קורות חיים


השכלה:
2004 

 תואר שלישי Ph.D דוקטור למדעי הדתות

(בהצטיינות יתירה)

Universite Paris X, Nanterre-Paris- France

אוניברסיטת פריס 10, ננטר – פריס – צרפת     

 
1999 תואר שני M.A אוניברסיטת בר-אילן תולדות עם ישראל
1995 תואר ראשון B.A אוניברסיטת בר-אילן

תלמוד ותולדות עם ישראל

 

נושא עבודת הדוקטורט:

'יהודים-נוצרים ועמי-הארץ כתופעה של סטייה בתקופת המשנה'. בהנחיית: פרופ' שמואל טריגנו

Orthodoxie et heterodoxie dans le judaisme ancien.

Judeo-chretiens et amei-ha-aretz dans la litterature juive des premiers siecles, Prof. Shmuel Trigano

מלגות ופרסים:
1997 שתי מלגות עידוד מטעם אוניברסיטת בר-אילן     
2002 מענק מטעם מכון Cajip-Cojasor לחוקרים צעירים במדעי היהדות (פריס, צרפת)  
2012

מענק הצטיינות מטעם המרכז ללימודי יסוד ביהדות באוניברסיטת בר- אילן               

    מקומות עבודה:

    רשימת קורסים
כיום ביה"ס ללימודי יסוד ביהדות,אוניברסיטת בר-אילן  
1998 

המכון האקדמאי למדעי היהדות ולתרבות יהודית

אקס-און-פרובאנס – צרפת

אוניברסיטת אקס-מרסיי 2  

      הנצרות הקדומה והתפתחותה

פרשנות המקרא לפי חז"ל ואבות הכנסייה

פרשנות המקרא בעולם היהודי והנוצרי בימי הביניים

הפזורה היהודית בתקופת בית-שני, משנה ותלמוד

1998 

Institut Scientifique de Theologie et de Religions  Universite Catholique de la Mediterranee , Marseille -  France

הפקולטה למדעי הדתות, האוניברסיטה הקאתולית של מרסיי, מרסיי-צרפת                       

 

מבוא כללי לתורה שבעל-פה

פילוסופיה של היהדות בימי-הביניים

האוונגיליון לפי מתי וניתוחו לפי פרשנות מדרשית

תפישות משיחיות בעולם היהדות לאורך ההיסטוריה (גישה סוציולוגית/ 

אנתרופולוגית)

האבות במקרא – פרספקטיבות פילוסופיות ופרשניות

מחשבת חז"ל

התפתחות התורה שבעל-פה

התפתחות ההלכה לדורותיה

 

1998  "יבנה" מרסיי – בית-ספר יהודי יסודי עד תיכוני 

  חומש ומפרשים

  מחשבת ישראל

  תולדות עם ישראל

   תושב"ע

  עברית מודרנית

 

פרסומים

רשימת פרסומים:

מאמרים:

 “Les amei-ha-ares au IIe et IIIe siécles. Etat des sources et des recherches”, in Revue

des études juives, 161 (2002), p.1-40.

 “L’institut méditerranéen  - Mémoires et archives du judaïsme (IMMAJ) a Marseille

au service d’un patrimoine ressuscite”, in Archives Juives – Revue d’histoire des Juifs de France, 36 (2003), p. 126-129.

“Les relations entre les Sages et les judéo-chrétiens durant l’époque de la Mishna; Rabbi Eliezer ben Hyrcanus et Jacob le Min disciple de Jésus de Nazareth”, in S. Trigano (Ed.), Le christianisme au miroir du judaïsme, Pardès 35 (2003), p. 57-77.

"Les réactions des Sages de la littérature talmudique face aux doctrines de Paul de Tarse”, in S. Trigano (Ed.), Le christianisme au miroir du judaïsme, Pardès 35 (2003), p. 31-50.

"Jésus  dans le Talmud. Le texte sur Josué ben Perahyah et son disciple Jésus de Nazareth”, in  S. Trigano (Ed.), Le christianisme au miroir du judaïsme, Pardès 35 (2003), p. 79-92.

Avigdor Shinan (Ed.), Cet homme la. Les juifs racontent Jésus (=אותו האיש. יהודים מספרים על ישו), Jerusalem, 1999, in S. Trigano (Ed.), Le christianisme au miroir du judaïsme, Pardès 35 (2003), p. 179-189   [מאמר ביקורת על הספר]. 

Israel Yaadov Youval, Deux peuples en ton sein. Juifs et chrétiens. Images mutuelles. (=שני גויים בבטנך. יהודים ונוצרים. דימויים הדדיים), Tel-Aviv, 2000, in S. Trigano (Ed.), Le christianisme au miroir du judaïsme, Pardès 35 (2003), p. 189-202 [מאמר ביקורת על הספר].

“La Loi dans le christianisme primitif. Regards croises sur Jacques et Paul” in Histoire et Science des religions, 1, (2003), p. 48-55.

"Les Synagogues des amei-ha-aretz. Hypothèses pour l’histoire et l’archéologie”, in Studies in Religion/ Sciences Religieuses, Wilfrid Laurier University Press, Waterloo, 32 (2003), p. 59-82.

“Pourim ou la tragédie comme paradigme. L’identité juive entre résistance et préservation”, in Lumière et vie. Revue de formation et de réflexion théologiques, 260 (2003), p. 19-32.

« La recomposition de la société juive après 70. Normativité et déviance : le cas des judéo-   chrétiens et des amei-ha-aretz », in  J.-M. Chouraqui ; G. Dorival ; C. Zytnicki (Ed.), Enjeux d’histoire, jeux de mémoire. Les usages du passé juif, Paris, 2006, p. 263-274.

"Les historiens juifs face à Jésus. Entre ouverture et inclusion" in J.M. Aveline; C. Salenson (eds), Au Carrefour des Ecritures. Hommage amical a Paul Bony, Marseille, 2004, p. 219-238.

"Le statut et la place des femmes dans la pensée talmudique. Approche textuelle et anthropologique", in Chemins de dialogue. Revue de science des religions de l'Institut de science et théologie des religions, p. 163-179.

« Entre Jésus et le judaïsme rabbinique. De la relecture de l’histoire à la falsification », in  G. Rabinovitch (Ed.), Antijudaïsme et barbarie, Pardès 38 (2005), p. 225-240.

« Les mouvements des dissidents aux Sages du Talmud et la rupture entre le judaïsme et le christianisme », in Foi et vie. Cahiers d’études juives 31 (2005), p. 7- 19.

« Richesse et pauvreté dans la pensée des Sages du Talmud », in S. Trigano (Ed.), La  cite biblique, Pardes 40-41 (2006), p. 197-211.

« La figure messianique de Bar-Kokhba. Nouvelles perspectives », in Henoch, Studies in  Judaism and Christianity from Second Temple to Late Antiquity, 28, 2, (2006), p. 103-123.

« Existe-t-il une littérature censurée par les Sages du Talmud ? Essai d’analyse de la formule talmudique ‘Livres extérieurs’ (Sefarim Hitsonim) », in Revue biblique 115 (2008), p. 105-123.

« Le Mont du Temple à Jérusalem, identités religieuses et enjeux politiques », in Controverses. Revue d’idées 7 (2008), p. 221-228.

« Une ancienne dénomination talmudique de Jésus : Ben Pantera. Essai d’analyse philologique et historique », in Theologische Zeitschrisft 64 (2008), p. 258-270. 

« L’identification de Jésus au modèle du Hasid charismatique Galiléen : les thèses de Shmuel Safrai et de Geza Vermes revisitées », in New Testament Studies 55 (2009), p. 218-246.

« Le Jésus de Joseph Klausner : une œuvre pionnière et courageuse parmi les historiens juifs », in Cristianesimo nella storia 30 (2009), p. 151-166.

« Les Sages du Talmud et l’Evangile selon Matthieu. Dans quelle mesure l’Evangile selon Matthieu était-il connu des Tannaïm ? », in Revue de l’histoire des religions 226 (2009), p. 583-611.

« Post coïtum triste : le désir, l’imaginaire et la transgression dans le Midrash. Chapitre d’Anthropologie talmudique », in Etudes théologiques et religieuses, 85 (2010), p. 201-219.

« Représentations et attraits du christianisme dans les sources talmudiques. Propositions d’un nouveau paradigme », dans Jaffé D., (ed.),  in Studies in Rabbinic Judaism and Early Christianity. Text and Context, Leiden/Boston, E. J. Brill, « Ancient Judaism and Early Christianity » 74,  2010, p. 45-66. 

« The Historical Jesus : Contemporary Interpreters and New Perspectives », in Henoch, Studies in Judaism and Christianity from Second Temple to Late Antiquity, 32 (2010), p. 292-295.

« Entre piétisme soufi et piétisme rabbinique. Inspirations, emprunts et facteurs d’influences. Remarques sur les conceptions religieuses d’Abraham ben Moïse Maïmonide et des hasidei mitsrayim », in Tsafon. Revue d’études juives du Nord, 62 (2011), p. 113-125.

« Les conceptions de Maïmonide à l’égard de l’Islam. Nouvelles interprétations », in Theologische Zeitschrift 68 (2012), p. 46-56.

« De la Bible au Talmud. Conservatisme et innovation », in S. Trigano (ed.), La civilisation du judaïsme. De l’exil à la diaspora, Paris, 2012, p. 135-146.

« The Virgin Birth of Jesus in the Talmudic Context : A Philological and Historical Analysis », in Laval théologique et philosophique 68 (2012), p. 577-592. 

« Croyances et conceptions messianiques dans la littérature talmudique : entre rationalisme et utopie », in D. Hamidovic (ed.), Aux origines des messianismes juifs. Actes du colloque international tenu en Sorbonne, à Paris, les 8 et 9 juin 2010, Leiden/Boston, E. J. Brill, « Supplements to Vetus Testamentum » 158, 2013, p. 173-202.

« Arrested by Minuth : The Jewish-Christians as Represented in Talmudic Aggadah », in Revue Biblique 120 (2013), p. 441-458.

« Apocalypse, souffrance et désolation. Quelques conceptions talmudiques sur la fin des temps », in S. Trigano (ed.), L’inquiétante étrangeté dans le judaïsme. Pardès 53 (2013), p. 229-242. 

« Adversus Iudaeos : la loi et les observances dans le Dialogus cum Tryphone Iudaeo », in S. Morlet ; O. Munnich ; B. Pouderon (eds.), Les Dialogues Adversus Iudaeos. Permanences et mutations d’une tradition polémique. Actes du colloque organisé les 7 et 8 décembre 2011 à l’université Paris-Sorbonne, Paris, 2013, p. 49-65.  

« La Wissenschaft des Judentums à la française : l’étude de la littérature talmudique et des origines du christianisme par les savants français du XIXe siècle : le cas d’Israël Lévi », in E. H. Cohen (ed.), Tsarfat. Mutations de l’identité juive à l’époque moderne et contemporaine, Ramat Gan, 2014, p. 59-76. 

« From the Maccabees to the Rabbinic Judaism : Canonicity, Martyrology and the Story of Reinvented Tradition », in M.-F. Baslez ; O. Munnich (eds.), La mémoire des persécutions. Autour des livres des Maccabées, Paris-Louvain-Walpole, 2014, p. 281-299.  

« Talmudic polemics and incantations in the name of Jesus: Saliva as materia medica », in Judaica. Beiträge zum Verstehen des Judentums 71 (2015), p. 334-348.

« Le modèle ‘du Temple d’en haut’ (Ex 25, 9.40) dans la littérature talmudique: approche textuelle et philologique », in M.-L. Chaieb ; J. Roux (eds.), Quand Dieu montre le modèle. Interprétations et déclinaisons d’un motif biblique, Paris, 2016, p. 181-193.

« Non extendas manum tuam super puerum. Dieu peut-il être cruel ? Lecture de la ligature d’Isaac d’après le Midrash », in Chemin de Dialogue. Revue théologique et pastorale sur le dialogue interreligieux 47 (2016), p. 61-82. 

« Le serpent de l’hérésie ou la présence de judéo-chrétiens parmi les Sages du Talmud. Nouvelles considérations », in J.-M. Auwers ; R. Burnet ; D. Luciani (eds.), L’antijudaïsme des Pères. Mythes et/ou réalité ? Actes du colloque de Louvain-la-Neuve (20-22 mai 2015), Paris, 2017, p. 61-75. 

« Jésus dans le monde juif de son temps. Réflexions autour de L’essence du christianisme d’Adolf von Harnack », in Etudes théologiques et religieuses 92 (2017), p. 587-607.

« Index Librorum Prohibitorum : The Tannaim and Jewish Christian Books ; Philological and Historical Perspectives », in Early Christianity 8 (2017), p. 447-457.

“History of a Marginal Disciple: The Figure of Jesus in the Talmud, A New Paradigm”, in Revue des études juives 177 (2018), p. 1-22. 

« La circoncision dans les sources talmudiques. Pratique rituelle et identité collective », in D. Cohen-Lévinas ; J. Ehrenfreund (eds.), Circoncision. Actualités d’une pratique immémoriale, Paris, 2018, p. 21-43.

“The Concepts of Death and Circumcision in the Writings of Ignatius of Antioch and in the Mishnah. Intersecting Perspectives”, in Henoch, Studies in Judaism and Christianity from Second Temple to Late Antiquity 40 (2018), p. 116-130.

Jaffé D., « Introduction : Judaïsme et christianisme durant les premiers siècles : remarques historiographiques et méthodologiques », in D. Jaffé (ed.), Juifs et chrétiens aux premiers siècles. Identités, dialogues et dissidences, Edition du Cerf, Collection « Judaïsme ancien et Christianisme Primitif », Paris, 2019, p. 11-27.  

Jaffé D., « Chrétiens, judéo-chrétiens et Rabbis du Talmud Ier-IIIe siècles. Essai de Synthèse », in D. Jaffé (ed.), Juifs et chrétiens aux premiers siècles. Identités, dialogues et dissidences, Edition du Cerf, Collection « Judaïsme ancien et Christianisme Primitif », Paris, 2019, p. 205-231.

Jaffé D., « Hors de la Synagogue, point de Salut ! Contribution à l’étude des relations entre Rabbis et judéo-chrétiens : l’exemple de la Birkat ha-minim », in D. Jaffé (ed.), Juifs et chrétiens aux premiers siècles. Identités, dialogues et dissidences, Edition du Cerf, Collection « Judaïsme ancien et Christianisme Primitif », Paris, 2019, p. 339-362.  

ביקורת ספרים:

Avigdor Shinan (Ed.), Cet homme là, les juifs racontent Jésus (Otto ha-ish. Yehudim mesaperim al Yeshu), Tel-Aviv, 1999, in S. Trigano (Ed.), Le christianisme au miroir du judaïsme, Pardès 35 (2003).

Israël Yaacov Yuval, Deux peuples en ton sein. Juifs et chrétiens – perceptions récoproques (Shne goyim bevitnekh. Yehudim ve-notsrim – dimuyim hadadyim), Tel-Aviv, 2000, in S. Trigano (Ed.), Le christianisme au miroir du judaïsme, Pardès 35 (2003), p. 189-202.

Adiel Schremer, Brothers Estranged. Heresy Christianity, and Jewish Identity in Late Antiquity, Oxford-New York, Oxford University Press, 2010 in Revue des études juives 170 (2011), p. 535-540.

Étienne NODET, Les Romains, les Juifs et Flavius Josèphe, Paris, Editions du Cerf, 2019 in Etudes théologiques et religieuses, 95 (2020), p. 549-551.

ספרים:

Le judaïsme et l'avènement du christianisme. Orthodoxie et hétérodoxie dans la littérature talmudique, Ier-IIe siecle, Editions du Cerf, Patrimoines Judaïsme, Paris, 2005, 484p.

Le Talmud et les origines juives du christianisme. Jesus, Paul et les judeo-chretiens dans la litterature talmudique, Editions du Cerf, Initiations bibliques, Paris, 2007, 230p.

Il Talmud e le Origini Ebraiche del Cristianesimo. Gesù, Paolo e i Giudeocristiani nella Litterarura Talmudica, Editions Jaca Book, Milan, 2008, 229 p.

El Talmud y los origenes judios del Cristianismo. Jesus, Pablo y los judeo-cristianos en la literatura talmudica, Editions Desclée de Brouwer, Bilbao, 2009, 235p.

Jésus sous la plume des historiens juifs du XXe siècle. Approche historique, analyses méthodologiques, perspectives historiographiques, Editions du Cerf, Collection « Patrimoines judaïsme », Paris, 2009, 412p. 

Jaffé D., (ed.), Studies in Rabbinic Judaism and Early Christianity. Text and Context, Leiden/Boston, E. J. Brill, « Ancient Judaism and Early Christianity » 74,  2010, 248p.

Essai sur l’interprétation et la culture talmudiques. Femmes et familles dans le Talmud, Editions du Cerf, Collection « Patrimoines judaïsme », Paris, 2013, 253p.

Gesù l’ebreo. Gesù di Nazaret negli sritti degli storici ebrei des XX secolo, Editions Jaca Book, Milan, 2013, 432p.

Les identités en formation. Rabbis, hérésies, premiers chrétiens, Edition du Cerf, Collection « Judaïsme ancien et Christianisme Primitif », Paris, 2018, 558p.

Jaffé D. (ed.), Juifs et chrétiens aux premiers siècles. Identités, dialogues et dissidences, Editions du Cerf, Collection « Judaïsme ancien et christianisme primitif », Paris, 2019, 771p.

 

השתתפות בכנסים: (נבחרים)
 'Mentions of Jesus in the Talmud. Between Historicity and Metaphor'

כנס בין לאומי

Dialogues Between Jews and Christians : The Greek, Syriac and Rabbinical Sources, Importance and Interpretation

המכון המדעי הצרפתי בירושלים,  CNRS Centre Français de Jérusalem 

יוני, 2015
'ישו בתלמוד – עיונים חדשים' כנס של ביה"ס ללימודי יסוד ביהדות, "לומדים יהדות במאה העשרים ואחת – כיוונים ומגמות",אוניברסיטת בר-אילן
 
אפריל, 2015
'ברכת המינים : מיתוס או מציאות היסטורית ?'

כנס בין לאומי

Yavne Revisited : The Historical Rabbis and the Rabbis of History 

אוניברסיטת בר-אילן

ינואר, 2015
'הברית מילה והזהות היהודית בספרות חז"ל'

כנס בין לאומי

La circoncision. Actualité d’une pratique immémoriale                  

אוניברסיטת לוזן – שוויץ   UNIL              

דצמבר, 2014
'ישוע בן פנטרא - ברור היסטורי וטקסטואלי' הקונגרס העולמי השישה עשר למדעי היהדות, ירושלים יולי, 2013
'אפוקליפטיקה במקורות התלמוד הבבלי' כנס חוקרים העולם היהודי  ואחרית בימים – משיחיות ואסכטולוגיה ב-Alliance Israelite Universelle – Paris – פריס
מאורגן ע"י פרופ'  שמואל טריגנו
נובמבר, 2012
'המקדש בשמיים בספרות חז"ל' כנס בין לאומי הרעיון של המקדש בשמיים לפי שמות כה, מ, אוניברסיטת אנג'ר  (UCO – Angers צרפת )
מאורגן ע"י פרופ' מדלאן סקופלו
יוני, 2012
'האם קיימת מרטירולוגיה בספרות חז"ל?'

כנס בין לאומי ספרי מכבים ורעיון המרטירולוגי בעולם   היהודי  העתיק באוניברסיטת סורבון בפריס
(Sorbonne- Paris IV)

מאורגן ע"י פרופ' מרי פראנסאז בסלז

מאי, 2012
'הרב ישראל לוי כמייסד של חוכמת ישראל בצרפת'

כנס בין לאומי יהדות פרובנס לדורותיה, אוניברסיטת אקס אן פרובנס

III Maison mediterranenne des sciences de  l’homme)

מאורגן ע"י פרופ' יוסף ריבלין וד"ר ידידיה רוברץ

פברואר, 2012
'יוסטינוס מרטיר וההלכה היהודית'

כנס בין לאומי הדיאלוג Adversus Iudaeos  בעת העתיקה ובימי הבניים, אוניברסיטת סורבון(Sorbonne- Paris IV)  בפריס

מאורגן ע"י פרופ' מוניק, פרופ' פודרון וד"ר מורלה

דצמבר, 2011
'יהודים ונוצרים : מורשת משותפת ?'

הרצאת אורח ב

Association académique d’études judéo-chrétienne de Lausanne

ספטמבר, 2011
'ההיסטורוגרפיה היהודית כלפי ישו במאה ה-XX'

הרצאת אורח ב

Maison de la Recherche – Paris IV Sorbonne  

ינואר, 2011
'כיצד מקורות חזל מזכירים את הנצרות? עיונים חדשים' כנס חוקרים באוניברסיטת בר- אילן, יובל לדניאל עיונים בחיי החברה ותרבות של יהודי ארץ ישראל ובבל בימי הבית השני,  המשנה והתלמוד מטעם המחלקה לתולדות עם ישראל      ינואר, 2011
'תפיסות היסטוריוגרפיות מודרניות במקור המקרא'

כנס חוקרים המקרא ועולמו ב- Alliance Israelite Universelle – Paris – פריס 

מאורגן ע"י פרופ'  שמואל טריגנו

נובמבר, 2010
'התפיסות המשיחיות בתקופת משנה ותלמוד' כנס בין לאומי הרעיון המשיחי ביהדות עתיקה, אוניברסיטת סורבון(Sorbonne)  בפריס יוני, 2010
"The Tannaim and the Judeo-Christains: Acceptance or ‘Parting of the Ways"

כנס בין לאומי 

Language, Literature and Culture  International Conference on Hebrew

ישיבה אוניברסיטה, ארה"ב

מאורגן ע"י: NAPH (The National Association of Professors of Hebrew) 

יולי, 2010
'התפיסות המשיחיות בתקופת משנה ותלמוד'

כנס בין לאומי הרעיון המשיחי ביהדות עתיקה באוניברסיטת סורבון(Sorbonne)  בפריס

מאורגן ע"י ד"ר המידובייץ

יוני, 2010
'התלמוד הבבלי כספרות של הגלות ופרשנותה המקורית' כנס חוקרים רעיון הגלות בציביליזציה היהודית ב-Alliance Israelite Universelle
 Paris
פריס
פברואר, 2010
'היהודים-נוצרים בספרות התנאית' כנס חוקרים מטעם המחלקה לתולדות עם ישראל באוניברסיטת בר- אילן  דצמבר, 2008
'היהודים-נוצרים וחכמי המשנה'

כנס בינלאומי המקורות השונים של הנצרות בפריס - Alliance Israelite Universelle    

מאורגן ע'י דן יפה ושמראאל טריגנו 

מרס, 2007
'יהדותו של ישו בהסטוריוגרפיה הנוצרית של המאה ה- 20'

כנס חוקרים מקורות היסטוריים בשירות מעוותי היהדות  ב- Alliance Israelite Universelle  Paris  פריס מאורגן ע"י פרופ' שמואל טריגנו

פברואר, 2004
שיקום החברה היהודית אחרי חורבן בית שני – נורמטיביות וסטיה

כנס בינלאומי ההיסטוריה כאתגר זיכרון  - Maison méditerranéenne des Sciences de l'homme

Université d’Aix-en-Provence II – Institut d’Etudes et de culture juives

דצמבר, 2003
היחסים בין חז"ל לעמי-הארץ במאות ה- 2 וה- 3 לספירה

כנס טקסטים ומסורות בנצרות העתיקה, המרכז  הלאומי למחקר מדעי, פריס

(Centre National de la Recherche Scientifique  - CNRS- Paris)

2001
'רבי אליעזר בן הורקנוס ויעקב המין בתוספתא חולין ב, כ"ד (ומקבילות)'

כנס טקסטים ומסורות בנצרות העתיקה, המרכז  הלאומי למחקר מדעי, פריס

     (Centre National de la Recherche Scientifique -       CNRS- Paris)  

2000

 

 

קורסים

 

04-014-35  חינוך נערות וחברה בתקופת המשנה והתלמוד שנתי 2 שעות שנתיות מתוקשב
 04-014-36 חינוך נערות וחברה בתקופת המשנה והתלמוד שנתי 2 שעות שנתיות מתוקשב
04-036-01 סדנה: קיצוניות דתית וקידוש ה' בתקופת המשנה והתלמוד שנתי 2 שעות שנתיות  
04-038-01 העולם של החכמים בתקופת המשנה שנתי 2 שעות שנתיות  
04-069-01  סטיה, נדוי ואחרות בתקופת המשנה והתלמוד שנתי 2 שעות שנתיות  
 04-527-35 היהדות בראי הנצרות (ישו, פאולוס והיהודים) שנתי 2 שעות שנתיות מתוקשב
04-527-36  היהדות בראי הנצרות (ישו, פאולוס והיהודים) שנתי  2 שעות שנתיות מתוקשב
04-529-01 תפיסת הנצרות כלפי היהדות שנתי 2 שעות שנתיות ילמד בזום

 

תחומי מחקר

תחומי התמחות מדעיים:

היהדות בתקופת בית-שני, משנה ותלמוד, ימי-הביניים; ספרות תלמודית ומדרשית; הספרות הנוצרית העתיקה; הפזורה היהודית בתקופת המשנה והתלמוד; יחסי יהודים ונוצרים בתקופת המשנה והתלמוד, בימי-הביניים ובעת החדשה;  סוציולוגיה של הדתות