Placeholder Image

ד"ר תהילה אליצור

דוא"ל
elitzur1@gmail.com
תחומי עניין

עריכה ספרותית- תמתית בתלמוד בבלי;ספרות שאלות ותשובות;תשובות הרא"ש – יחודן בכלל כתיבתו ההלכתית

  קורות חיים

   

  1. השכלה

   

  תואר

  מוסד

  תחום

  שנה

  B.A

  האוניברסיטה עברית ירושלים

  מחשבת ישראל, מדעי הרוח

  1997

  M.A

  האוניברסיטה העברית ירושלים

  מחשבת ישראל

  2003

  Ph.D

  אוניברסיטת בן גוריון בנגב

   מחשבת ישראל [תלמוד וספרות הלכה]

  2010

   

  נושא עבודת הדוקטורט

  תשובות הרא"ש בדיני נזיקין: הגותו ההלכתית של הרא"ש, וייחודן של תשובותיו בכלל יצירתו

   

  שם המנחה

  פרופ' יעקב בלידשטיין

   

  מלגות ופרסים

  המלגה/פרס

  שנה

  מלגה קבוצת מחקר הרמנויטיקה, בית מדרש הראל

  2023- 2024

  מלגה קבוצת מחקר תורת הספרות וספרות חז"ל, מטעם בית מדרש חברותא באוניברסיטה העברית

  2022

  מלגה לעמיתי קבוצת מחקר פוסקים וביוגרפיה של פוסקים, מטעם המחלקה למשפט עברי, אוניברסיטת בר אילן

  2013

  פרס ורבורג של המכון למדעי היהדות, האוניברסיטה העברית 

  2008

  מלגת המכון התלמודי- עיוני במת"ן, תכנית עמיתים

  2008

  מלגת גולדשטיין גורן  לדוקטורנטים, אוניברסיטת בן גוריון 

  2004 - 2008

  מלגה לתלמידי מוסמך, המכון למדעי היהדות, האוניברסיטה העברית

  1997- 2000

  מלגת המכון התלמודי –עיוני במת"ן, בשילוב קרן אביחי

  2000 – 2002

   
  מחקר

  עריכה ספרותית- תמתית בתלמוד בבלי –  בחינת הפרק התלמודי בתלמוד הבבלי כיחידה ספרותית ערוכה: עמידה על  תימות מרכזיות בפרק,  קשרים בין סוגיות אגדתא לאורך הפרק ויחסן לנושאי הפרק ההלכתיים, שילוב סוגיה בפרק מסוים כמשפיעה על אופיה ומגמתה. 

  ספרות שאלות ותשובות - השפעתה של עריכת התשובות, על תוכנן וזיהוין ההיסטורי. משקל נתוני המקרה והרקע ההיסטורי בהערכת מעמד התשובה כתקדים. 

  תשובות הרא"ש – יחודן בכלל כתיבתו ההלכתית, אי התאמה בין תשובות הרא"ש לפסקיו, עריכת תשובות הרא"ש והשלכותיה , תפיסות משפטיות בתחומי נזיקין ומעמד אישי.

  קורסים
  קוד מלא שם מרצה אפיונים תקופה ש"ש שם באנגלית
  02130-01 סדנה: משפט וחברה - סוגיות תלמודיות על אמת ונאמנות ד"ר אליצור תהילה מודל - אתר מלווה קורס
  פרונטלי
  שנתי 2 Workshop: Law and Society – Talmudic Sugiyot on Truth and Trust
  02131-01 סדנה: רבנים וחכמים מתמודדים עם שינויים: עיון בספרות שאלות ותשובות ד"ר אליצור תהילה מודל - אתר מלווה קורס
  פרונטלי
  שנתי 2 Workshop: Rabbis and Scholars Facing New Challenges: Study of Responsa
  פרסומים

  רשימת פרסומים

   מאמרים: 

        מאמרים בכתבי עת

  'עמדת הרא"ש על כפיית גט בעקבות אלימות הבעל: עיון מחודש לאור צורתה המקורית של תשובת הרא"ש', דיני ישראל כט (תשע"ג), עמודים 125- 153.

  'ילמדו המקומות הסתומים בפסקיו מדבריו בתשובה' -אי-התאמות בין תשובות הרא"ש לפסקי הרא"ש בדיני נזיקין', שנתון המשפט העברי כו (תשס"ט- תשע"א), עמודים 1- 42.

  תאריך עדכון אחרון : 12/07/2023