תואר שני

תואר שני

הנחיות בית הספר ללימודי יסוד ביהדות לסטודנטים לתואר שני:

*** באחריות הסטודנטים לברר במהלך השנה לפני סיום התואר באשר להשלמת חובות לימודי יסוד ביהדות

1.קורסי יסוד ביהדות מחולקים ל-4 תחומים: תנ"ך- קוד 01, תלמוד- קוד 02, מחשבת ישראל- קוד 03, תולדות ישראל- קוד 04. (קוד משמע שתי ספרות ראשונות משמאל במס' הקורס). 

לתשומת ליבכם רק קורסים בעלי קוד זה ייחשבו לקורסים של חובות היהדות בלימודי יסוד!

לא יוכרו קורסים שלא נלמדו במסגרת לימודי יסוד ביהדות, אלא אם כן הקורסים הוגדרו מראש כקורסי יסוד ביהדות (למען הסר ספק, יש לפנות למזכירות בית הספר ללימודי יסוד ביהדות למידע לגבי קורסים אלו).

2. סטודנטים לתואר שני בוגרי בר-אילן (בוגר= השלים תואר ראשון) חייבים ב- 2 ש"ש* (ש"ש=שעות שנתיות) לבחירה מארבעת התחומים בלימודי יסוד ביהדות.

[לתשומת ליבכם, בוגר בר אילן , ע"ס לימודי יסוד שהשלים במסגרת התואר הראשון מקבל פטור אוטומטי בהיקף 2 ש"ש מתוך 4 ש"ש בהן חייבים במסגרת התואר השני]

3. סטודנטים לתואר שני שאינם בוגרי בר-אילן יהיו חייבים ב- 4 ש"ש בלימודי יסוד ביהדות  עד תום לימודי התואר השני ( 2 ש"ש מתוכן חייבות להיות בתנ"ך (קוד 01) או בתלמוד (קוד 02)).

4. ניתן ללמוד קורסים מתוקשבים- עד 2 ש"ש בשנה א' ועד 4 ש"ש בשנה ב'. יש לשים לב לחלוקת התחומים. 

5. יש לעמוד במבחן בקורסי יסוד ביהדות ולקבל ציון מספרי עובר (60 ומעלה).

6. סטודנטים שלמדו תואר שני במשפטים בתכנית המרוכזת ובמסגרת זו לא למדו לימודי יסוד ביהדות (רק קודים של קורסי יסוד ביהדות המתחילים בספרות: 01,02,03,04), במידה וילמדו תואר שני נוסף באוניברסיטת בר-אילן יהיו חייבים בלימודי יסוד ביהדות בהיקף הנדרש על פי התקנון, דהיינו סטודנט בוגר בר-אילן 2 ש"ש בלימודי יסוד ביהדות, וסטודנט שאינו בוגר בר-אילן 4 ש"ש בלימודי יסוד ביהדות (כאמור בסעיף 3 לעיל).

7. סטודנטים שסיימו תואר שני בבר-אילן ולא למדו קורסי יסוד ביהדות (קודים 01,02,03,04) וזאת על פי תכנית הלימודים שנקבעה להם בזמנו (ובכלל זה: מסלול השלמת תזה ומסלול ישיר לתואר שני), במידה וילמדו תואר מתקדם נוסף (שני או שלישי) - יהיו חייבים בלימודי יסוד ביהדות על פי התקנון.

8. סטודנטים שהשלימו את חובתם בלימודי יסוד ביהדות במסגרת לימודי התואר השני (רק קודים של קורסי יסוד ביהדות המתחילים בספרות: 01,02,03,04), במידה וילמדו תואר שני נוסף- לא יהיו חייבים בלימודי יסוד ביהדות במסגרת התואר השני הנוסף ואין צורך בהגשת בקשת פטור.

9. סטודנטים שיתקבלו וילמדו לתואר שני בתנ"ך, בתלמוד או במחשבת ישראל יהיו חייבים בקורס אחד בלבד בהיקף 2 ש"ש שילמד במחלקה אחרת מזו שבהם יתמחו לתואר השני.

10. סטודנטים במשפטים הלומדים בתוכניות מרוכזות (תכנית לימודים קבועה על ידי המחלקה למשפטים)- אינם חייבים בלימודי יסוד ביהדות. ניתן לברר מהן התוכניות המרוכזות המזכות בפטור מיהדות מול מזכירות המחלקה למשפטים. לפיכך, במסגרת לימודי תואר שני נוסף יהיו חייבים בלימודי יסוד ביהדות (לא ניתן יהיה ללמוד קורס דיני משפחה / דיני אישות מכיוון שתכנים אלו נלמדו בקורסים של הפקולטה למשפטים).

11. סטודנטים בפקולטה למשפטים אינם רשאים לבחור בקורס בתלמוד אישות – תלמוד הלכה ומנהג, מאחר ולמדו קורס דומה בפקולטה למשפטים.

12. סטודנטים לתואר שני שבוחרים ללמוד את חובות היהדות שלהם דרך המכון הגבוה לתורה בהיקף נדרש של תכנית מלאה במשך שנה, או במדרשה לבנות בהיקף של 8 ש"ש בשנה, יהיו פטורים מלימודי יסוד ביהדות. 

13. סטודנטים שאינם בוגרי בר-אילן ומשלבים לימודי תואר שני + תעודת הוראה חייבים במסגרת תואר שני ב- 4 ש"ש (2 ש"ש מתוכן חייבות להיות בתנ"ך או בתלמוד) ו-2 ש"ש נוספים במסגרת תעודת הוראה (סה"כ כולל של 6 ש"ש).

14. סטודנטים שאינם בוגרי בר - אילן + למדו תעודת הוראה בבר-אילן ובמסגרת זו השלימו 4 ש"ש בלימודי יסוד ביהדות. במידה וילמדו תואר שני, יהיו חייבים ב-2 ש"ש בלימודי יסוד ביהדות בתואר השני.

15. סטודנטים שאינם בוגרי בר-אילן וסיימו תואר שלישי בבר-אילן ובמסגרת זו השלימו 4 ש"ש בלימודי יסוד ביהדות. באם ילמדו תואר שני בבר-אילן, יהיו חייבים ב-2 ש"ש בלימודי יסוד ביהדות במסגרת לימודי התואר השני.  בסה"כ 6 ש"ש בלימודי היהדות  בתארים המתקדמים.

16. סטודנטים לא-יהודים פטורים מלימודי יסוד ביהדות, אך חייבים במקום זאת בלימודים כלליים באותו היקף שעות. יש לפנות בטופס פנייה לביה"ס לתארים מתקדמים ולצרף את האישורים הרלבנטיים, והוועדה תנחה בהתאם את מדור תל"מ להמיר את אשכולות היהדות באשכולות כלליים.

17. סטודנטים במסלול השלמת תזה בתואר שני, שעמדו בתנאי המסלול להשלמת תזה, יהיו פטורים מלימודי יסוד ביהדות ע"פ התקנון החדש של ביה"ס ללימודים מתקדמים.

18. סטודנטים במסלול הישיר לתואר השני שעמדו בתנאי המסלול על-פי תקנון ביה"ס ללימודים מתקדמים, פטורים מלימודי יסוד ביהדות במסגרת התואר השני. אך, בבואם ללמוד תואר מתקדם נוסף (שני/שלישי) יהיו חייבים בלימודי יסוד ביהדות על-פי התקנון.

לימודי רפואה:

19. סטודנטים ללימודי רפואה (מסלול תלת שנתי או מסלול ארבע שנתי) - סטודנטים בוגרי בר-אילן חייבים בלימודי יסוד בהיקף 2 ש"ש. סטודנטים שאינם בוגרי בר-אילן חייבים בלימודי יסוד בהיקף 4 ש"ש, מהן חובה 2 ש"ש מתחום תנ"ך 01 או תלמוד 02.

20. סטודנטים הלומדים במסלול מיוחד לרפואנים שמשלב גם Ph.D   (M.D – Ph.D(

בתואר השני סטודנטים שאינם בוגרי בר - אילן חייבים בלימודי יסוד בהיקף 4 ש"ש , ובתואר השלישי עוד 2 ש"ש  – ובסה"כ 6 ש"ש בתואר השני והשלישי. סטודנטים בוגרי בר - אילן  יחוייבו בסה"כ ב -2 ש"ש ביהדות בתארים השני והשלישי.

21. סטודנטים  הלומדים במסלול 81401  מדעי הרפואה - עם תיזה ( M.Sc )סטודנטים בוגרי בר-אילן חייבים בלימודי יסוד בהיקף 2 ש"ש. סטודנטים שאינם בוגרי בר - אילן חייבים בלימודי יסוד בהיקף 4 ש"ש, מהן חובה 2 ש"ש מתחום תנ"ך 01 או תלמוד 02.

לנוהל הגשת בקשה לפטור מלימודי יסוד ביהדות הקליקו כאן

 

* ש"ש = שעות שנתיות