תואר שלישי

תואר שלישי

הנחיות לתלמידי תואר שלישי בלימודי יסוד ביהדות:

 1. סטודנט שלמד לאחד מהתארים בלבד (ראשון או שני) באוניברסיטת בר-אילן חייב ב-4 נק"ז (2 ש"ש) בלימודי יסוד ביהדות- עד סוף התואר.

 2. סטודנט שלא למד באוניברסיטת בר-אילן לאף אחד מהתארים חייב ב-8 נק"ז (4 ש"ש) בלימודי יסוד ביהדות. כאשר 4 נק"ז (2 ש"ש) חייב להיות בתנ"ך או בתלמוד עד סוף התואר.

 3. סטודנט שלמד לשני תארים ("בוגר"= תואר ראשון  ו"מוסמך"= תואר שני) באוניברסיטת בר-אילן ובמסגרות אלו השלים את הדרישות בלימודי יסוד ביהדות, פטור מלימודי יסוד ביהדות.

 4. תלמידים המתמחים בתואר שלישי בלבד במקצועות היהדות (תנ"ך, תלמוד או מחשבת ישראל) יהיו  פטורים מלימודי יסוד ביהדות. 

 5. יש לעמוד במבחן בקורסי יסוד ביהדות ולקבל ציון מספרי עובר.

 6. תלמידים שלמדו תואר שני במשפטים בתכנית המרוכזת (תואר שני במשפטים ללא תזה) ובמסגרת זו לא למדו לימודי יסוד ביהדות (קורסים של ביה"ס ללימודי יסוד ביהדות קודים 01-04), יהיו מחוייבים בלימודי יסוד ביהדות במסגרת התואר השלישי. סטודנט שלא סיים תואר ראשון בבר אילן יהיה מחויב ב-8 נק"ז (4 ש"ש) וסטודנט שסיים תואר ראשון בבר אילן יהיה מחויב ב- 4 נק"ז (2 ש"ש). בנוסף, לא ניתן יהיה ללמוד קורס דיני משפחה/ דיני אישיות היות שתכנים של קורסים אלה נלמדו במסגרת הפקולטה למשפטים. 

 7. סטודנטים שסיימו תואר שלישי בבר אילן והשלימו את חובותיהם בלימודי יסוד ביהדות במסגרת זו, באם ילמדו תואר שלישי נוסף, אינם יהיו מחוייבים בלימודי יסוד ביהדות נוספים. 

 8. סטודנטים הלומדים במסלול הישיר-מקבלים זכאות רק לתואר שלישי ולכן- מי שבוגר בר אילן מחויב ב-4 נק"ז (2 ש"ש) בלימודי יסוד ביהדות. מי שאינו בוגר בר אילן מחויב ב-8 נק"ז (4 ש"ש) בלימודי יסוד.

תלמידים שלמדו במסגרת לימודיהם הקודמים קורסים ביהדות/ לימודי יהדות מובהקים במוסד אקדמי אחר בהיקף החובות שחלים על תלמידי בר-אילן, יוכלו להגיש בקשה לוועדה לתואר שלישי ע"ג טופס פניה ולבקש פטור מקורס ביהדות.

הנחיות לקבלת פטור-

סטודנט שצבר היקף שעות שנתיות (נקודות זכות) בהיקף זהה לבוגרי בר אילן במקצועות יהדות מובהקים (תנ"ך/ תלמוד) וזאת על סמך לימודיו הקודמים, רשאי להגיש בקשה לפטור.

 1. יש להגיש טופס בקשה לפטור המצ"ב  למלא רק את העמוד הראשון ואת העמוד השני להשאיר ריק.
 2. יש לצרף אישורים מתאימים אודות נימוקי הבקשה (אישורי מדרשה / גיליון ציונים/ אישור ישיבה המכיל שם + ת.ז + היקף שנות לימוד מחודש ושנה עד חודש ושנה והיקף שעות שבועיות שנלמדו). יש להדגיש כי אך ורק לימודי ישיבה בפועל יוכרו לצורך קבלת פטור מלימודי יסוד ביהדות.  במקרה של לימודים בישיבת הסדר - יש לצרף אישור הכולל את זמני היציאה לשירות פעיל והחזרה לישיבה.
 3. את הבקשה יש לשלוח במייל ללימודי יסוד ביהדות – yesod@biu.ac.il

***בקשות לפטור ניתן יהיה להגיש במהלך שנת הלימודים הראשונה לתואר בלבד.

***תשובה רשמית תשלח בדואר על ידי הוועדה לתואר שלישי .

* ש"ש = שעות שנתיות