תואר ראשון

הנחיות לימודי יסוד לסטודנטים בתואר ראשון

[סטודנטים שהתקבלו ולומדים החל משנת תשע"ז ואילך]

*** באחריות הסטודנטים לברר במהלך השנה לפני סיום התואר באשר להשלמת חובות לימודי יסוד ביהדות

 לימודי יסוד ביהדות

בהתאם למגמות היסוד של אוניברסיטת בר –אילן כפי שהוגדרו עם כינונה, מחייבת האוניברסיטה את כל תלמידיה לרכוש בד בבד עם ההתמחות במקצועות השונים, גם התמצאות בתנ"ך, בתלמוד, במחשבת ישראל (פילוסופיה יהודית), ובתולדות ישראל.

הדרישות בלימודי יסוד ביהדות במסגרת התואר הראשון הן:

סטודנטים חייבים סך הכל ב-10 ש"ש [= שעות שנתיות] בלימודי יסוד ביהדות במשך כל התואר.

קורסי יסוד ביהדות מחולקים ל-4 תחומים: תנ"ך- קוד 01, תלמוד- קוד 02, מחשבת ישראל- קוד 03, תולדות ישראל- קוד 04. (קוד משמע שתי הספרות הראשונות משמאל במס' הקורס).  
לא יוכרו קורסים שלא נלמדו במסגרת לימודי יסוד ביהדות, אלא אם כן הקורסים הוגדרו מראש כקורסי יסוד ביהדות (למען הסר ספק, יש לפנות למזכירות בית הספר ללימודי יסוד ביהדות למידע לגבי קורסים אלו).

יש לקחת 10 ש"ש לפי הפירוט הבא:
2 ש"ש  בתנ"ך (קוד 01), 2 ש"ש  בתלמוד (קוד 02), 2 ש"ש במחשבת ישראל (קוד 03) או תולדות ישראל (קוד 04) ועוד 4 ש"ש לבחירה מארבעת התחומים הנ"ל : תנ"ך, תלמוד, מחשבת ישראל או תולדות ישראל.

מגבלות אשכול לימודי יסוד בתואר הראשון הן כדלקמן:

שנה א' עד 2 ש"ש (שעות שנתיות)

שנה ב' עד 6 ש"ש במצטבר (שנה א'+ שנה ב')

שנה ג' עוד 4 ש"ש

סה"כ עד תום התואר 10 ש"ש

חובות לימודי יסוד ביהדות לסטודנטים לתואר ראשון במשפטים 

החל משנת הלימודים תשפ"א (2021) ואילך:

סטודנטים לתואר ראשון הלומדים בפקולטה למשפטים חייבים ב-2 ש"ש (=שעות שנתיות/נק"ז) בלימודי יסוד ביהדות, הבחירה היא אך ורק מתנ"ך (קוד 01) ו/או תולדות ישראל (קוד 04).

שנת הלימודים תשע"ז (2017) עד שנת הלימודים תש"פ (2020):

סטודנטים לתואר ראשון הלומדים בפקולטה למשפטים חייבים ב- 4 ש"ש בלימודי יסוד ביהדות (מתוכן 2 ש"ש בתנ"ך ו2 ש"ש במחשבת ישראל או תולדות ישראל). 
החל משנה ג' ניתן לבחור קורס בלימוד משפט עברי בפקולטה למשפטים או בלימודי יסוד ביהדות בתחום תלמוד למעט קורס בדיני אישות/ משפחה.
בכל שנה ניתן לקחת רק 2 ש"ש ובסה"כ עד 6 ש"ש בשנה ג'. 
הפקולטה למשפטים אינה מאשרת לסטודנטים שנה א' ושנה ב' ללמוד קורס בתחום התלמוד. כמו כןהפקולטה למשפטים אינה מאשרת לסטודנטים שלה ללמוד קורס מתוקשב בתחום תלמוד. 

חובות לימודי יסוד  לסטודנטים בפקולטה לרפואה - מסלול שש שנתי

סטודנטים הלומדים במסלול לימודי רפואה (שש שנתי) חייבים בלימודי יסוד בהיקף 10 ש"ש .

 

סטודנטים וסטודנטיות-שאינם מתמחים במקצועות היהדות:

 

תנ"ך

קוד 01

תלמוד

קוד 02

ישראל מחשבת  (פילוסופיה יהודית) 
קוד 03

או
 

תולדות ישראל

קוד 04

לבחירה מתוך 4 תחומים נוספים:

[תנ"ך, תלמוד, מחשבת ישראל ותולדות ישראל]

  ש"ש [=שעות שנתיות] ש"ש
 [=שעות שנתיות]

ש"ש
 [=שעות שנתיות]

ש"ש
 [=שעות שנתיות]

 

2 

 

 2 

 

2 

 

4 

 

סטודנטים למשפטים שנת הלימודים תשע"ז (2017) עד שנת הלימודים תש"פ (2020) 2   2  
סטודנטים למשפטים החל משנת הלימודים תשפ"א (2021) ואילך 2   [תנ"ך (קוד 01) ו/או תולדות ישראל (קוד 04) בלבד]
                                     

סטודנטים וסטודנטיות המתמחים ביהדות במקצועות הבאים:

סטודנטים המתמחים ביהדות אשר היקף חובותיהם בלימודי יסוד ביהדות נמוך מההיקף הנדרש (לפי הפירוט בטבלה שלהלן) חייבים להשלים קורסים במסגרת מחלקות ההתמחות, כדי להגיע למכסת השעות המינימלית של 64 ש"ש (= שעות שנתיות)

 

  תנ"ך
קוד 01
תלמוד
קוד 02

מחשבת ישראל (פילוסופיה יהודית)
קוד 03

או

תולדות  ישראל
קוד 04

לבחירה מתוך 4 תחומים נוספים

[תנ"ך, תלמוד,מחשבת ישראל ותולדות ישראל]

  ש"ש [=שעות שנתיות] ש"ש [=שעות שנתיות] ש"ש [=שעות שנתיות] ש"ש [=שעות שנתיות]
בתנ"ך ***

-

  

 

 

4 *** 

 

בתלמוד/תושבע"פ

2 

 

_

2 

 

2 

 

בלשון עברית

*2 

[* מהם קורס אחד ב'מבוא לספרות המקראית'] 

**2 

** מהם קורס אחד ב'מבוא לתורה שבעל-פה ולספרותה']

2 

 

4

         
***     סטודנטים בתואר הראשון הלומדים במחלקה לתנ"ך יכולים לקחת את קורס "קווי יסוד לתולדות ישראל בתקופת המקרא" (11-004) כחלק מלימודי יסוד ביהדות בתחום תולדות ישראל (2 ש"ש קווי יסוד+6 ש"ש לימודי יסוד), ובלבד שקורס זה אינו נלמד כחלק מחובות המחלקה לתנ"ך.
 
             

סטודנטים בעלי תואר ב.א מאוניברסיטה אחרת, אשר נרשמו לאוניברסיטת בר-אילן לקבלת   אישור לסיום תואר ב.א. נוסף במקצוע:

 

 

 

תנ"ך

קוד 01

תלמוד

קוד 02

מחשבת  ישראל
(פילוסופיה יהודית)

קוד 03

 או תולדות ישראל

קוד 04

לבחירה מתוך 4 תחומים נוספים

[תנ"ך, תלמוד, מחשבת ישראל ותולדות ישראל]

 

ש"ש [=שעות שנתיות]

ש"ש [=שעות שנתיות]

ש"ש [=שעות שנתיות]

ש"ש [=שעות שנתיות]

לקבלת חוג לאחר תואר בתכנית דו-חוגית בלבד: יחויב  ב-5 ש"ש 

[ 2 ש"ש בתנ"ך + 2 ש"ש בתלמוד 1 ש"ש בפילוסופיה יהודית או בתולדות ישראל + 1 ש"ש לבחירה מארבעת  התחומים]

2 

 

 

2 

 

 

1 

 

לקבלת תואר ראשון נוסף בתכנית חד חוגית: יחויב ב-7 ש"ש 

[2 ש"ש בתנ"ך + 2 ש"ש בתלמוד + 2 ש"ש במחשבת ישראל או בתולדות ישראל ועוד 1 ש"ש  לבחירה מ-4 התחומים בלימודי יסוד ביהדות]

2  2  2 1 
                                     

לימודי תעודה

סטודנטים שאינם בוגרי בר-אילן הבאים ללמוד לימודי תעודה בלבד
(תעודת הוראה, וכו')

 

4 ש"ש  מ- 2 תחומים שונים

2 ש"ש  מתוך 4 ש"ש חייבות להיות בתנ"ך או בתלמוד.

ה-2 ש"ש הנוספות יכולות להיות מתוך 4 תחומים בלימודי יסוד ביהדות.

תעודת חשבונאות
סטודנטים שאינם בוגרי/מוסמך מבר-אילן

חייבים ב-2 ש"ש בלימודי יסוד ביהדות.

 

תעודת חשבונאות
סטודנטים בוגרי בר-אילן

אינם חייבים בלימודי יסוד ביהדות.

סטודנטים בוגרי בר-אילן בלבד בתואר ראשון הלומדים תעודת הוראה - פטורים מלימודי יסוד ביהדות.

                                   

הערות לגבי הדרישות בלימודי יסוד ביהדות:

סטודנטים המתמחים ביהדות אשר היקף חובותיהם בלימודי יסוד ביהדות נמוך מההיקף הנדרש (כמפורט בטבלה שלעיל) חייבים להשלים קורסים במסגרת מחלקות ההתמחות, כדי להגיע למכסת השעות המינימלית של 64 ש"ש (= שעות שנתיות).

קורסי יסוד ביהדות מחולקים ל-4 תחומים: תנ"ך- קוד 01, תלמוד- קוד 02, מחשבת ישראל- קוד 03, תולדות ישראל- קוד 04. (קוד משמע שתי ספרות ראשונות של הקורס). 

לתשומת ליבכם רק קורסים בעלי קוד זה ייחשבו לקורסים של חובות היהדות בלימודי יסוד!

1. מגבלות אשכול לימודי יסוד בתואר הראשון הן כדלקמן:

שנה א' עד 2 ש"ש (שעות שנתיות)

שנה ב' עד 6 ש"ש במצטבר (שנה א'+ שנה ב')

שנה ג' עוד 4 ש"ש

סה"כ עד תום התואר 10 ש"ש

2. הקורסים בתנ"ך ובתלמוד מחולקים לנושאים המזוהים ע"י מספר אחיד. הסטודנטים אינם רשאים להירשם במרוצת שנות לימודיהם באוניברסיטה ליותר מקורס אחד מכל נושא. האוניברסיטה לא תכיר, אף בדיעבד, בכפילות קורסים הבאים מנושא אחד אף אם נושאי הקבוצות אינם זהים (הציון האחרון הוא הקובע ורק הוא יכנס לממוצע ציוניו של הסטודנט). למשל סטודנט שלמד קורס 01-004 ולא משנה מהי הקבוצה (שתי הספרות הנוספות), לא יוכל ללמוד/להירשם שוב לקורס 01-004 ולא משנה מהי הקבוצה (שתי הספרות הנוספות).

3. ביה"ס ללימודי יסוד ביהדות מקיים קורסים מתוקשבים באמצעות האינטרנט, הסטודנטים יכולים ללמוד סה"כ 4 ש"ש החל משנה ב' ומעלה ולא יותר מ-2 ש"ש בשנה"ל אחת. 

4. קורס מתוקשב הנלמד בקיץ ייגרע ממכסת הקורסים המתוקשבים שניתן ללמוד במהלך התואר (כלומר, 4 ש"ש בסה"כ).

5.סטודנטים לא יהודים פטורים מלימודי יסוד ביהדות אך חייבים במקום זאת בלימודים כלליים בהיקף של 10 ש"ש. יש לפנות בטופס פנייה למדור סטטוס ולהציג את האישורים הרלבנטיים, והועדה תנחה  בהתאם את מדור תל"מ להמיר את אשכולות היהדות באשכולות כלליים.

6. סטודנטים אשר למדו בישיבות ההסדר, בישיבות גבוהות, במדרשות או במכללות רשאים להגיש בקשות לפטור חלקי או מלא מלימודי יסוד ביהדות. (את הבקשה יש להפנות למדור סטטוס).

7. סטודנט בוגר בר אילן שהשלים חובות לימודי יסוד ביהדות במסגרת התואר הראשון, בבואו ללמוד תואר ראשון נוסף פטור מלימודי יסוד ביהדות. הפטור הינו אוטומטי ואין צורך בהגשת בקשה לפטור.

 

שימו לב: לנרשמים לקורסים בתלמוד הקורסים בתלמוד מותאמים לרמת הידיעות ביהדות של המשתתפים בהם. לצורך כך מוינו הקורסים השונים והסטודנטים חייבים להירשם לקורס המתאים להם לפי המיון שנקבע. סטודנטים אשר יירשמו לקורס שאינו מתאים לסיווג שלהם יוצאו מן הקורס במרוצת שנת הלימודים והאחריות תחול עליהם. יש להירשם בהתאם להערות המופיעות ליד כל קבוצת קורס.

לידיעתך,

  1. במסגרת הקורסים שבלימודי יסוד ביהדות נדרשים הסטודנטים על-ידי המרצים לרכוש חוברות לימוד לצורך הקורס ולעמוד במטלות ביבליוגרפיות נבחרות.
  2. הסטודנטים מתבקשים לכבד את התרבות היהודית, מסגרת הקורס ורוח האוניברסיטה ולהופיע בכל הקורסים בלבוש הולם.
 

לנוהל הגשת בקשה לפטור מלימודי יסוד ביהדות 

 

 

הנחיות בית הספר ללימודי יסוד ביהדות לסטודנטים לתואר ראשון 

[סטודנטים ותיקים ואלו שהתקבלו עד שנת תשע"ו]

כל הסטודנטים אשר המקצוע הראשי או המשני שלהם הוא לא מאחד ממקצועות היהדות: תלמוד, תנ"ך, מחשבת ישראל (פילוסופיה יהודית) ותולדות ישראל, חייבים סך הכל  7 קורסים בלימודי יסוד ביהדות במשך כל התואר. כל קורס בן 2 שעות שנתיות או 4 שעות סמסטריאליות, סה"כ 14 ש"ש.

* את 7 הקורסים יש לקחת לפי הפירוט הבא קורס אחד בתנ"ך, קורס אחד בתלמוד, קורס אחד במחשבת ישראל (פילוסופיה יהודית) או תולדות ישראל, ועוד 4 קורסים נוספים לבחירה מתוך ארבעת הנושאים הנ"ל: תנ"ך, תלמוד, מחשבת ישראל (פילוסופיה יהודית) או תולדות ישראל

קורסי יסוד ביהדות מחולקים ל-4 תחומים: תנ"ך- קוד 01, תלמוד- קוד 02, מחשבת ישראל- קוד 03, תולדות ישראל- קוד 04. (קוד משמע שתי ספרות ראשונות של הקורס). לתשומת ליבכם רק קורסים בעלי קוד זה ייחשבו לקורסים של חובות היהדות בלימודי יסוד!

לא יוכרו קורסים שלא נלמדו במסגרת לימודי יסוד ביהדות, אלא אם כן הקורסים הוגדרו מראש כקורסי יסוד ביהדות (למען הסר ספק, יש לפנות למזכירות בית הספר ללימודי יסוד ביהדות למידע לגבי קורסים אלו).

  • סטודנטים הלומדים משפטים חייבים ב- 3 קורסים ביהדות: קורס אחד בתנ"ך וקורס אחד במחשבת ישראל (פילוסופיה יהודית) או בתולדות ישראל. ועוד קורס נוסף לבחירה (לא תלמוד).
  • סטודנטים אשר לומדים בחוג המשולב למדעי היהדות מורחב פטורים מלימודי יסוד ביהדות.

סטודנטים שהתקבלו ולומדים החל משנה"ל תשע"ו - אינם חייבים בבחינה במושגי יסוד ביהדות וכפופים לתקנון החלוקה החדשה של הקורסים-נא לשים לב כי היקף השעות זהה לתקנון הקודם.

סטודנטים ותיקים -  חייבים בבחינה במושגי יסוד ביהדות וכפופים לתקנון החלוקה החדשה של הקורסים.

חלוקת הקורסים לתלמידי תואר ראשון:

 

 

תנ"ך

קוד 01

תלמוד

קוד 02

מחשבת ישראל (פילוסופיה יהודית) 
קוד 03
או
תולדות ישראל
קוד 04

לבחירה מתוך 4 תחומים: 

 [תנ"ך, תלמוד, מחשבת ישראל (פילוסופיה יהודית) ותולדות ישראל]

 

*ש"ש

ש"ש

ש"ש

ש"ש

סטודנטים וסטודנטיות

[שאינם מתמחים ביהדות]

2

2

2

8

                                     * ש"ש = שעות שנתיות

סטודנטים וסטודנטיות המתמחים ביהדות במקצועות הבאים:

 

 

תנ"ך

קוד 01

תלמוד

קוד 02

מחשבת ישראל (פילוסופיה יהודית) 
קוד 03
או
תולדות ישראל
קוד 04

לבחירה מתוך 4 תחומים:  [תנ"ך, תלמוד, מחשבת ישראל (פילוסופיה יהודית) ותולדות ישראל]

 

*ש"ש

ש"ש

ש"ש

ש"ש

בתנ"ך

-

2

2

6 [לא בתנ"ך]

בתלמוד/תושבע"פ

2

-

2

2 [לא תלמוד]

במחשבת ישראל (פילוסופיה יהודית)

2

2

-

8 [לא במחשבת ישראל (פילוסופיה יהודית)]

בתולדות ישראל

לימודי א"י

אומנות יהודית

 

 

2

 

 

2

 

 

-

 

 

 

8 (לא בתולדות ישראל)

בלשון עברית

2*

*    מהם קורס אחד במבוא לספרות המקראית.

2**

**  מהם קורס אחד במבוא לתורה שבעל-פה ולספרותה.

2

8

סטודנטים בפקולטה למשפטים

2

-

2

2 (לא תלמוד)

סטודנטים בעלי תואר ראשון הלומדים בתוכנית הסבה לעבודה סוציאלית

2

2

2

----

החוג הרב תחומי במדעי היהדות (מורחב) פטורים מלימודי יסוד ביהדות. הסטודנטים לוקחים את הקורסים במסגרת החוג הרב תחומי

 

 

-------

     

                                     * ש"ש = שעות שנתיות

סטודנטים בעלי תואר ב.א מאוניברסיטה אחרת, אשר נרשמו לאוניברסיטת בר-אילן לקבלת תואר ב.א נוסף במקצוע אחד בלבד:

 

 

 

 

תנ"ך

קוד 01

תלמוד

קוד 02

מחשבת ישראל (פילוסופיה יהודית)]
קוד 03

או תולדות ישראל
קוד 04

לבחירה מתוך 4 תחומים 

(תנ"ך, תלמוד, מחשבת ישראל (פילוסופיה יהודית) ותולדות ישראל)

 

*ש"ש

ש"ש

ש"ש

ש"ש

לקבלת תואר במקצוע משני בלבד  -יחויב ב-4 ש"ש

 (2 ש"ש בתנ"ך+ 2 ש"ש בתלמוד).

2

2

-----

-----

לקבלת תואר במקצוע ראשי בלבד – יחויב  ב 7 ש"ש  

(2 ש"ש בתנ"ך + 2 ש"ש בתלמוד + 2 ש"ש בפילוסופיה יהודית או בתולדות ישראל + 1 ש"ש לבחירה מארבעת התחומים).

2

2

2

1

                                       * ש"ש = שעות שנתיות

לימודי תעודה

סטודנטים שאינם בוגרי בר-אילן הבאים ללמוד לימודי תעודה בלבד (מתורגמנות, תעודת הוראה, וכו')

4 ש"ש מ- 2 תחומים שונים.

(אחד הקורסים חייב להיות בתנ"ך או בתלמוד והקורס הנוסף יכול להיות מתוך ה-4 תחומים בלימודי יסוד ביהדות).

תעודת חשבונאות
סטודנטים שאינם בוגרי / מוסמך מבר אילן

חייבים בקורס יסוד ביהדות בהיקף של 2 ש"ש.

תעודת חשבונאות
סטודנטים בוגרי בר-אילן

אינם חייבים בקורסי יסוד ביהדות.

סטודנטים שאינם בוגרי בר-אילן שלמדו במסגרת לימודי תעודה גדולה (תעודה בעיתונאות ותקשורת) קורסים ביהדות בבר-אילן בהיקף של 4 ש"ש, ומאוחר יותר נרשמו ללימודי תעודה נוספת או לתואר שני – פטורים מקורסי יסוד ביהדות.

סטודנטים בוגרי בר-אילן בתואר ראשון הלומדים תעודת הוראה פטורים מלימודי יסוד ביהדות .

                                            * ש"ש = שעות שנתיות

הערות לגבי הדרישות בלימודי יסוד ביהדות:

קורסי יסוד ביהדות מחולקים ל-4 תחומים: תנ"ך- קוד 01, תלמוד- קוד 02, מחשבת ישראל- קוד 03, תולדות ישראל- קוד 04. (קוד משמע שתי ספרות ראשונות של הקורס). 

לתשומת ליבכם רק קורסים בעלי קוד זה ייחשבו לקורסים של חובות היהדות בלימודי יסוד!

לא יוכרו קורסים שלא נלמדו במסגרת לימודי יסוד ביהדות, אלא אם כן הקורסים הוגדרו מראש כקורסי יסוד ביהדות (למען הסר ספק, יש לפנות למזכירות בית הספר ללימודי יסוד ביהדות למידע לגבי קורסים אלו).

1. סטודנטים המתמחים ביהדות אשר זכאים לפטור לפי הטבלה הנ"ל חייבים להשלים קורסים במסגרת מחלקות ההתמחות, כדי להגיע למכסת השעות המינימלית של 64 ש"ש כנדרש.

2. התמחות ביהדות - פירושה: סטודנטים הלומדים במקצוע ראשי או משני אחד מהמקצועות הבאים: תנ"ך, תלמוד (או תושבע"פ לבנות), תולדות ישראל, פילוסופיה יהודית, אומנות יהודית, לשון עברית, לימודי ארץ-ישראל, ספרות עברית והיסטוריה מורחב (הכולל תולדות ישראל). חוג משולב במדעי היהדות.

3. סטודנטים בתכנית מלאה חייבים לקחת לפחות 4 ש"ש בלימודי יסוד ביהדות במשך שנה"ל האקדמית (וזאת עד לסיום מכסת השעות). אין הסטודנטים רשאים להירשם ליותר מ -6 ש"ש בשנת לימודים אחת.

4. נוסף לקורסים הנ"ל חייב/ת כל סטודנט/ית הלומד לתואר ראשון:

להבחן בבחינת בקיאות במושגי יסוד ביהדות. בבחינה זו חייבים גם בעלי תואר ראשון מאוניברסיטה אחרת. את פרוט החומר הביבליוגרפי ניתן להוריד מהאתר של ביה"ס ללימודי יסוד ביהדות.

פטורים מהבחינה במושגי יסוד ביהדות: סטודנטים/יות אשר למדו במכון הגבוה לתורה או במדרשה לבנות לימודים הפוטרים מכל לימודי יסוד. או סטודנטים שאינם יהודים שלמדו 14 ש"ש לימודים כלליים במקום לימודי יסוד ביהדות.

וכן פטורים מהבחינה במושגי יסוד ביהדות תלמידי שנה א' החדשים לתואר ראשון שיחלו את לימודיהם בשנה"ל תשע"ו.
לגבי הסטודנטים הותיקים התקנון הקודם, בעניין הבחינה במושגי יסוד ביהדות, יישאר בעינו.

סטודנטים/יות אשר למדו לימודים חלקיים במדרשה או במכון והשלימו לימודי יסוד בביה"ס חייבים בבחינה זו.

5. הלימוד בקורסים בלימודי יסוד מבוסס על מקורות נבחרים הנידונים בהרצאה. חובה על כל סטודנט להצטייד בחומר הנדרש ע"י המרצה (תנ"ך שלם, חוברות לימוד וכד').

6. חובה להשתתף בכל ההרצאות. היעדרות מעל 3 פעמים במשך השנה תגרום להוצאה מן הקורס, ושלילת הזכות לגשת לבחינה.

7. הקורסים בתנ"ך ובתלמוד מחולקים לקבוצות לפי נושאים המזוהים ע"י מספר אחיד. הסטודנטים אינם רשאים להירשם במרוצת שנות לימודיהם באוניברסיטה ליותר מקורס אחד מכל קבוצת נושאים. האוניברסיטה לא תכיר, אף בדיעבד, בכפילות קורסים הבאה מקבוצה אחת אף אם נושאי המשנה אינם זהים (הציון האחרון הוא הקובע ורק הוא יכנס לממוצע ציוניו של הסטודנט). לדוגמא: במידה שנלמד בעבר קורס שמספרו 01-002-17, אין להרשם לקורס שמספרו 01-002-20, אף אם מספר הקבוצה אינו זהה וגם נושא הקורס שונה.

8. ביה"ס ללימודי יסוד ביהדות מקיים קורסים מתוקשבים באמצעות האינטרנט, וכן קורסים המבוססים על לימוד עצמי מודרך. סטודנטים לתואר ראשון יוכלו ללמוד עד שני קורסים במתכונת זו במהלך התואר ורק אחד בשנה, וזאת החל משנה ב' ומעלה. המסיימים את לימודיהם בשנתיים ופטורים מ-4 ש"ש יוכלו לקחת קורס אחד מהנ"ל במשך לימודיהם לתואר. 

9. על כל הסטודנטים והסטודנטיות להופיע להרצאות בלימודי יסוד ביהדות בלבוש הולם.

10. סטודנטים לא יהודים פטורים מלימודי יסוד ביהדות, אך חייבים במקום זאת בלימודים כלליים בהיקף של 14 ש"ש.
יש לפנות ע"י טופס פניה למדור תל"מ ולבקש להמיר את אשכול יהדות באשכול קורסים כלליים.  

11. סטודנטים אשר למדו בישיבות ההסדר, בישיבות גבוהות, במדרשות, במכללות או במכינות המוכרות ע"י האוניברסיטה, רשאים להגיש בקשות לפטור חלקי או מלא מלימודי יסוד ביהדות. (את הבקשה יש להפנות למדור סטטוס).
יש להדגיש כי אך ורק לימודי ישיבה בפועל יוכרו לצורך קבלת פטור מלימודי יסוד ביהדות.  במקרה של לימודים בישיבת הסדר - יש לצרף אישור הכולל את זמני היציאה לשירות פעיל והחזרה לישיבה.

סטודנטים כנ"ל שיקבלו פטור מלא מהקורסים בלימודי יסוד ביהדות יהיו פטורים גם מהבחינה במושגי יסוד ביהדות.