פרופ' דניאל אברמס

דוא"ל
danielabrams@hotmail.com
תחומי עניין

קבלה; מיסטיקה יהודית

  קורות חיים
  השכלה:
  1993 תואר שלישי Ph.D  New York University מיסטיקה יהודית  
  1989 תואר שני M.A The Jewish Theological Seminary פילוסופיה יהודית  
  1987 תואר ראשון B.A  Brandeis University פילוסופיה, ולימודי יהדות והמזרח הקרוב  
  נושא עבודת הדוקטורט:

  'ספר האורה לר' יעקב בן יעקב הכהן: מהדורה סינופטית על-פי כתבי יד שונים'. בהנחיית:פרופ' אליוט וולפסון

  מלגות ופרסים:
  2010 פרס גרשום שלם, האקדמיה הישראלית למדעים ומדעי הרוח

   

  עורך:

  1996-היום     קבלה: כתב העת לחקר הטקסטים המיסטיים היהודיים
                      עורך סדרת ספרים, מקורות ומחקרים בספרות המיסטיקה היהודית

  מחקר

  קבלה; מיסטיקה יהודית

  קורסים

   

  03-156-01

  A Mystical Classic of the Kabbalah: The Zohar

  שנתי 2 שעות שנתיות

  יועבר בזום

  אנגלית

   

  פרסומים

  פרסומים:

  The Book Bahir: An Edition based on the Earliest Manuscripts, with an introduction by Moshe Idel, Los Angeles: Cherub Press, 1994, 360 pages (in Hebrew).

  ספר הבהיר על פי כתבי היד הקדומים, עם מבוא מאת משה אידל, לוס אנג'לס: הוצאת כרוב, תשנ"ד, 360 עמודים

  [Reviews: Boaz Huss, Tarbiz 65 (1996), pp. 333-340; Annelies Kuyt, Frankfurter Judaistische Beiträge 22 (1995), pp. 197-199; Charles Mopsik, Études Augustiniennes 42 (1996), pp. 204-206].

   R. Asher ben David: His Complete Works and Studies in his Kabbalistic Thought, Including The Commentaries to the Account of Creation by the Kabbalists of Provence and Gerona, Los Angeles: Cherub Press, 1996, 378 pages (in Hebrew).

  ר' אשר בן דוד כל כתביו ועיונים בקבלתו ונוסף לו פירושי מעשה בראשית, של המקובלים בפרובאנס ובגירונה, לוס אנג'לס: הוצאת כרוב, תשנ"ו, 378 עמודים

   Sexual Symbolism and Merkavah Speculation in Medieval Germany: A Study of the Sod ha-Egoz Texts, Tübingen: J.C.B. Mohr, 1997, 216 pages.

   R. Judah the Pious’ Sefer Gematriot, introduced by Daniel Abrams and Israel Ta-Shma, Los Angeles: Cherub Press, 1998, 154 pages (in Hebrew).

  ספר גימטריאות לר' יהודה החסיד, עם מבואות מאת דניאל אברמס וישראל תא-שמע, לוס-אנג'לס: הוצאת כרוב, תשנ"ח, 154 עמודים

  The Female Body of God in Kabbalistic Literature: Embodied Forms of the Love and Sexuality of the Divine Feminine, Jerusalem: Magnes Press, 2005, 221 pages (in Hebrew).

  הגוף האלוהי הנשי בקבלה: עיון בצורות של אהבה גופנית ומיניות נשית של האלוהות, ירושלים: הוצאת מאגנס תשס"ה, 221 עמודים

  Abrams, Daniel and Asi Farber-Ginat. The Commentaries to Ezekiel’s Chariot of R. Eleazar of Worms and R. Jacob ben Jacob ha-Kohen, edited and introduced by Asi Farber-Ginat and Daniel Abrams, Los Angeles: Cherub Press, 2004, 180 pages (in Hebrew).

  פירושי המרכבה לר' אלעזר מוורמס ולר' יעקב בן יעקב הכהן, ההדירו על פי כתבי יד והוסיפו מבוא אסי פרבר-גינת ודניאל אברמס, לוס אנג'לס: הוצאת כרוב, תשס"ד, 180 עמודים

  Ten Psychoanalytic Aphorisms on the Kabbalah (Lecture Delivered at the Ceremony for the Gershom Scholem Prize for Kabbalah Scholarship at the Israel Academy of Sciences and Humanities on the Anniversary of Gershom Scholem’s Birth, December 5, 2010), Los Angeles: Cherub Press 2011 [Bilingual edition, English and Hebrew, 88 pages total].

  עשרה מאמרים פסיכואנליטיים על הקבלה, הרצאה שניתנה בטקס הענקת הפרס בחקר הקבלה על שם גרשם שלום באקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ביום הולדתו של גרשם שלום כ"ט בכסלו תשע"א, לוס אנג'לס, הוצאת כרוב, תשע"א

  Kabbalistic Manuscripts and Textual Theory: Methodologies of Textual Scholarship and Editorial Practice in the Study of Jewish Mysticism, with a foreword by David Greetham, Los Angeles: Cherub Press and Jerusalem: Magnes Press 2010. Second revised edition with a new chapter: Textual Fixity and Textual Fluidity: Kabbalistic Textuality and the Hypertexualism of Kabbalah Scholarship, 2013, 832 pages.

  Sefer Hibbur Amudei Sheva by R. Aaron Zelig Ben Moshe Cracow 1635 A Chapter In The History of Textual Criticism to the Editio Princeps of the Book of the Zohar Cremona 1558: A Facsimile Edition from the Exemplar of the Collection of N. H. Van Biema of Amsterdam Held in the National Library of Israel, Los Angeles 2017, 114 pp. [in Hebrew]

  ספר חיבור עמודי שבע לר' אהרן זעליג בן משה, קראקא שצ"ה - פרק בתולדות הביקורת הטקסטואלית למהדורה הראשונה של ספר הזוהר, קרימונא שי"ח, מהדורת צילום של הטופס מאוסף יעקב נפתלי הירץ לוי מאמשטרדם המופקד בספרייה הלאומית, ירושלים, עם דברי מבוא מאת דניאל אברמס, לוס אנג'לס": הוצאת כרוב תשע"ז.

  ספרים (עורך):

  Bibliography of the Writings of Professor Moshe Idel, edited and annotated by Daniel Abrams, Los Angeles: Cherub Press, 1997, 64 pages.

  רשימת הכתבים של פרופסור משה אידל, לוס אנג'לס: הוצאת כרוב, תשנ"ז, 64 עמודים

  R. Joseph Gikatilla’s Commentary to Ezekiel’s Chariot, Critically Edited and Introduced by Asi Farber-Ginat, edited for publication by Daniel Abrams, Los Angeles: Cherub Press, 1998, 114 pages (in Hebrew).

  פירוש המרכבה לר' יוסף ג'קטילה, ההדירה וצירפה מבואות אסי פרבר-גינת; ערך והביא לדפוס דניאל אברמס, לוס אנג'לס: הוצאת כרוב, תשנ"ח, 114 עמ'

  R. Moses De Leon’s Commentary to Ezekiel’s Chariot, Critically Edited and Introduced by Asi Farber-Ginat, edited for publication by Daniel Abrams, Los Angeles: Cherub Press, 1998 98 pages (in Hebrew).

  פירוש המרכבה לר' משה די ליאון, ההדירה וצירפה מבואות אסי פרבר-גינת; ערך והביא לדפוס דניאל אברמס, לוס אנג'לס: הוצאת כרוב, תשנ"ח, 98 עמ'.

  Sex of the Soul: On the Vicissitudes of Sexual Difference in Kabbalah, by Charles Mopsik, edited, with a foreword by Daniel Abrams, Los Angeles 2005, 204 pages.

  Lurianic Kabbalah: Collected Studies by Gershom Scholem, edited and introduced by Daniel Abrams (Sources and Studies in the Literature of Jewish Mysticism 22); Los Angeles: Cherub Press, 2008, 440 pages [in Hebrew].

  קבלת האר"י: אוסף מאמרים מאת גרשם שלום, לוס אנג'לס: הוצאת כרוב תשס"ח, 440 עמודים.

   

  מאמרים:

  ‘The Shekhinah Prays Before God: A New Text Toward the Theosophic Orientation of the German Pietists and Their Method for the Transmission of Esoteric Doctrines’, Tarbiz 63 (1994), pp. 509-533 (in Hebrew).

  'השכינה המתפללת לפני הקב"ה: מקור חדש לתפישה תיאוסופית בתורת הסוד של חסידות אשכנז ותפישתם לגבי מסירת סודות', תרביץ סג (תשנ"ד), עמ' 509-533

  ‘When was the "Introduction" to the Zohar Written, and Changes within Differing Copies of the Mantua Printing’, Asufot 8 (1994), pp. 211-226 (in Hebrew). 'אימתי חוברה ה"הקדמה" לספר הזוהר? ושינויים בטפסים שונים של ההקדמה שבדפוס מנטובה', אסופות ח (תשנ"ד), עמ' 226-211

  ‘"The Secret of Secrets": The Concept of the Divine Glory and the Intention of Prayer in the Writings of R. Eleazar of Worms’, Da'at 34 (1994), pp. 61-81 (in Hebrew).

  'סוד כל הסודות: תפישת הכבוד וכוונת התפילה בכתבי ר' אלעזר מוורמס', דעת 34 (תשנ"ד), עמ' 81-61

   ‘"The Unity of God" of R. Eleazar Ha-Darshan’, Qoves ‘al Yad 12 (1994), pp. 149-160 (in Hebrew).

  'ספר הייחוד לר' אלעזר הדרשן', קבץ על יד יב (תשנ"ד), עמ' 160-149

  ‘The Boundaries of Divine Ontology: The Inclusion and Exclusion of Metatron in the Godhead’, Harvard Theological Review 87 (1994), pp. 291-321.

  ‘The Literary Emergence of Esotericism in German Pietism’, Shofar 12 (1994), pp. 67-85. (see below for other versions)

  ‘L’émergence de l’ésoterisme dans le piétisme allemand’, Pardès 19 (1993), pp. 117-133 (French version of ‘The Literary Emergence’. above)

  ‘Esoteric Writings in Ashkenaz and the Transference to Spain’, Mahanayim 6 (1993), pp. 94-103. (Hebrew version of ‘The Literary Emergence’, above).

  'כתיבת הסודות באשכנז והמעבר לקבלה בספרד', מחניים 6, תשנ"ד, עמ' 103-94

  ‘The Evolution of the Intention of Prayer to the "Special Cherub": From the Earliest Works to a Late Unknown Treatise’, Frankfurter Judaistische Beiträge 22 (1995), pp. 1-26.

  ‘Orality in the Kabbalistic School of Nahmanides: Preserving and Interpreting Esoteric Traditions and Texts’, Jewish Studies Quarterly 2 (1995), pp. 85-102. (expanded version later included in book: Kabbalistic Manuscripts)

  ‘Critical and Post-Critical Textual Scholarship of Jewish Mystical Literature: Notes on the History and Development of Modern Editing Techniques’, Kabbalah: Journal for the Study of Jewish Mystical Texts 1 (1996), pp. 17-71. (expanded version later included in book: Kabbalistic Manuscripts).

  ‘From Divine Shape to Angelic Being: The Career of Akatriel in Jewish Literature’, Journal of Religion 76 (1996), pp. 43-63.

  ‘From Germany to Spain: Numerology as a Mystical Technique’, Journal of Jewish Studies 47 (1996), pp. 85-101.

  ‘Special Angelic Figures: The Career of the Beasts of the Throne World in Hekhalot Literature, German Pietism and Kabbalistic Literature’, Revue des études juives 155 (1996), pp. 287-310.

  ‘Recent Translations of Kabbalistic Texts’, Henoch 18 (1996), pp. 197-204.

  ‘New Manuscripts to the "Book of Secrets" Compiled by R. Shem Tov bar Simha and the Sources He Possessed’, Asufot 10 (1997), pp. 49-70 (in Hebrew).

  'כתובי-יד חדשים של ספר הסודות של רבי שם טוב בר שמחה והמקורות שהיו בידו', אסופות י (תשנ"ז), עמ' 49-70

  Abrams, Daniel and Bracha Sack. ‘Shelomoh Alkabez’; ‘Moshe ben Ya‘akov Cordovero’; ‘Yosef Taitzak’, by Daniel Abrams and Beracha Sack, The Oxford Dictionary of the Jewish Religion, Editors in Chief: R. J. Zwi Werblowsky and Geoffrey Wigoder, New York and Oxford: Oxford University Press, 1997, pp. 37, 175-176, 668.

  ‘New Study Tools From the Kabbalists of Today: Toward an Appreciation of the History and Role of Collectanea, Paraphrases and Graphic Representations in Kabbalistic Literature’, Journal pour les études de la Cabale: Revue Interdisciplinaire de recherche et d'information 1 (1997), pp. 1-7 (electronic journal, http://jec2.chez.com/artabrams.htm).

  ‘Traces of the Lost Commentary to the Book of Creation by R. Jacob ben Jacob ha-Kohen: An Edition of a Commentary to the Book of Creation Based upon the Earliest Kabbalistic Manuscripts’, Kabbalah: Journal for the Study of Jewish Mystical Texts 2 (1997), pp. 311-342 (in Hebrew).

  'פירוש האבוד לספר יצירה לר' יעקב בן יעקב הכהן', קבלה: כתב עת לחקר כתבי המיסטיקה היהודית ב (תשנ"ז), עמ' 342-311

   ‘Ma'aseh Merkabah as a Literary Work: The Reception of Hekhalot Traditions by the German Pietists and Kabbalistic Reinterpretation’, Jewish Studies Quarterly 5 (1998), pp. 329-345.

  ‘A Neglected Talmudic Reference to Ma'aseh Merkavah’, Frankfurter Judaistische Beiträge 26 (1999), pp. 1-5.

  ‘Defining Modern Academic Scholarship: Gershom Scholem and the Establishment of a New (?) Discipline’, Journal of Jewish Thought and Philosophy 9 (2000), pp. 267-302.

  ‘The Dimensions of the Creator – Contradiction or Paradox? Corruptions and Accretions to the Manuscript Witnesses’, Kabbalah: Journal for the Study of Jewish Mystical Texts 5 (2000), pp. 35-53.

  ‘Presenting and Representing Gershom Scholem: A Review Essay’, Modern Judaism 20 (2000), pp. 226-243.

  ‘R. Eleazar ha-Darshan’s Commentary to the Book of Creation’, Alei Sefer 19 (2001), pp. 69-87 (in Hebrew).

  'פירוש לספר יצירה לר' אלעזר הדרשן', עלי ספר יט (תשס"א), עמ' 87-69.

  ‘Chapters from an Emotional and Sexual Biography of God: Reflections on God’s Attributes in the Bible, Midrash and Kabbalah’, Kabbalah: Journal for the Study of Jewish Mystical Literature 6 (2001), pp. 263-286 (in Hebrew).

  'פרקים בביוגרפיה הרגשית והמינית של הקב"ה: הרהורים על מידותיו של האל במקרא, במדרש ובקבלה', קבלה: כתב עת לחקר כתבי המיסטיקה היהודית ו (תשס"א), עמ' 263 ­286.

  ‘Fragments of Sefer Shakod of R. Samuel b. R. Qolonimus and the Doctrine of the Divine Glory of a Student of R. Eleazar of Worms’, Asufot 14 (2002), 217-241 (in Hebrew).

  'ספר שקוד לר' שמואל בר קלונימוס ותורת הכבוד של תלמיד ר' אלעזר מוורמס, אסופות יד (תשס"ב), עמ' ריז-רמב

  ‘Knowing the Maiden Without Eyes: Reading the Sexual Reconstruction of the Jewish Mystic in a Zoharic Parable’, Da’at 50/51 (2003), pp. 487-511.

  ‘Isaak der Blinde’; ‘Eleazar Ben Judah von Worms’, Lexikon jüdischer Philosophen und Theologen, hrsg. Andreas Kilcher und Friedrich Niewöhner, J.B. Metzler Verlag, Stuttgart 2003, (composed by author in English).

  ‘Some Phenomenological Considerations on the Account of Creation in Jewish Mystical Literature’, Kabbalah: Journal for the Study of Jewish Mystical Texts 10 (2004), pp. 7-19.

  ‘The Zohar as a Book: On the Assumptions and Expectations of the Kabbalists and Modern Scholarship’, Kabbalah: Journal for the Study of Jewish Mystical Texts 12 (2004), pp. 201-232 (in Hebrew). (later to be expanded as English article and further expanded version included in book: Kabbalistic Manuscripts).

  'זוהר, ספר ו"ספר הזוהר": לתולדות ההנחות והציפיות של המקובלים והחוקרים', קבלה: כתב עת לחקר כתבי המיסטיקה היהודית יב (תשס"ד) עמ' 232-201.

  ‘"A Light of Her Own": Minor Kabbalistic Traditions on the Ontology of the Divine Feminine’, Kabbalah: Journal for the Study of Jewish Mystical Texts 15 (2006), pp. 7-29.

  ‘The Condensation of the Symbol “Shekhinah” in the Manuscripts of the Book Bahir’, Kabbalah: Journal for the Study of Jewish Mystical Texts 16 (2007), pp. 7-82. (expanded version later included in book: Kabbalistic Manuscripts).

  ‘Hypostatic Wisdom and Imitatio Dei: Kabbalistic Traditions of Attaining Wisdom’, Kabbalah: Journal for the Study of Jewish Mystical Texts 17 (2007), pp. 29-48.

  New entries for second edition of the Encyclopaedia Judaica, Detroit and New York 2007, ‘Bahir, Book of’, 3: 62-63; ‘Isaac the Blind’, 10: 51-

  ‘A Critical Return to Moshe Idel’s Kabbalah: New Perspectives: An Appreciation, Essays in Honor of Moshe Idel, ed. Sandu Frunza and Mihaela Frunza, Cluj-Napoca: Provo Press, 2008, pp. 35-46.

  ‘The Invention of the Zohar as a Book: On the Assumptions and Expectations of the Kabbalists and Modern Scholars’, Kabbalah: Journal for the Study of Jewish Mystical Texts 19 (2009), pp. 7-142. (first published in shorter form in Hebrew, and much expanded third version included in book: Kabbalistic Manuscripts).

  ‘The Cultural Reception of the Zohar – An Unknown Lecture by Gershom Scholem from 1940 (Study, Edition and English Translation)’, Kabbalah: Journal for the Study of Jewish Mystical Texts 19 (2009), pp. 279-315.

  ‘Phenomenology of Jewish Mysticism – Moshe Idel’s Methodology in Perspective’, Kabbalah: Journal for the Study of Jewish Mystical Texts 20 (2009), pp. 7-146.

  ‘The Virgin Mary as the Moon that Lacks the Sun – A Zoharic Polemic Against the Veneration of Mary, Kabbalah: Journal for the Study of Jewish Mystical Texts 21 (2010), pp. 7-56.

  ‘The Reception and Editing of Kabbalistic Works by Students of Jewish Esotericism in Ashkenaz After the Appearance of the Kabbalah (Collectanea of Early Works in a Leipzig Manuscript Copied in 1429)’, Kabbalah: Journal for the Study of Jewish Mystical Texts 21 (2010), pp. 311-330.

  'התקבלות ועריכת חיבורים קבליים אצל בעלי הסוד באשכנז לאחר הופעת הקבלה (ליקוטים של חיבורים קדומים מכתב יד לייפציג משנת קפ"ט)', קבלה: כתב עת לחקר כתבי המיסטיקה היהודית כא (תש"ע), עמ' 330-311.

  ‘Oedipal Anxiety in the Fraternal Rivalry between Jacob and Esau: A Psycho-Sexual Reading of an Anti-Christian Polemic in a Zoharic Passage’, Kabbalah 22 (2010) = Proceedings of the Monash University Australian Centre for Jewish Civilisation, Zohar Symposium Held in Prato Italy, July 13-15, 2009, With Guest Editors Nathan Wolski and Merav Carmeli, pp. 9-32.

  ‘“Text” in a Zoharic Parable: A Chapter in the History of Kabbalistic Textuality’, Kabbalah: Journal for the Study of Jewish Mystical Texts 25 (2011), pp. 7-54.

  ‘Kabbalistic Paratext’, Kabbalah: Journal for the Study of Jewish Mystical Texts 26 (2012), pp. 7-24.

  ‘Metatron and Jesus – The Longue Durée of Rabbinic and Kabbalistic Traditions: An Eighteenth-Century Manual of Christian Proselytizing in German and Yiddish’, Kabbalah 27 (2012) = Kabbalah on the Margins: Transformations of Kabbalah in Ashkenazi Societies (Proceedings and Additional Studies from the Conference Held on February 2, 2010, At the Center for Jewish Studies, University of California at Santa Cruz), with guest editors, Nathaniel Deutsch and Jean Baumgarten, pp. 13-105.

  ‘Gershom Scholem and the Book Bahir’, Kabbalah: Journal for the Study of Jewish Mystical Texts 28 (2012), pp. 113-140 (in Hebrew).

  'גרשם שלום וספר הבהיר', קבלה: כתב עת לחקר כתבי המיסטיקה היהודית כח (תשע"ג), עמ' 140-113.

  ‘The Becoming of the Hasidic Book’ – An Unpublished Article by Joseph Weiss: Study, Edition and English Translation’, Kabbalah: Journal for the Study of Jewish Mystical Texts 28 (2012), pp. 7-34.

  ‘The Secret of the Upper and Lower Waters: An Unknown Work from Early Castilian Kabbalah’, And This is for Yehuda: Studies Presented to Our Friend, Professor Yehuda Liebes on the Occasion of His Sixty-Fifth Birthday, ed. Maren Niehoff, Ronit Meroz and Jonathan Garb, Jerusalem 2012, pp. 311-325 (in Hebrew).

  'סוד מים העליונים ומים התחתונים: חיבור לא ידוע מן הקבלה הקדומה בקשטיליה'' ספר היובל ליהודה ליבס, בעריכת יוהנתן גארב, רונית מרוז ומארן ניהוף, בהוצאת מוסד ביאליק ירושלים: מוסד ביאליק, תשע"ב, עמ' 327-312

  ‘The “Zohar” as Palimpsest – Dismantling the Literary Constructs of a Kabbalistic Classic and the Turn to the Hermeneutics of Textual Archeology’, Kabbalah: Journal for the Study of Jewish Mystical Texts 29 (2103), pp. 7-56.

  ‘A Catalonian Kabbalistic Commentary to the Ten Sefirot from Early Thirteenth-Century Spain – Synoptic Edition, Translation and Detailed Commentary’, Kabbalah: Journal for the Study of Jewish Mystical Texts 30 (2013), pp. 7-63.

  Nineteenth-Century Precedents of Textual Scholarship of Kabbalistic Literature: Elyaqim Milzahagi’s Zoharei Raviah (Ms. Jerusalem NLI 4° 121), Kabbalah: Journal for the Study of Jewish Mystical Texts 31 (2014), pp. 7-25.

  ‘Divine Yearning for Shekhinah – “The Secret of the Exodus from Egypt”: R. Moses de León’s Questions and Answers from Unpublished Manuscripts and their Zoharic Parallels’, Kabbalah: Journal for the Study of Jewish Mystical Texts 32 (2014), pp. 7-34.

  ‘Gershom Scholem as a Hebrew Poet’, Kabbalah: Journal for the Study of Jewish Mystical Texts 33 (2015), pp. 91-109 (in Hebrew).

  'גרשם שלום כמשורר עברי', קבלה: כתב עת לחקר כתבי המיסטיקה היהודית לג (תשעה), עמ' 109-91.

  ‘Metatron, the Lesser Lord, the Angel Called Elohim – A Kabbalistic Treatise from Thirteenth-Century Castile: Text, Translation and Commentary’, Kabbalah: Journal for the Study of Jewish Mystical Texts 34 (2016), pp. 7-26.

  ‘The Earliest Manuscript of the Zohar – Ms. Vatican 202, Circa 1300: A Quote in Aramaic in the Name of R. Shimon bar Yohai in the ‘The Secret of Leverite Marriage’ and the Various Copyings of Zoharic Texts in the Manuscript’, Kabbalah: Journal for the Study of Jewish Mystical Texts 34 (2016), pp. 315-320 (in Hebrew).

  כתב היד הקדום ביותר של הזוהר: כתב יד וטיקן 202 משנת 1300 לערך; הבאה בארמית בשם ר' שמעון בר יוחאי ב"סוד היבום" וההעתקות השונות של טקסטים זוהריים שבכתב היד', קבלה: כתב עת לחקר כתבי המיסטיקה היהודית לד (תשע"ו) 315-320.

  ‘Divine Jealousy – Kabbalistic Traditions of Triangulation’, Kabbalah: Journal for the Study of Jewish Mystical Texts 35 (2016), pp. 7-54.

   ‘R. Joseph Gikatilla’s ‘Secret of the Cherubs’, Kabbalah: Journal for the Study of Jewish Mystical Texts 36 (2016), pp. 7-24.

  ‘Gershom Scholem’s Lexicon to the Zohar: A Personal Research Tool’, Kabbalah: Journal for the Study of Jewish Mystical Texts 38 (2017), pp. 59-82 'המלון לזוהר ככלי המחקר האישי של גרשם שלום', קבלה: כתב עת לחקר כתבי המיסטיקה היהודית לח (תשע"ז), עמ' 82-59.

  דניאל אברמס: 'הנזילות הטקסטואלית של הזוהר לאחר הדפסתו – מקרה מבחן להבנת הממשק בין כתבי יד ודפוס: עיון ברזולוציה גבוהה בהשגות של ר' נתן שפירא הירושלמי לספר זוהר חדש, ויניציאה תי"ח שבטופס אוסף אופנהיים המופקד בספרית הבודליאנה' קבלה מא (תשע"ח), עמ' 242-195

  Textual Fluidity of the Zohar after its Printing — A Test Case for the Understanding of the Interface between Manuscript and Print (A High Resolution Inquiry into the Marginal Glosses of R. Natan Shapira ha-Yerushalmi to Sefer Zohar Hadash, Venice 1658 from the Exemplar of the Oppenheim Collection in the Bodleian Library)’, Kabbalah 41 (2018), pp. 195-242 (in Hebrew).

  ‘When Moses Ascended into Heaven’ — Hekhalot Themes and Ashkenazi Interpolations in a Mystical Ascent Text (Edition, Translation and Commentary), Kabbalah: Journal for the Study of Jewish Mystical Texts 42 (2018), pp. 63-94.

  Gershom Scholem’s Methodologies of Research on the Zohar’, Scholar and Kabbalist: The Life and Work of Gershom Scholem, ed. Mirjam and Noam Zadoff, Leiden-Boston 2019, pp. 3-16.

  Sefer ha-Bahir, German Pietism, and the Origins of Kabbalah in the 12th-13th Centuries’, The Cambridge Companion to Kabbalah, ed. Elliot R. Wolfson (forthcoming).

  ‘The Only Sefirotic Diagram of the Zohar - Manuscript Witnesses and its Absence in Print’, Daat 87 (2019), vii-xxi.

  ‘From Manuscript to Print: The Production: of a Standardized Text of Sefer ha-Zohar in Mantua (1558-1560)’, Kabbalah: Journal for the Study of Jewish Mystical Texts 44 (2019), pp. 73-115.

  ‘Suspicion and Evidence: Manuscript Sources of the Hermeneutic Gates of German Pietism’, Jewish History (forthcoming).

  ‘Kabbalistic Books: Manuscripts and Print, Encyclopedia of Jewish Book Cultures, BRILL, forthcoming.

  Prolegomenon to a New Edition of the Book Bahir: Editorial Practice in the Presentation of Ms. Munich, Bayerische Staatsbibliothek 209 (An Essay on Method), Kabbalah: Journal for the Study of Jewish Mystical Texts 46 (2020), pp. 131-156.

  ‘Kabbalistic Aphorisms: And Other Short Literary Forms in Jewish Esotericism’, Kabbalah: Journal for the Study of Jewish Mystical Texts 46 (2020), pp. 79-129.

  ביקורת על ספרים:

  Review of: Le Secret du mariage de David et Bethsabée, Texte hébreu introduction, traduction et notes de Charles Mopsik, éditions de l'Éclat, Combas 1994, Kabbalah: Journal for the Study of Jewish Mystical Texts 1 (1996), pp. 278-282.

  Review of: Shirat ha-Roke'ah: The Poems of Rabbi Eleazar Ben Yehudah of Worms, Critical Edition with Commentary by Isaac Meiseles, Jerusalem 1993, 322 pp., Kabbalah: Journal for the Study of Jewish Mystical Texts 1 (1996), pp. 283-287.

  ‘Jewish Gnosticism’, Review of: Nathaniel Deutsch, The Gnostic Imagination - Gnosticism, Mandaeism and Merkabah Mysticism, Leiden, New York, Koln: E.J. Brill, 1995, Kabbalah: Journal for the Study of Jewish Mystical Texts 3 (1998), pp. 219-223.

   ‘A History of the Unique Cherub’: A Review Essay of Joseph Dan, "‘The Unique Cherub’ Circle; a School of Mystics and Esoterics in Medieval Germany" (Tübingen: J.C.B. Mohr – Paul Siebeck)’, Jewish Quarterly Review 90, 3-4 (2000), pp. 397-404.

  תאריך עדכון אחרון : 12/07/2023