"ח).

  "'ויביאה יצחק האהלה שרה אמו': מה בין שרה ורבקה לשמעון הצדיק?", בתוך: א' דגן, והנה רבקה יוצאת: עיונים במדעי היהדות לכבוד רבקה דגן, ירושלים תשע"ז, עמ' 156-152.

  "כיצד הגיע פסל מיכה לים סוף?", דף שבועי 1207, פרשת בשלח (תשע"ז).

  "ובבא משה אל אהל מועד", דף שבועי 1173, פרשת נשא (תשע"ו).

  "אהרון אוהב שלום ורודף שלום", דף שבועי 1125, פרשת חוקת (תשע"ה). 

  "שאלות בדבר הצדק האלוהי במכת בכורות", דף שבועי 1104, פרשת בא (תשע"ה). 

  "'ויעמוד פינחס ויפלל ותעצר המגפה' - כיצד עצר פנחס את המגפה?", דף שבועי 1075, פרשת בלק (תשע"ד). 

  "ביקשו חכמים לגנוז את ספר קהלת", דף שבועי, 1035, שבת חול המועד סוכות (תשע"ד).

  "מכות מצרים כתהליך חינוכי", דף שבועי 896, בא (תשע"א).

  עם יונתן גרוסמן, "עוד על אנלוגיות מקראיות סמויות במדרשי חז"ל", מגדים, נא (תש"ע), עמ' 118-109.

  "אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי", דף שבועי 842, ויחי (תש"ע).

  "מה בין מדרגת ישראל במעמד הר סיני למדרגתו של אדם הראשון בגן עדן?", דף שבועי 796, יתרו (תשס"ט). 

  "עיצוב דמותה של ערפה במדרשי חז"ל כבבואתה של רות", דף שבועי 759, נשא ושבועות (תשס"ח). 

  "להיות כל איש שורר בביתו", דף שבועי, 747 ויקרא ושבת זכור (תשס"ח).

  "סיפור האגדה של חז"ל כמקור היסטורי לצורך פסיקת הלכה", המאיר לארץ, תשס"ח, עמ' 276-264.

  עם יונתן גרוסמן, "על אנלוגיות מקראיות סמויות במדרשי חז"ל", מגדים, מו (תשס"ז), עמ' 41-17.

  "האם עבר שלמה על איסורי המלך?" , דף שבועי, 717 שופטים (תשס"ז).

  "מי הם האחים שהציג יוסף לפני פרעה?", דף שבועי, 684 ויגש (תשס"ז).

   "סיפור מותו של דוד המלך בתלמוד הבבלי ובמדרש רות רבה", דף שבועי, 655 שבועות (תשס"ו). 

  "הגנה וביקורת על מעשי האבות בחיבורי התנאים והאמוראים", דף שבועי, 629 תולדות (תשס"ו). 

  "מה בין 'מי מריבה' ל'מסה ומריבה'?", דף שבועי, 608 חקת (תשס"ה).

  הרצאות בכנסים:

  סיון, תשע"ט

  סדנת מחקר של הקרן הלאומית למדע, "מדור לדור": מסירת הנוסח והתפתחותו בספרות חז"ל

  'שאלות נוסח במדרש המאוחר לאור השוואה למקורותיו – במדבר רבה א כמקרה מבחן'
  אב, תשע"ז

  הקונגרס העולמי השישה עשר למדעי היהדות

   

  'שילוב ספרי וספרי זוטא בעריכת במדבר רבה חלק א'
  אייר, תשע"ז

  הכנס השנתי האחד עשר של המחלקה לתנ"ך, אוניברסיטת בר- אילן

  'דרשות חז"ל על הספקנות התיאולוגית שבספר קהלת – דחייה או אימוץ?'
  אב, תשע"ג

  הקונגרס העולמי השישה עשר למדעי היהדות

   

  'התמודדותם של אמוראי ארץ-ישראל עם בעיית הענישה הקיבוצית'
  אדר ב', תשע"א

  יום העיון השמיני של מרחב צפון, רשות העתיקות: צפת העתיקה והגליל ארכיאולוגיה, היסטוריה ומורשת

  'התנגשות בין עולמות – כשהתנא הגלילי ר' שמעון בר יוחאי פגש את שלמה המלך'
  אב, תש"ע

  כנס ראש פינה הראשון לחקר הישוב היהודי בגליל: התלמוד הירושלמי – היצירה והתקופה

  'חטאיו של שלמה המלך לאור התלמוד הירושלמי'
  אב, תשס"ט

  הקונגרס העולמי החמישה עשר למדעי היהדות

  'דרשות על מלכי בית דוד בספרות חז"ל כביטוי ליחסם של חכמים למוסד הנשיאות'
  אייר, תשס"ח

  כנס "חכמת חיים ושירת חיים" של המחלקה למורשת ישראל, המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון

   

  'מדוע בקשו חכמים לגנוז את ספריו של שלמה המלך שבכתובים'
  טבת, תשס"ח

  הכנס השנתי העשירי למחשבת חז"ל

   'השראת השכינה על ידי העדה המתפללת בעקבות אברהם יהושע השל'
  תמוז, תשס"ה

  הקונגרס העולמי הארבעה עשר למדעי היהדות

   

  'ביקש שלמה להכניס את הארון לבית קדשי הקדשים' – מעשה העריכה של אגדה ארץ-ישראלית בתלמוד הבבלי'
  כסלו, תשס"ד

  הכנס השנתי השישי למחשבת חז"ל

   

  'ביקורתם של חז"ל על מעשי האבות לאור הפולמוס היהודי-נוצרי'

   

  תאריך עדכון אחרון : 27/11/2023