ד"ר איילת סיידלר

ד"ר איילת סיידלר

קורות חיים

השכלה:
2004 תואר שלישי Ph.D אוניברסיטת בר-אילן תנ"ך  
1994 תואר שני M.A (בהצטיינות) אוניברסיטת בר-אילן פילוסופיה יהודית       
1988 תואר ראשון B.A (בהצטיינות) מכללה בית וגן תנ"ך מחשבים  
נושא עבודת המסטר: (עבודת השלמה לתואר שני ללא תזה)

 'סמיכות פרשיות בחוק המקראי בפירוש האבן עזרא'. בהנחייתפרופ' ישעיהו מאורי

נושא עבודת הדוקטורט:

'דרכיו הפרשניות של רבי דוד קמחי מודגמת על פי פירושיו לשמואל ולישעיהו'. בהנחיית: פרופ' עמוס פריש ופרופ' ישעיהו מאורי

מלגות ופרסים:
2017

מענק הצטיינות בהוראה מטעם אוניברסיטת בר – אילן

 
2016 מלגת מחקר קרן בית שלום   
2013 מענק הצטיינות בהוראה מטעם אוניברסיטת בר - אילן  
2011 פרס "מרצה מצטיין" מטעם אוניברסיטת בר-אילן   
2000

מלגת הנשיא והדיקן לדוקטורנטים מצטיינים

 
1991

פרס סטודנט מצטיין מטעם המחלקה לפילוסופיה יהודית 

 
1987 פרס הצטיינות בלימודי התנ"ך מטעם המכללה  
ניסיון מקצועי - ניהול וארגון:
2018 -2019 חברת וועד בסגל האקדמי הבכיר
2017 -  2018 סגנות ראש המדרשה והוראה במדרשה ובלימודי יסוד
2015 – 2016 ראש תכנית מתיבתא במדרשה (בשיתוף עם ד"ר מירב טובול כהנא)
2014 ראש תכנית בית מדרש במדרשה

 

פרסומים

רשימת פרסומים:

מאמרים בכתבי עת:

" 'אומר לך כלל...' כלל ויישומו בפירושי ראב"ע לסמיכותן של מצוות", שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום יז (תשס"ח), 253 – 278.

" 'הכפל לחזק [] [כ]שאין לו טעם אחר'  - 'טעמו האחר' של הכפל בפירושי רד"ק", תרביץ עז (תשס"ח), 555 - 571 .

"מזמור כז - בטחון, חשש ותקווה", בית מקרא נו (תשע"א), 100 – 125.

"חיי הנפש של גיבורי הסיפור המקראי בפרשנות רד"ק", בית מקרא נז,1 (תשע"ב), עמ' 86 – 106.

"בין בלשן לפרשן – יחסו של רד"ק לתופעת ההתאמה המספרית במקרא"  HUCA 84 -85 (2013-2014), קלז -קנח

'Literary Devices in the Psalms – The Commentary of Ibn Ezra Revisited', JSQ 22,4 (2015), 377- 402  

'Jewish Identity on Trial: The Case of Mordecai the Jew', JHS (2017), 26 p.

Poet and Exegete – Literary Aspects in Rabbi Avraham Ibn Ezra's Commentary on Psalms, Megadim 57 (2018) (Heb.)

'The Law of Levirate and Forced Marriage –Widow vs. Levir in Deut. 25.5-10', JSOT 42.4 (2108), 435-456

' “Fasting,” “Sackcloth,” and “Ashes” – From Nineveh to Shushan', VT 69 (2019), p. 117 – 134

“For he had told them”– Mordecai the Jew and Jonah the Hebrew, Jul 2020, Scandinavian Journal of the Old Testament

מאמרים בספרים:

 "פירושי רד"ק למצג המקראי", בתוך: מ' אביעוז, י' שמש וא' עסיס (עורכים), זר רימונים – מחקרים במקרא ובפרשנותו מוקדשים לפרופ' רימון כשר, אטלנטה 2013, עמ' 524 -538

ביקורת ספרים:

'רד"ק, בין מסורת לחידוש' ביקורת לספר Grunhaus Naomi, The challenge of received tradition: dilemmas of interpretation in Radak's biblical commentaries, Oxford: Oxford University Press, 2013, 258 p. שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום כד (תשע"ה), עמ' 341 - 348

הרצאות וכנסים מדעיים:
ב' טבת תש"ף (30.12.19) כנס החוג למקרא באוניברסיטת חיפה 'הבטה לאחור בסיפור המקראי – מבט נוסף'
30/7-3/8/18 SBL international meeting, Helsinki

“For He Had Told Them …”: Mordechai the Jew and Jonah the Hebrew; Conflict and Identity

י"ד – י"ח אב  תשע"ז  (6-10.7.17) הקונגרס העולמי השבעה עשר למדעי היהדות, ירושלים 'צום שק ואפר – בין נינווה לשושן'
16-17.7.16 2016 EABS Conference, Leuven, Belgium

'The law of levirate marriage in Deuteronomy (25:5-10) and its relation to the story of Judah and Tamar (Gen. 38)'

12-15.7.15 EABS Conference, Cordoba, Spain 'Jewish Identity on Trial – The case of Mordecai the Jew and Queen' 
  Xth Congress of the EAJS, Paris, 'Biblical Psalms in the Light of Medieval Spanish Poetry – The case of Avraham Ibn Ezra'

כא-כה אב תשע"ג

28.7 - 1.8.13 

הקונגרס העולמי השישה עשר למדעי היהדות, ירושלים

"כנגד" ו"הפך" - יחסו של אבן עזרא לזיקות לשוניות במזמורי תהלים ובנבואה' 

 7-11.7.13 SBL International Meeting, St. Andrews, Scotland

 'Rashbam's and Radak's Approach Towrds Midrash: A Comparative Study'  

13-15.2.12 יהודי פרובנס, כנס בינלאומי, אוניברסיטת אקס-מרסיי, אוניברסיטת בר –אילן 'בין פרשן לבלשן: עיון ביחסו של רד"ק להתאמה המספרית בפסוקים המקרא'
יח'-כ' אייר תשע"א
( 22 – 24 במאי 2011)

שבעים פנים לתורה, מגוון פניה של פרשנות המקרא היהודית בימי הביניים, כנס בינלאומי אוניברסיטת חיפה, 

'דרכו של רד"ק בעיצוב הדמויות בסיפור המקראי'
ג'-ד' שבט תש"ע אגדה ופרשנותה היבטים היסטוריים, רעיוניים והרמנויטיים, כנס בין לאומי מכון לנדר, אוניברסיטת בר אילן המחלקה לתלמוד, טורו קולג' ניו יורק 'רשב"ם רד"ק ומדרשי אגדה לספר בראשית'

י"ב-ט"ז באב תשס"ט

(6-2 באוגוסט 2009(   

הקונגרס העולמי החמישה עשר למדעי היהדות, ירושלים

 'המצג ותפקידו בפרשנות הפשט בצפון צרפת ובפרובנס'

ח' אייר, (13.5.08)    ספרות הכתובים, כנס המחלקה למורשת ישראל, המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון  'בין "אותה אבקש" ל"את פניך אבקש" זיקות לשוניות במזמור כז ומשמעותן'

 

קורסים

 

 01-028-01 סדנה: אבות ואמהות-סיפורי הראשית  שנתי 2 שעות שנתיות
 01-028-02  סדנה: אבות ואמהות-סיפורי הראשית שנתי 2 שעות שנתיות

 

תחומי מחקר

פרשנות יה"ב תוך התמקדות בפירושיהם רבי אברהם אבן עזרא ושל רד"ק
המאמרים עוסקים בשאלת המחויבות למסורת אל מול החופש לחדש ובכך חושפים את המתח הקיים בין מסורת לחידוש

ניתוח ספרותי של הטקסט המקראי
המאמרים מציעים פרשנות מחודשת בסיפור חוק ושירה מקראית ומתבססים הן על הפרשנות המסורתית והן על המחקר המודרני

סיפור מקראי, שירה מקראית ופרשנות 
הקורסים משלבים עיון במחקר ובפשרנות המסורתית ומבוססים על הפעלת הסטודנטים ועידודם לחשיבה עצמאית ולהשתתפות פעילה במהלך השיעורים