תואר ראשון- סטודנטים שהתקבלו ולומדים החל משנת הלימודים תשע"ז ואילך

תואר ראשון – סטודנטים שהתקבלו ולומדים החל משנת תשע"ז ואילך

 לימודי יסוד ביהדות

בהתאם למגמות היסוד של אוניברסיטת בר –אילן כפי שהוגדרו עם כינונה, מחייבת האוניברסיטה את כל תלמידיה לרכוש בד בבד עם ההתמחות במקצועות השונים, גם התמצאות בתנ"ך, בתלמוד, במחשבת ישראל (פילוסופיה יהודית), ובתולדות ישראל.

הדרישות בלימודי יסוד ביהדות במסגרת התואר הראשון הן:

סטודנטים חייבים סך הכל ב-10 ש"ש [= שעות שנתיות] בלימודי יסוד ביהדות במשך כל התואר.

קורסי יסוד ביהדות מחולקים ל-4 תחומים: תנ"ך- קוד 01, תלמוד- קוד 02, מחשבת ישראל- קוד 03, תולדות ישראל- קוד 04. (קוד משמע שתי ספרות ראשונות של הקורס). 
לא יוכרו קורסים שלא נלמדו במסגרת לימודי יסוד ביהדות, אלא אם כן הקורסים הוגדרו מראש כקורסי יסוד ביהדות (למען הסר ספק, יש לפנות למזכירות בית הספר ללימודי יסוד ביהדות למידע לגבי קורסים אלו).

יש לקחת 10 ש"ש לפי הפירוט הבא:
2 ש"ש  בתנ"ך, 2 ש"ש  בתלמוד, 2 ש"ש במחשבת ישראל או תולדות ישראל ועוד 4 ש"ש לבחירה מארבעת הנושאים הנ"ל : תנ"ך, תלמוד, מחשבת ישראל או תולדות ישראל.

חובות לימודי יסוד ביהדות לסטודנטים לתואר ראשון במשפטים 

החל משנת הלימודים תשפ"א (2021) ואילך:

סטודנטים לתואר ראשון הלומדים בפקולטה למשפטים חייבים ב-2 ש"ש (=שעות שנתיות/נק"ז) בלימודי יסוד ביהדות, הבחירה היא אך ורק מתנ"ך (קוד 01) ו/או תולדות ישראל (קוד 04).

שנת הלימודים תשע"ז (2017) עד שנת הלימודים תש"פ (2020):

סטודנטים לתואר ראשון הלומדים בפקולטה למשפטים חייבים ב- 4 ש"ש בלימודי יסוד ביהדות (מתוכן 2 ש"ש בתנ"ך ו2 ש"ש במחשבת ישראל או תולדות ישראל). 
החל משנה ג' ניתן לבחור קורס בלימוד משפט עברי בפקולטה למשפטים או בלימודי יסוד ביהדות בתחום תלמוד למעט קורס בדיני אישות/ משפחה.
בכל שנה ניתן לקחת רק 2 ש"ש ובסה"כ עד 6 ש"ש בשנה ג'. 
הפקולטה למשפטים אינה מאשרת לסטודנטים שנה א' ושנה ב' ללמוד קורס בתחום התלמוד. כמו כןהפקולטה למשפטים אינה מאשרת לסטודנטים שלה ללמוד קורס מתוקשב בתחום תלמוד. 

 

סטודנטים וסטודנטיות-שאינם מתמחים במקצועות היהדות:

 

תנ"ך

קוד 01

תלמוד

קוד 02

ישראל מחשבת  (פילוסופיה יהודית) 
קוד 03

או
 

תולדות ישראל

קוד 04

לבחירה מתוך 4 תחומים נוספים:

[תנ"ך, תלמוד, מחשבת ישראל ותולדות ישראל]

  ש"ש [=שעות שנתיות] ש"ש
 [=שעות שנתיות]

ש"ש
 [=שעות שנתיות]

ש"ש
 [=שעות שנתיות]

 

2 

 

 2 

 

2 

 

4 

 

סטודנטים למשפטים שנת הלימודים תשע"ז (2017) עד שנת הלימודים תש"פ (2020) 2   2  
סטודנטים למשפטים החל משנת הלימודים תשפ"א (2021) ואילך 2   [תנ"ך (קוד 01) ו/או תולדות ישראל (קוד 04) בלבד]
                                     

סטודנטים וסטודנטיות המתמחים ביהדות במקצועות הבאים:

סטודנטים המתמחים ביהדות אשר היקף חובותיהם בלימודי יסוד ביהדות נמוך מההיקף הנדרש (לפי הפירוט בטבלה שלהלן) חייבים להשלים קורסים במסגרת מחלקות ההתמחות, כדי להגיע למכסת השעות המינימלית של 64 ש"ש (= שעות שנתיות)

 

  תנ"ך
קוד 01
תלמוד
קוד 02

מחשבת ישראל (פילוסופיה יהודית)
קוד 03

או

תולדות  ישראל
קוד 04

לבחירה מתוך 4 תחומים נוספים

[תנ"ך, תלמוד,מחשבת ישראל ותולדות ישראל]

  ש"ש [=שעות שנתיות] ש"ש [=שעות שנתיות] ש"ש [=שעות שנתיות] ש"ש [=שעות שנתיות]
בתנ"ך

-

  

 

 

 

בתלמוד/תושבע"פ

2 

 

_

2 

 

2 

 

בלשון עברית

*2 

[* מהם קורס אחד ב'מבוא לספרות המקראית'] 

**2 

** מהם קורס אחד ב'מבוא לתורה שבעל-פה ולספרותה']

2 

 

4

                                     

סטודנטים בעלי תואר ב.א מאוניברסיטה אחרת, אשר נרשמו לאוניברסיטת בר-אילן לקבלת אישור

לסיום תואר ב.א. נוסף במקצוע:

 

 

 

תנ"ך

קוד 01

תלמוד

קוד 02

מחשבת  ישראל
(פילוסופיה יהודית)

קוד 03

 או תולדות ישראל

קוד 04

לבחירה מתוך 4 תחומים נוספים

[תנ"ך, תלמוד, מחשבת ישראל ותולדות ישראל]

 

ש"ש [=שעות שנתיות]

ש"ש [=שעות שנתיות]

ש"ש [=שעות שנתיות]

ש"ש [=שעות שנתיות]

לקבלת תואר במקצוע ראשי בלבד
(חוג אחרי תואר): יחויב  ב-5 ש"ש 

[ 2 ש"ש בתנ"ך + 2 ש"ש בתלמוד 1 ש"ש בפילוסופיה יהודית או בתולדות ישראל + 1 ש"ש לבחירה מארבעת  התחומים]

2 

 

 

2 

 

 

1 

 

לקבלת תואר במקצוע מסלול מורחב
(חוג אחרי תואר): יחויב ב-7 ש"ש 

[2 ש"ש בתנ"ך + 2 ש"ש בתלמוד + 2 ש"ש במחשבת ישראל או בתולדות ישראל ועוד 1 ש"ש  לבחירה מ-4 התחומים בלימודי יסוד ביהדות]

2  2  2 1 
                                     

לימודי תעודה

סטודנטים שאינם בוגרי בר-אילן הבאים ללמוד לימודי תעודה בלבד
(תעודת הוראה, וכו')

 

4 ש"ש  מ- 2 תחומים שונים

2 ש"ש  מתוך 4 ש"ש חייבות להיות בתנ"ך או בתלמוד.

ה-2 ש"ש הנוספות יכולות להיות מתוך 4 תחומים בלימודי יסוד ביהדות.

תעודת חשבונאות
סטודנטים שאינם בוגרי/מוסמך מבר-אילן

חייבים ב-2 ש"ש בלימודי יסוד ביהדות.

 

תעודת חשבונאות
סטודנטים בוגרי בר-אילן

אינם חייבים בלימודי יסוד ביהדות.

סטודנטים בוגרי בר-אילן בלבד בתואר ראשון הלומדים תעודת הוראה - פטורים מלימודי יסוד ביהדות.

                                   

הערות לגבי הדרישות בלימודי יסוד ביהדות:

סטודנטים המתמחים ביהדות אשר היקף חובותיהם בלימודי יסוד ביהדות נמוך מההיקף הנדרש (כמפורט בטבלה שלעיל) חייבים להשלים קורסים במסגרת מחלקות ההתמחות, כדי להגיע למכסת השעות המינימלית של 64 ש"ש (= שעות שנתיות).

קורסי יסוד ביהדות מחולקים ל-4 תחומים: תנ"ך- קוד 01, תלמוד- קוד 02, מחשבת ישראל- קוד 03, תולדות ישראל- קוד 04. (קוד משמע שתי ספרות ראשונות של הקורס). 

לתשומת ליבכם רק קורסים בעלי קוד זה ייחשבו לקורסים של חובות היהדות בלימודי יסוד!

1. סטודנטים בתכנית מלאה חייבים לקחת לפחות 4-2 ש"ש בלימודי יסוד ביהדות במשך שנה"ל האקדמית (וזאת עד לסיום מכסת השעות). אין הסטודנטים רשאים להירשם ליותר מ- 4 ש"ש בשנת לימודים אחת. לתשומת ליבכם, החל משנת הלימודים תשפ"ב ניתן לקחת עד 2 ש"ש (שעות שנתיות) במהלך השנה הראשונה לתואר.

2. הקורסים בתנ"ך ובתלמוד מחולקים לנושאים המזוהים ע"י מספר אחיד. הסטודנטים אינם רשאים להירשם במרוצת שנות לימודיהם באוניברסיטה ליותר מקורס אחד מכל נושא. האוניברסיטה לא תכיר, אף בדיעבד, בכפילות קורסים הבאים מנושא אחד אף אם נושאי הקבוצות אינם זהים (הציון האחרון הוא הקובע ורק הוא יכנס לממוצע ציוניו של הסטודנט). למשל סטודנט שלמד קורס 01-004 ולא משנה מהי הקבוצה (שתי הספרות הנוספות), לא יוכל ללמוד/להירשם שוב לקורס 01-004 ולא משנה מהי הקבוצה (שתי הספרות הנוספות).

3. ביה"ס ללימודי יסוד ביהדות מקיים קורסים מתוקשבים באמצעות האינטרנט, הסטודנטים יכולים ללמוד סה"כ 4 ש"ש החל משנה ב' ומעלה ולא יותר מ-2 ש"ש בשנה"ל אחת. 

4. קורס מתוקשב הנלמד בקיץ ייגרע ממכסת הקורסים המתוקשבים שניתן ללמוד במהלך התואר (כלומר, 4 ש"ש בסה"כ).

5. סטודנטים לא יהודים פטורים מלימודי יסוד ביהדות אך חייבים במקום זאת בלימודים כלליים בהיקף של 10 ש"ש. יש לפנות בטופס פנייה למדור סטטוס ולהציג את האישורים הרלבנטיים, והועדה תנחה  בהתאם את מדור תל"מ להמיר את אשכולות היהדות באשכולות כלליים.

6. סטודנטים אשר למדו בישיבות ההסדר, בישיבות גבוהות, במדרשות או במכללות רשאים להגיש בקשות לפטור חלקי או מלא מלימודי יסוד ביהדות. (את הבקשה יש להפנות למדור סטטוס).

הנחיות הגשת פטור:

הגשת בקשות לפטור והכרה בלימודים קודמים דרך האינ-בר בלבד

יש לגשת בתפריט הימני באינ-בר ל>פניות מנהליות>הגשת בקשה> בקשה לפטור/הכרה בלימודים קודמים, לבחור את הבקשה הרלוונטית בהתאם לתואר הנלמד (מלימודי יסוד ביהדות מדור סטטוס).

יש לצרף את האישורים הרלבנטיים ומקוריים בלבד (גיליון ציונים, אישור בה"ד 1 בשנים 2010-2008 בלבד, אישור מדרשה (מחוץ לבר-אילן) או אישור ישיבה מקורי). יש להדגיש כי אך ורק לימודי ישיבה בפועל יוכרו לצורך קבלת פטור מלימודי יסוד ביהדות. במקרה של לימודים בישיבת הסדר- יש לצרף אישור הכולל את זמני היציאה לשירות פעיל והחזרה לישיבה.

סטטוס הבקשה:
ניתן לראות ולהתעדכן בסטטוס הבקשה: פניות מנהליות>רשימת בקשות,  בשדה 'מצב'.

תשובה רשמית תשלח בדואר ע"י מדור סטטוס.

באחריות הסטודנטים לוודא שהם אכן קיבלו מענה (מכתב במייל) על הבקשה לפטור שהוגשה.

***בקשות לפטור יש להגיש במהלך שנת הלימודים הראשונה לתואר בלבד.

שימו לב: לנרשמים לקורסים בתלמוד הקורסים בתלמוד מותאמים לרמת הידיעות ביהדות של המשתתפים בהם. לצורך כך מוינו הקורסים השונים והסטודנטים חייבים להירשם לקורס המתאים להם לפי המיון שנקבע. סטודנטים אשר יירשמו לקורס שאינו מתאים לסווג שלהם יוצאו מן הקורס במרוצת שנת הלימודים והאחריות תחול עליהם. יש להירשם בהתאם להערות המופיעות ליד כל קבוצת קורס.

לידיעתך,

  1. במסגרת הקורסים שבלימודי יסוד ביהדות נדרשים הסטודנטים על-ידי המרצים לרכוש חוברות לימוד לצורך הקורס ולעמוד במטלות ביבליוגרפיות נבחרות.
  2. הסטודנטים מתבקשים לכבד את התרבות היהודית, מסגרת הקורס ורוח האוניברסיטה ולהופיע בכל הקורסים בלבוש הולם.