קורסים מתוקשבים פנויים לרישום סמסטר ב'

 

תקופת הרישום לסמסטר ב' 1.5.24 - 19.5.24

הרישום עצמאית באינ-בר על בסיס מקום פנוי בלבד

מס' קורס

שם

מרצים

אפיונים

תקופה

ש"ש

020800-36 הסיפור של ראשית עם ישראל- בין מקרא לחז"ל פרופ' עצמון ארנון מתוקשב סמסטר ב' 1