תואר שלישי

תואר שלישי

הנחיות בית הספר ללימודי יסוד ביהדות לסטודנטים לתואר שלישי:

 1. קורסי יסוד ביהדות מחולקים ל-4 תחומים: תנ"ך- קוד 01, תלמוד- קוד 02, מחשבת ישראל- קוד 03, תולדות ישראל- קוד 04. (קוד משמע שתי ספרות ראשונות של הקורס). 
  לתשומת ליבכם רק קורסים בעלי קוד זה ייחשבו לקורסים של חובות היהדות בלימודי יסוד!
  לא יוכרו קורסים שלא נלמדו במסגרת לימודי יסוד ביהדות, אלא אם כן הקורסים הוגדרו מראש כקורסי יסוד ביהדות (למען הסר ספק, יש לפנות למזכירות בית הספר ללימודי יסוד ביהדות למידע לגבי קורסים אלו).

 2. סטודנטים לתואר שלישי שלמדו לאחד מהתארים בלבד ("בוגר"= תואר ראשון  ו"מוסמך"= תואר שני) באוניברסיטת בר-אילן חייבים ב-2 ש"ש (= שעות שנתיות) בלימודי יסוד ביהדות, עד סוף התואר.
 3. סטודנטים לתואר שלישי שלא למדו באוניברסיטת בר-אילן לאף אחד מהתארים ("בוגר"= תואר ראשון  ו"מוסמך"= תואר שני) חייבים ב-4 ש"ש בלימודי יסוד ביהדות (כאשר 2 ש"ש מתוכן חייבות להיות בתנ"ך או בתלמוד), וזאת עד סוף התואר.
 4. סטודנטים שלמדו לשני תארים ("בוגר"= תואר ראשון  ו"מוסמך"= תואר שני) באוניברסיטת בר-אילן ובמסגרות אלו השלימו את הדרישות בלימודי יסוד ביהדות, פטורים מלימודי יסוד ביהדות.
   
 5. סטודנטים המתמחים בתואר שלישי בלבד במקצועות היהדות (תנ"ך, תלמוד או מחשבת ישראל) יהיו  פטורים מלימודי יסוד ביהדות. 
   
 6. ניתן ללמוד קורסים מתוקשבים, יש לשים לב לחלוקת התחומים. 
   
 7. יש לעמוד במבחן בקורסי יסוד ביהדות ולקבל ציון מספרי עובר (60 ומעלה).
   
 8. סטודנטים שלמדו תואר שני במשפטים בתכנית המרוכזת (תואר שני במשפטים ללא תזה) ובמסגרת זו לא למדו לימודי יסוד ביהדות (קורסים של ביה"ס ללימודי יסוד ביהדות קודים 01-04), יהיו חייבים בלימודי יסוד ביהדות במסגרת התואר השלישי. סטודנטים שאינם בוגרי בר-אילן (בוגר=תואר ראשון) יהיו חייבים ב- 4 ש"ש (כאשר 2 ש"ש מתוכן בחום תנ"ך או תלמוד), וסטודנטים שהינם בוגרי בר-אילן יהיו חייבים ב- 2 ש"ש בלימודי יסוד ביהדות. בנוסף, לא ניתן יהיה ללמוד קורס דיני משפחה/ דיני אישיות היות שתכנים של קורסים אלה נלמדו במסגרת הפקולטה למשפטים. 
   
 9. סטודנטים שסיימו תואר שלישי בבר-אילן והשלימו את חובותיהם בלימודי יסוד ביהדות במסגרת זו, באם ילמדו תואר שלישי נוסף, לא יהיו חייבים בלימודי יסוד ביהדות נוספים. 
   
 10. סטודנטים הלומדים במסלול הישיר לדוקטורט-מקבלים זכאות רק לתואר שלישי-ולכן- מי שהינו בוגר בר-אילן חייב ב-2 ש"ש בלימודי יסוד ביהדות. מי שאינו בוגר בר-אילן חייב ב-4 ש"ש בלימודי יסוד ביהדות.
 11. סטודנטים לא-יהודים פטורים מלימודי יסוד ביהדות, אך חייבים במקום זאת בלימודים כלליים באותו היקף שעות. יש לפנות בטופס פנייה לביה"ס לתארים מתקדמים ולצרף את האישורים הרלבנטיים, והוועדה תנחה בהתאם את מדור תל"מ להמיר את אשכולות היהדות באשכולות כלליים.

 12. סטודנטים שלמדו במסגרת לימודיהם הקודמים קורסים ביהדות/ לימודי יהדות מובהקים במוסד אקדמי אחר בהיקף החובות שחלים על סטודנטים בוגרי בר-אילן, יוכלו להגיש בקשה לוועדה לתואר שלישי ע"ג טופס פניה ולבקש פטור מקורס בלימודי יסוד ביהדות.

הנחיות לקבלת פטור:

 1. ניתן להגיש בקשה לפטור מלימודי יסוד ביהדות רק סטודנטים שהתקבלו לאוניברסיטה + ערכו מערכת שעות, במהלך השנה הראשונה ללימודים.

 2. רשאים להגיש בקשה לפטור סטודנטים שצברו היקף שעות שנתיות (נקודות זכות) בהיקף זהה לבוגרי בר-אילן (סטודנטים שסיימו בבר-אילן תואר ראשון) במקצועות יהדות מובהקים (תנ"ך/תלמוד) וזאת על סמך לימודיהם הקודמים.

 3. לא יינתן פטור מיהדות לתואר שלישי על סמך קורס או שניים שנלמדו בלימודים קודמים, אלא "היקף זהה לבוגרי בר אילן"

 4. לפטור ישנן השלכות כספיות על שכר הלימוד לאותה שנה אקדמית בה הוא ניתן. לבירורים יש לפנות ישירות למדור שכר לימוד, וזאת בטרם הגשת הבקשה לפטור במערכת האינ-בר.

יש להקפיד על תקינות האישורים הבאים:

אישור ישיבה גבוהה מעל גיל 18: האישור חייב לכלול לוגו של הישיבה, מס' עמותה (אם ישנו), חתימה + חותמת של מוסמך מהישיבה, שם מלא של הסטודנט ומס' תעודת זהות, תקופת לימודים- מחודש ושנה ועד חודש ושנה והיקף שעות שבועיות שנלמדו.

אישור ישיבת הסדר: האישור חייב לכלול לוגו של הישיבה, מס' עמותה (אם ישנו), חתימה + חותמת של מוסמך מהישיבה, שם מלא של הסטודנט ומס' תעודת זהות, תקופת לימודים- מחודש ושנה ועד חודש ושנה, היקף שעות שבועיות שנלמדו וצין תקופת שירות צבאי במהלך לימודי ההסדר. רק לימודי ישיבה בפועל יוכרו. 

אישור מדרשה לבנות (מחוץ לבר-אילן): האישור חייב לכלול לוגו של המדרשה, מס' עמותה (אם ישנו), חתימה + חותמת של מוסמך מהמדרשה, שם מלא של הסטודנטית ומס' תעודת זהות, תקופת לימודים- מחודש ושנה ועד חודש ושנה, הקורסים שנלמדו כולל ציון מספרי והיקף שעות לימוד שבועיות שנלמדו.

אישור בה"ד 1: בשנים 2010-2008 בלבד!.

גיליון ציונים ממוסד אקדמי: האישור חייב לכלול לוגו של המוסד, חתימה + חותמת המוסד, שם מלא של הסטודנט ומס' תעודת זהות, תקופת לימודים ופירוט הקורסים שנלמדו כולל ציון  מספרי בתחומי היהדות המובהקים (תנ"ך/ תלמוד). לא ילקחו בחשבון עבודות סמינריון וציון עובר.  

יטופלו רק בקשות לפטור שצורפו להן אישורים תקינים לפי ההנחיות שפורטו לעיל. 
על הסטודנט/ית חלה האחריות לפעול על פי הנהלים להגשת בקשה לפטור.
לכל שאלה בנושא זה ניתן לפנות אלינו במייל-
yesod@biu.ac.il ואנו נשמח לסייע. 

רק לאחר שכל האישורים תקינים, ניתן להגיש בקשה לפטור.

כיצד מגישים בקשה לפטור?

הגשת בקשות לפטור והכרה בלימודים קודמים דרך האינ-בר בלבד

כל פניה בדרכים אחרות, תעכב באופן משמעותי את הטיפול בפנייתכם.
יש לגשת בתפריט הימני באינ-בר ל>פניות מנהליות>הגשת בקשה> בקשה לפטור/הכרה בלימודים קודמים, לבחור את הבקשה הרלוונטית בהתאם לתואר הנלמד (מלימודי יסוד ביהדות תואר שלישי).

סטטוס הבקשה:
ניתן לראות ולהתעדכן בסטטוס הבקשה: פניות מנהליות>רשימת בקשות,  בשדה 'מצב'.

תשובה רשמית תשלח באמצעות הדואר האלקטרוני על ידי ביה"ס ללימודי יסוד ביהדות.

ערעורים על בקשות לפטור

ערעורים על בקשות לפטור ניתן להגיש במועדים הבאים בלבד:

ערעורים על בקשות שהוגשו במהלך תקופת הרישום לסמסטר א' יוגשו במהלך חודשים דצמבר-ינואר

ערעורים על בקשות שהוגשו במהלך תקופת הרישום לסמסטר ב' יוגשו במהלך חודש מאי

ערעורים יש להגיש על-ידי פתיחת בקשה חדשה במערכת האינ-בר בלבד.

בקשה לביטול פטור

הגשת בקשה לביטול פטור מקורס מלימודי יסוד ביהדות, יש להגיש באמצעות המייל yesod@biu.ac.il

בתאריכים שלהלן בלבד:

בקשות לביטול פטור שניתן במהלך תקופת הרישום לסמסטר א' יוגשו במהלך חודשים דצמבר-ינואר

בקשות לביטול פטור שניתן במהלך תקופת הרישום לסמסטר ב' יוגשו במהלך חודש מאי

 

 

* ש"ש = שעות שנתיות