פרופ' יעל שמש

פרופ' יעל שמש

דוא"ל: 

קורות חיים

השכלה:

תואר שלישי Ph.D אוניברסיטת בר-אילן תנ"ך 1990–1994
תואר שני M.A אוניברסיטת בר-אילן תנ"ך 1987–1988
תואר ראשון B.A אוניברסיטת בר-אילן תנ"ך וספרות עברית 1984–1986
נושא עבודת הדוקטורט:

'סיפורי אלישע: ניתוח ספרותי', בהנחיית: פרופ' אוריאל סימון

תפקידים באקדמיה:
2018 - ראש המרכז לחקר האישה ביהדות ע"ש פניה גוטספלד הלר, הפקולטה ליהדות, אוניברסיטת בר-אלן
2016 - אוניברסיטת בר-אילן
2007–2016 מרצה בכירה (עם קביעות), אוניברסיטת בר-אילן
2001–2007 מרצה, אוניברסיטת בר-אילן
1998–2001 מדריך בכיר (משרה מלאה), אוניברסיטת בר-אילן
1995–1998 הוראת תנ"ך בדרגת מדריך, אוניברסיטת בר-אילן
1994–1998 הוראת תנ"ך בדרגת מדריך, מכללת אשקלון

1992–1999

חוקרת, אוניברסיטת בר-אילן, המכון לתולדות חקר המקרא

 

פרסומים

רשימת פרסומים:

ספרים:

אבלות במקרא: דרכי התמודדות עם אבדן ושכול בסיפורת המקראית, תל אביב 2015.

 עריכת ספרים:

זר רימונים: מחקרים במקרא ובפרשנותו מוקדשים לפרופ' רימון כשר, בעריכת מיכאל אביעוז, אלי עסיס ויעל שמש, אטלנטה: SBL, 2013

Michael Avioz, Omer Minka and Yael Shemesh (eds.), Ben Porat Yosef: Studies in the Bible and its world: Essays in Honor of Joseph Fleishman (Münster: Ugarit-Verlag, 2019)

 

מאמרים בכתבי עת:

"מידה כנגד מידה בסיפורת המקראית", בית מקרא מד (תשנ"ט), עמ' 261–277.

"מהליכה אחר הבקר להליכה אחר אליהו – מינוי אלישע למשרתו של אליהו (מל"א יט 19–21)", עיוני מקרא ופרשנות ה (תש"ס), עמ' 73–92.

"מידה כנגד מידה בחוק המקראי, בהשוואה לחוקי המזרח התיכון ולחוקי הבדווים", בית מקרא מה (תש"ס), עמ' 146–167.

 “Lies by Prophets and Other Lies in the Hebrew Bible”, JANES 29 (2002), pp. 81–95

"גלגוליה של ושתי: מקרא, מדרש חז"ל, הפרשנות הפמיניסטית והמדרש הפמיניסטי המודרני", בית מקרא מז (תשס"ב), עמ' 356–372.

“Isaiah 31,5: The Lord’s Protecting Lameness”, ZAW 115 (2003), pp. 256–260.

“Measure for Measure in the David Stories”, SJOT 17,1 (2003), pp. 89–109.

"התאבדות במקרא על רקע תופעת ההתאבדות בתרבות הכללית ובמקורות ישראל", JSIJ ב (תשס"ג), עמ' 1–24.

"סיפורי אונס במקרא: המאחד והמייחד", עיוני מקרא ופרשנות ו (תשס"ג), עמ' 315–341.

"מדוע הרג יואב את אבנר? (שמ"ב ג 22–27): דוגמה מייצגת להסבר חלקי מטעם המספר", בית מקרא מח (תשס"ג), עמ' 144–153.

"סיפורי אונס והבניה מגדרית היחס לדינה, לפילגש בגבעה ולתמר במקרא, במדרש ובפרשנות המסורתית", עיוני מקרא ופרשנות ז (תשס"ה), עמ' 309­–333.

“Punishment of the Offending Organ in Biblical Literature”, VT 55 (2005), pp. 343­–365

“The Vegetarian Ideology in Talmudic Literature and Traditional Biblical Exegesis”, Review of Rabbinic Judaism 9 (2006), pp. 141–166.

"'ולא עשה עמי חטא לטֻמאה ולבֹשת' (יהודית יג, טז): סיפור יהודית כסיפור מתקן לסיפור יעל וסיסרא", שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום טז (תשס"ז), עמ' 159­–177.

“A Gender Perspective on the Daughters of Zelophehad: Bible, Talmudic Midrash, and Modern Feminist Midrash”, Biblical Interpretation 15 (2007), pp. 80–109

“David in the Service of King Achish of Gath: Renegade to his People or a Fifth Column in the Philistine Army?” VT 57 (2007), pp. 73–90.

“Rape is Rape is Rape: The story of Dinah and Shechem (Genesis 34)”, ZAW 119 (2007), pp. 2–21

"חמלה כלפי בעלי חיים בספרות חז"ל ובפרשנות המסורתית", עיוני מקרא ופרשנות ח (תשס"ח), עמ' 677–699.

“The Elisha Stories as Saint’s Legends”, Journal of Hebrew Scriptures 8 (2008), pp. 1–41     

“Elisha and the Miraculous Jug of Oil (2 Kgs 4:1–7)”, Journal of Hebrew Scriptures 8 (2008), pp. 1–18       

“Suicide in the Bible”, Jewish Biblical Quarterly 37 (2009), pp. 157–168 

 "ומוצא אני מר ממות את האשה" (קהלת ז, כו) : האומנם מצויה שנאת נשים במקרא?" שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום יט (תשס"ט), עמ' 77–101

"דמותה של רחל: מרעיה אהובה לאם האומה", עיוני מקרא ופרשנות ט (תשס"ט), עמ' 81–110

"אינה ראויה להגנה: אשת פוטיפר, חקר הסיפור המקראי והחקר הפמיניסטי", בית מקרא נה (תש"ע), עמ' 46–76

“‘And many beasts’ (Jonah 4:11): The Function and Status of Animals in the Book of Jonah”, Journal of Hebrew Scriptures 10 (2010), pp. 1–26    

"עכסה – מאובייקט לסובייקט: סיפור על אישה חכמה, שדה ומים (שופ' א 10–15)", עיוני מקרא ופרשנות י (תשע"א), עמ' 23–48 

“Jephthah – Victimizer and Victim: A comparison of Jephthah and Characters in Genesis”, Journal of the Ancient Near Eastern Society 32 (2011), pp. 117–131  

"החקר הפמיניסטי היהודי למקרא", מדעי היהדות 50 (תשע"ה), עמ' 115–154

"'וַתַּחְתֹּם בְּחֹתָמוֹ' (מל"א כא 8) – סיפור כרם נבות בראייה מגדרית", בית מקרא ס (תשע"ה), עמ' 117–     

“Directions in Jewish feminist Bible study", Currents in Biblical Research 14 (2016), pp. 372–406

"בחירתה של רבקה", מסכת יג (תשע"ז–תשע"ח), 11–35

"סיפורי אברהם, שרה והגר (בראשית טז; כא) מנקודת מבט מגדרית" בית מקרא סח (תשע"ח), עמ' 278–319

“The sacrifice of Jephthah's daughter (Judges 11) as a reflection story of Rebecca's betrothal and marriage (Genesis 24)”, JSIJ 15 (2019), 10 pp

שמש יעל ונוירמן מתן, "'וכאשר אבדתי אבדתי': סיפורה של השליח-המושיעה אסתר, מסכת  טו (תש"ף), עמ' 11–30

"אישה אלמנה, 'אישה גדולה' ו'איש אלהים קדוש': לשאלת הסוג הספרותי של מל"ב ד 1–7; 8–37", עיוני מקרא ופרשנות יא (תש"ף), עמ' 147–168

 “Vgetarian Ideology in Talmudic Literature and Traditional Biblical Exegesis”, in Athalya Brenner et al. (eds.), Genesis (Texts & Contexts), Minneapolis: Fortress Press, 2010, pp. 107–127

‘Do Not Bare Your Heads and Do Not Rend Your Clothes’ (Leviticus 10:6): On Mourning and Refraining from Mourning in the Bible”, Athalya Brenner (ed.), Exodus and Leviticus (Texts and Contexts), Minneapolis 2012, pp. 33–54

"ולא תספד ולא תבכה" – האיסור על יחזקאל לנהוג מנהגי אבלות עם מות רעייתו (יח' כד 15–24)", זר רימונים: מחקרים במקרא ובפרשנותו מוקדשים לפרופ' רימון כשר, בעריכת מיכאל אביעוז, אלי עסיס ויעל שמש, אטלנטה 2013, עמ' 220–237  

"רצפה בת איה – פילגש ואם בשתיקתה ובגבורתה", בתוך מאיר גרובר ואחרים (עורכים), תשורה לצפרירה: מחקרים במקרא, בתולדות ישראל ובמזרח הקדום, מוגשים לצפרירה בן-ברק, באר-שבע תשע"ג, עמ' 423–452 

  “The Stories of Women in a Man’s World: The Books of Ruth, Esther, and Judith”, Feminist Interpretation of the Hebrew Bible in Retrospect, Feminist Interpretation of the Hebrew Bible in Retrospect, ed. Susanne Scholz, Sheffield 2013, pp. 248–267

 “Running in the Bible”, in Athalya Brenner-Idan and Archie C.C. Lee (eds.), Samuel, Kings and Chronicles I (Texts and Context), London: T & T Clark, 2018, pp. 205–237

ביקורות ספרים

"על הספר בקש שלום ורדפהו – שאלות השעה באור המקרא והמקרא באור שאלות השעה [ביקורת ספרים על ספרו של אוריאל סימון]", מדעי היהדות 42 (תשס"ג–תשס"ד), עמ' 275–288.

"קריאה מבראשית ב'קוראות מבראשית': על הספר 'קוראות מבראשית' [ביקורת ספרים]", מסכת ג (תשס"ה), עמ' 171–186.

 

“Hens-Piazza, Gina, Nameless, Blameless and Without Shame: Two Cannibal Mothers before a King [book review]”, Review of Biblical Literature 03/2004 (4 pages).

“Hoope, Leslie J. There shall be No Poor Among You: Poverty in the Bible [book review]”, Review of Biblical Literature 01/2005 (4 pages).

“Rogerson, John, Theory and practice in Old Testament Ethics [book review] ”, Review of Biblical Literature 06/2005 (4 pages).

“Fischer, Irmtraud, Women Who Wrestled with God: Biblical Stories of Israel's Beginnings [book review]”, Review of Biblical Literature 09/2005 (5 pages).

“Parry, Robin Allinson, Old Testament Story and Christian Ethics: The Rape of Dinah as a Case Study [book review]”, Review of Biblical Literature 07/2006 (5 pages).

"Joy A. Schroeder, Dinah's Lament: The Biblical Legacy of Sexual Violence in Christian Interpretation, Review of Biblical Literature 07/2008 (6 pages)

Eskenazi, Tamara Cohn and Andrea L. Weiss (eds.), The Torah: A Woman's Commentary, RBL 03/2009 (5 pages)

“Tal Davidovich, The Mystery of the House of Royal Women: Royal Pilagshim as Secondary Wives in the Old Testament [book review]”, Review of Biblical Literature 03/2009, 4 pp

Sassoon, Isaac, The Status of Women in Jewish Tradition”, Review of Biblical Literature 04/2012

"Grace Aguilar, The Women of Israel, ed. M. Gruber", RRJ 17 (2014), pp. 41–56

משה גרסיאל,     From Earth to Heaven: A Literary Study of the Elijah Stories in the Book of King, בית מקרא נט (תשע"ד), עמ' 128–141

"נילי שופק, אין אדם שנולד חכם", בית מקרא ס"א (תשע"ו), עמ' 290–301

“Géza G. Xeravits (ed.), Religion and Female Body in Ancient Judaism and Its Environments”, Biblische Notizen 175 (2017), pp. 146–147 

 

 

קורסים

קוד מלא שם מרצים אפיונים תקופה ש"ש שם באנגלית
010072-01 סדנה על פרשנות פמיניסטית למקרא פרופ' שמש יעל מודל - אתר מלווה קורס
פרונטלי
שנתי 2 Workshop: Feminist Interpretation to the Bible
01204-01 בעלי החיים במקרא פרופ' שמש יעל מודל - אתר מלווה קורס
פרונטלי
שנתי 2 Animals in the Bible

תחומי מחקר

פרשנות פמיניסטית לתנ"ך; הסיפור המקראי; סיפורי נביאים (ובייחוד סיפורי אלישע); מידה כנגד מידה במקרא; אבלות במקרא; אתיקה כלפי בעלי חיים ביהדות/במקרא